Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

На рахунку 05 «Гарантії та забезпечення» враховується забор­гованість за учнями i студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних ціннос­тей, які рахуються за учнями та студентами, що вибули, на підставі наказу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами ма­теріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них подається позов у встановленому чинним законодавством порядку. Крім цього, на цьому рахунку обліковуються списані з балансу ма­теріальні цінності бюджетних установ, за недостачами i крадіжка­ми за якими не встановлено винних осіб, стосовно яких справи зна­ходяться на розгляді в слідчих органах.

Кореспонденцію рахунків з обліку гарантій та забезпечень відо­бражено в табл. 16.5.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ГАРАНТІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Видана гарантія виконання зобов'язань

05

 

2

Погашена заборгованість по виданій гарантії

 

05

3

Отримано гарантію виконання зобов'язань

05

 

4

Списано гарантії та забезпечення внаслідок погашення заборгованості, за якою вони були видані

 

05

Також на рахунку узагальнюють інформацію про:

•                наявність та рух виданих установою гарантій та забезпечень щодо використання як власних зобов'язань та платежів, так і зо­бов'язань та платежів інших установ (за договорами поруки);

•                наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень, виконан­ня зобов'язань та платежів.

Облік гарантій та забезпечень здійснюється за вартістю, вико­нання зобов'язань та платежів.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою та отриманою гарантією та забезпеченням.