Класифікація податків і платежів

Бюджетні установи у процесі виконання кошторисів виступа­ють платниками різних податків і зборів (обов'язкових платежів).

Основним податковим документом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів є Податковий кодекс України від 02.12.2010 p. № 2755-VI (далі — ПКУ), який визначає не лише загальні правила адміністрування податків і зборів (заповнення та подання податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, про­ведення перевірок, облік платників податків, а також притягнення до відповідальності та застосування штрафних санкцій за пору­шення податкового законодавства), а й види податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок їх справляння.

Податок — це обов'язковий, безумовний платіж до відповідно­го бюджету, що справляється з платників податку.

Збір (плата, внесок) — обов'язковий платіж до відповідного бю­джету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, ін­шими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Податковим періодом визнається період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Податковий період може складатися з кількох звітних пері­одів (календарний рік, календарний квартал, календарний місяць, календарний день).

Базовий податковий (звітний) період — період, за який плат­ник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, пода­вати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бю­джету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити су­му податкового зобов'язання платника податку.

База оподаткування — це фізичний, вартісний чи інший хара­ктерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується по­даткова ставка і який використовується для визначення розміру по­даткового зобов'язання.

База оподаткування і порядок її визначення встановлюються ПКУ для кожного податку окремо.

Структуру системи оподаткування бюджетних установ відо­бражено нарис. 15.1.

До загальнодержавних податків належать податки та збори, що встановлені ПКУ і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених ПКУ.

До місцевих податків належать податки та збори, що встанов­лені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.