Тема 2. Облік доходів і видатків : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 2. Облік доходів і видатків

Система розпорядників коштів і завдання обліку їхніх доходів і видатків. Розпорядники коштів, їхні права та обов'язки. Завдання бухгалтерського обліку доходів і видатків.

Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеці­ального фонду (плата за послуги, інші джерела власних надхо­джень, доходи за іншими надходженнями).

Класифікація видатків за різними ознаками. Видатки загального фонду і видатки спеціального фонду. Касові та фактичні видатки. Бюджетна класифікація видатків: функціональна, відомча, програ­мно-цільова, економічна. Поточні та капітальні видатки. Коди еко­номічної класифікації видатків. Видатки за захищеними статтями бюджету.

Планування видатків. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану використання коштів із загального фонду бюджету, зведення пока­зників спеціального фонду, довідок змін до помісячного плану аси­гнувань загального фонду бюджету, до помісячного плану викори­стання коштів із загального фонду бюджету, довідки змін річного розпису бюджету. Лімітна довідка.

Облік доходів загального фонду. Порядок отримання асигну­вань із загального фонду бюджету через органи Державного казна­чейства України (ДКУ). Відкриття реєстраційних рахунків.

Облік грошових коштів і доходів загального фонду. Обліково- економічна характеристика рахунків № 32 «Рахунки в казначейст­ві», 70 «Доходи загального фонду». Основні бухгалтерські прове­дення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 2 «На­копичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)». Аналітичний облік отриманих асигнувань. Облік доходів спеціаль­ного фонду. Обліково-економічна характеристика рахунків 71 «До­ходи спеціального фонду», 72 «Доходи від реалізації продукції, ви­робів і виконаних робіт», 32 «Рахунки в казначействі». Основні бухгалтерські проведення. Побудова і призначення меморіальних ордерів 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеці­ального фонду в органах Державного казначейства України (уста­новах банків)», 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» та 15 «Зведення відомос­тей за розрахунками з батьками на утримання дітей».

Облік касових видатків. Основні бухгалтерські проведення. Аналітичний облік касових видатків.

Облік фактичних видатків. Обліково-економічна характеристи­ка рахунків 80 «Видатки із загального фонду», 81 «Видатки із спе­ціального фонду». Аналітичний облік фактичних видатків.