Позабалансовий облік необоротних активів та запасів

Прийняті в оперативну оренду основні засоби i нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою (залишковою) i первісною варті­стю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 «Орендовані необоротні акти­ви» відбувається у разі прийняття на облік основних засобів, нема­теріальних активів та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення — при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами таких активів за інвентарними номерами орендодавця.

Регістром аналітичного обліку таких необоротних активів є ко­пія інвентарної картки об'єкта або витяг з інвентарної картки. На підставі документів про повернення об'єкта орендодавцю бухгал­терія орендаря списує його з позабалансового рахунку 01, вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку та зберігає її разом з актом приймання — передачі.

Кореспонденцію рахунків з обліку орендованих необоротних активів відображено в табл. 16.2.

Таблиця 16.2

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОРЕНДОВАНИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Прийнято в оренду необоротні матеріальні активи

01

 

2

Повернуто орендодавцю необоротні матеріа­льні активи

 

01

Активи на відповідальному зберіганні обліковуються на позабала­нсовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні». Цей ра­хунок призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться в установі та не є в її власності. На цьому рахунку також обліковуються:

•               спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних i конструкторських робіт за договорами;

•               товарно-матеріальні цінності, оплачені вищим органом із державного та місцевих бюджетів i відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

•               усі види обладнання i предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

На цьому рахунку також ведеться облік прийнятих товарно- матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу від­мови від акцепту розрахункових документів постачальників; одер­жаних від постачальників, але не сплачених товарно-матеріальних цінностей, заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ понад кількість, зазначену у видаткових документах постача­льників; оплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від установи, тощо. Такі цінності (залишені на відповіда­льне зберігання) повинні зберігатися окремо від власних.

Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться за підприємствами — влас­никами, видами, сортами та місцями зберігання.

В дебеті рахунку відображають вартість цінностей, прийнятих на зберігання, а в кредиті вартість зазначених цінностей списують у зв'язку з їх відвантаженням або придбанням права власності на них після відповідної домовленості з постачальником.

Облік таких цінностей ведеться за цінами, що передбачені в до­говорах, приймально-передавальних документах тощо.

Кореспонденцію рахунків з обліку активів на відповідальному зберіганні відображено в табл. 16.3.