Позабалансовий облік непередбачених та списаних активів та зобов'язань

Для обліку непередбачених активів та зобов'язань використову­ється позабалансовий рахунок 04 «Непередбачені активи i зо­бов'язання».

Непередбачені активи — це активи, що виникли при узго­дженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення містить три основні характери­стики непередбачених активів:

•                наявна обставина;

•                невизначеність кінцевого результату цієї обставини;

•                вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбу­тніх подій.

Таблиця 16.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ АКТИВІВ НА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗБЕРІГАННІ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Прийнято на відповідальне зберігання това- рино-матеріальні цінності, за якими не акцеп­товані розрахункові документи

02

 

2

Списано у разі зарахування на баланс або по­вернуто товарно-матеріальні цінності, прийн­яті на відповідальне зберігання

 

02

3

Передавання спеціального обладнання зі складу в науковий підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами

02

 

4

Списання з позабалансового рахунку вартості обладнання, яке не повернуто замовнику піс­ля завершення теми і яке використовується як матеріальні цінності

 

02

На окремому субрахунку ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони ви­знаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

Під непередбаченим зобов'язанням розуміють зобов'язання, яке може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) в сумі очікуваних витрат.

На цьому субрахунку накопичують інформацію про наявність непередбачених (потенційних) зобов'язань, під якими розуміють зобов'язання, що виникли під час узгодження минулих господарсь­ких операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбу­деться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Спису­ються непередбачені зобов'язання в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На рахунку 04 «Непередбачені активи i зобов'язання» також обліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різ­ними організаціями i отримані від них для нагороди команд — пе­реможців. Призи, прапори, кубки враховуються у продовж всього періоду їх знаходження в даній установі.

Аналітичний облік за згаданим рахунком, ведеться за видами активів та зобов'язань, що виникли при узгодженні минулих опе­рацій.

Кореспонденцію рахунків з обліку непередбачених активів i зо­бов'язань відображено в табл. 16.4.

Таблиця 16.4

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ АКТИВІВ I ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Надходження непередбачених активів

04

 

2

Виникнення непередбачених зобов'язань

 

04

3

Списання непередбачених активів у разі ви­знання чи невизнання

04

 

4

Списання непередбачених зобов'язань у разі визнання чи невизнання

 

04