Позабалансовий облік бланків суворої звітності

Згідно з Правилами виготовлення бланків цінних паперів i до­кументів суворого обліку, затвердженими спільним наказом МФУ, СБУ i МВС України від 25.11, 15.11, 24.11.93 № 98/118/740, до бланків документів суворої звітності належать:

•                бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні i вида­ються в підзвіт (паспорт, свідоцтва про народження, одруження i ро­зірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка i вкладиш до неї; посвідчення водія, службове, військове, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності);

•                проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морсь­кому, річковому і повітряному транспорті; документи на переве­зення вантажів; військові проїзні документи);

•                знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

•                документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фі­нансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; до­віреності на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії;

•                бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей;

•                путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій тощо.

Бланки суворої звітності також може бути передбачено іншими документами, затвердженими міністерствами та іншими централь­ними органами виконавчої влади. Так, бланки медичних книжок затверджені наказом МОЗ України від 11.03. 1998 р. № 66 «Про за­твердження форми первинного обліку 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення». Типові форми первинного обліку бланків су­ворої звітності затверджені наказом Мінстату України від 11.03.96 р. № 67 «Про затвердження типових форм первинного об­ліку бланків суворої звітності».

Документація бланків суворої звітності відображено в табл. 16.8

Таблиця 16.8

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

з/п

Форма документа

Назва документа

1

СЗ-1

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої зві­тності

2

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності

3

C3-3

Акт на списання використаних бланків суворої звітнос­ті

4

СЗ-4

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності

5

СЗ-5

Картка — довідка про видані та використані бланки су­ворої звітності

Виготовлення бланків суворого обліку здійснюється згідно із Поста новою КМУ від 19.04. 1993 р. № 283 «Про встановлення по­рядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку». Бланки документів суворого обліку виготовляються полі­графічними установами згідно із замовленнями. На кожному при­мірнику бланка документів суворого обліку зазначається його серія та номер. Бланки документів мають передбачений ступінь захисту як цінні папери та розрізняються за кольором залежно від їх видів.

У зв'язку з тим, що бланки суворого обліку належать до влас­них активів їх облік здійснюється як на балансових, так і позабала­нсових рахунках. В позабалансовому обліку бланки суворого облі­ку обліковуються на однойменному рахунку 08 «Бланки суворого обліку». В цей же час, на балансі бланки суворого обліку обліко­вуються на субрахунку 331 «Грошові документи в національній ва­люті». На балансових рахунках вони відображаються за собівартіс­тю, а на позабалансових за умовною вартістю.

Кореспонденцію рахунків з обліку бланків суворої звітності ві­дображено в табл. 16.9.

Таблиця 16.9

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування бланків суворої звітності (акредитиви, чекові книжки, талони на бен­зин, мазут, харчування, путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повідомлені на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо) вартість бла­нків без ПДВ

331

321, 323, 364, 675

 

Водночас проводиться запис на позабалансо­вому рахунку 08

08

 

2

Видання в підзвіт бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо)

362

331

3

Списання витрачених бланків суворої звітно­сті на підставі акта

80, 81

331, 362

 

Водночас проводиться списання з позабалан­сового рахунку

 

08

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки суворого обліку» від­бувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення — після використання або списання як неприда­тних чи таких, що не є в наявності.

Облік на рахунку 08 «Бланки суворого обліку» здійснюється як у кількісному, так і вартісному виражені.

В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання, нумерацію, кількість і вартість таких бланків.

17. Види та форми оплати праці працівників бюджет­них установ (договірне регулювання трудових відносин, оперативний облік персоналу та облік використання ро­бочого часу працівників бюджетних установ, форми і си­стеми оплати праці, структура фонду оплати праці)