Розрахунки за податками і платежами

магниевый скраб beletage

До неприбуткових організацій (п. п. 14.1.121 ПКУ) належать під­приємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не отримання прибутку, а здійснення благодійної діяльності та меце­натства, а також іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Для неприбуткових організацій установлено пільговий режим оподаткування, за умови, що такі організації зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ відповід­но до Положення про реєстр неприбуткових організацій та установ, затверджений наказом ДПА України від 24.01.2011 р. № 37.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових органі­зацій відображені на (рис. 15.2).

У разі якщо бюджетні установи отримують дохід з джерел, які не зазначені серед джерел доходів, звільнених від оподаткування, такі бюджетні установи зобов'язані сплатити податок на прибуток. Податок на прибуток визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму видатків, пов'язаних з отриманням таких інших доходів. При цьому видатки не можуть перевищувати такі доходи.

При отриманні доходів від неосновної діяльності, тобто таких, що підлягають оподаткуванню визнаються за датою переходу до покупця права власності на товар, а при наданні послуг (виконанні робіт) — за датою складання акта чи іншого документа, який під­тверджує виконання робіт або надання послуг.

Згідно зі ст. 133 ПКУ платниками податку на прибуток з числа резидентів є неприбуткові установи та організації в разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню.

Доходи бюджетних установ, звільнені від оподаткування

1

t

 

У

Власні надходження бюджетних установ та організацій (п. 4 ст. 13 БКУ)

 

Установлені п. п. 7.11.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», з 01.01.2013 р. п. п. «а» п. 157.1 ст. 157 ПКУ


І група — над­ходження від плати за послу­ги, що нада­ються бюджет­ними установами згі­дно із законо­давством

плата за послуги, що надаються бюджетни­ми установами згідно з їх основною діяльністю

надходження бюджет­них установ від додат­кової (господарської) діяльності кошти або майно, що надходять безо­платно або у вигляді безповоротної фі­нансової допомоги чи добровільних пожертвувань

пасивні доходи

плата за оренду майна бюджетних установ

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

II група — інші джерела влас­них надходжень бюджетних установ

благодійні внески, гра­нти та дарунки

кошти, які отримують бюджетні установи від підприємств, організацій чи фізичних осіб та від інших бюджетних уста­нов для виконання ці­льових заходів кошти або майно, що надходять до та­ких неприбуткових організацій як ком­пенсація вартості отриманих державних послуг, у т. ч. доходи державних навча­льних закладів, отриманих від виготов­лення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у т. ч. від надан­ня платних послуг, пов'язаних з їх ос­новною статутною діяльністю

кошти, що отримують вищі та професійно- технічні навчальні закла­ди від розміщення на де­позитах тимчасово віль­них бюджетних коштів, триманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право дотації або субсидії, отримані з держав­ного або місцевого бюджетів, держав­них цільових фондів або в межах техні­чної чи благодійної, у т. ч. гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються та­ким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із за­конодавством з метою зниження рівня таких цін

Рис. 15.2. Перелік доходів бюджетних установ, звільнених від оподаткування

Основна діяльність бюджетних установ — це діяльність, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність від­повідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілі­таційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей- інвалідів), благодійної допомоги, просвітницьких, культурних, нау­кових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспіль­ного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечен­ня громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). При цьому статутні документи неприбуткових органі­зацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, що не передбачають отримання прибутку відповідно до норм законів, що регулюють їх діяльність.

Оподаткування доходів, отриманих бюджетними установами з джерел, які не зазначені серед джерел доходів, звільнених від опо­даткування, тобто оподатковуваних доходів, здійснюється згідно з вимогами п. 157.11 ПКУ. Зокрема, податок на прибуток визнача­ється як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму видатків, пов'язаних з отриманням таких інших доходів. При цьому видатки не можуть перевищувати такі доходи.

При отриманні доходів від неосновної діяльності, тобто таких, що підлягають оподаткуванню визнаються за датою переходу до покупця права власності на товар, а при наданні послуг (виконанні робіт) — за датою складання акта чи іншого документа, який під­тверджує виконання робіт або надання послуг.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридичні особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нараху­вання (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій фор­мі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що ви­плачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податко­ву звітність податковим органам та нести відповідальність за по­рушення його норм.

До доходів у вигляді заробітної плати відноситься основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенса­ційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податків у зв'язку з відносинами трудового найму. До заробітної плати належать і окремі виплати, які не входять до фонду оплати пра­ці, зокрема лікарняні, які повністю або частково компенсують заробітну плату.

При визначенні бази оподаткування дохід у вигляді заробітної плати зменшується на суму єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) у частині утримань та на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) за її наявності. На суму утриманого ЄСВ зменшу­ються виключно доходи у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї виплати.