Позабалансовий облік списаних активів та зобов'язань

У процесі діяльності установа може списувати безнадійну дебі­торську заборгованість невідшкодовані винуватцями нестачі i втра­ти від псування цінностей. Установа повинна протягом строку по­зовної давності (три роки) вживати заходи щодо відшкодування таких сум, але, як правило, повної впевненості у їх поверненні вона не має. Для обліку таких сум і призначений рахунок 07 «Списані активи і зобов'язання»

3арахування на позабалансовий рахунок 07 здійснюється одно­часно зі списанням суми нестач i втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати установи.

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на по­забалансовому протягом п'яти років з моменту списання для на­гляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану не­платоспроможних дебіторів.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунку 07 після надходження суми в порядку відшкодування з одночасни­ми записами за дебетом рахунків 30 «Каса», 32 «Рахунки в казна­чействі» чи інших рахунків обліку активів i кредитом рахунків об­ліку доходів або у зв'язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.

3меншення суми невідшкодованих нестач i втрат від псування цінностей на рахунку 07 відображається після вирішення питання про винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» i кредитом рахун­ків обліку доходів в сумі, що належить до відшкодування винуват­цями.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач i втрат від псування цінностей.

Кореспонденцію рахунків з обліку списаних активів відображе­но в табл. 16.7.

Таблиця 16.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ СПИСАНИХ АКТИВІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Відображено дебіторську заборгованість, спи­сану з балансу внаслідок неплатоспроможно­сті боржника

07

 

2

Відображено суму невідшкодованих нестач та втрат від псування цінностей внаслідок не встановлення та неплатоспроможності винних осіб

07

 

3

Списано дебіторську заборгованість у разі по­гашення боржником заборгованості

 

07

4

Списано суму невідшкодованих нестач та втрат від псування цінностей у випадку вста­новлення винних осіб

 

07