Характеристика та призначення позабалансового обліку

Позабалансові рахунки — це рахунки, які призначені для об­ліку активів і розрахунків, які вилучені з обороту установи й не ві­дображаються в балансі.

Призначенням позабалансового обліку є:

•                своєчасне оформлення документів про надходження та вибут­тя об'єктів, що обліковуються на позабалансових рахунках;

•                контроль за збереженням та використанням об'єктів позаба­лансового обліку;

•                правильна організація синтетичного та аналітичного обліку об'єктів позабалансового обліку;

•                надання інформації про ці об'єкти для потреб управління, оцінка можливої зміни кредитоспроможності та фінансової стійко­сті установи чи організації в майбутньому.

Отже, позабалансовий облік призначений для відображення та­ких господарських фактів, які не впливають у даний момент на стан активів, капіталу та зобов'язань установи, проте вимагають спостереження і контролю.

На рахунках позабалансового обліку бюджетні установи ві­дображають матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що не належать установі або перебувають у тимчасовому розпо­рядженні.

Характеристику рахунків позабалансового обліку відображено в табл. 16.1.

Таблиця 16.1

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

Рахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

01

Орендовані необоротні ак­тиви

Обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором орен­ди, за вартістю, передбаченою договором

2

02