Оперативний облік персоналу

Чисельність працівників бюджетних установ визначається шта­тним розписом.

Штатний розпис бюджетної установи являє собою затвердже­ний вищою установою перелік найменувань посад постійних спів­робітників із зазначенням кількості однойменних посад (вакансій) та посадових окладів за структурними підрозділами установи.

Залежно від виконуваних функцій чи сфер застосування праці персонал бюджетних установ поділяється так:

•                основні працівники, на яких покладено виконання головних функцій, закріплених за відповідною установою в загальній системі поділу праці (педагогічний персонал, професорсько-викладацький склад, наукові працівники, лікарі);

•                допоміжно-технічний персонал, завдання якого-обслугову- вати основних працівників у виконанні покладених на них функцій (середній медичний персонал, навчально-допоміжний та інший пе­рсонал);

•                адміністративно-господарський і молодший обслуговуючий персонал (забезпечення узгодженості робіт між структурними під­розділами, створення умов праці, утримання приміщень тощо).

Працівники, які обіймають посади в державних органах та їх­ньому апараті, згідно з Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 № 3724-ХІІ є державними службовцями. Під час при­йняття на роботу вони складають присягу, і їм присвоюється відпо­відний ранг у межах категорії (табл. 17.1).

Таблиця 17.1

РАНЖУВАННЯ РАНГІВ ЗГІДНО З КАТЕГОРІЄЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Категорія

Ранг

Категорія

Ранг

Перша

1

П'ята

9

 

2

 

10

 

3

 

11

Друга

3

Шоста

11

 

4

 

12

 

5

 

13

Третя

5

Сьома

13

 

6

 

14

 

7

 

15

Четверта

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

Персонал військових формувань поділяється на військовослуж­бовців і цивільних працівників. Перші перебувають на військовій службі. Згідно зі ст. 2 Закону України від 25.03.1992 № 2333-ХІІ «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» встанов­люються такі види військової служби: строкова військова служба; військова служба за контрактом солдатів, матросів, сержантів і ста­ршин; військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів; військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки, відділення вій­ськової підготовки, інститути військової підготовки з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу; військова підгото­вка за контрактом осіб офіцерського складу; кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних сил України та інших військових формувань до впровадження військо­вої служби за контрактом.

Штат військової частини — це нормативний документ, що ви­значає її склад, організаційну структуру, чисельність, найменуван­ня посад, посадові оклади (тарифні розряди) військовослужбовців і працівників.

Загальна чисельність працівників бюджетної установи назива­ється обліковою чисельністю, або штатним (обліковим) скла­дом. Для виконання окремих робіт на короткий час можуть залуча­тися особи, які не перебувають у штаті установи і працюють за трудовою угодою; такі працівники належать до нештатного (необ- лікового)складу.

Оперативний облік персоналу веде відділ кадрів на бланках ти­пових форм, затверджених наказом Державного комітету статисти­ки України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»

Первинну облікову документацію оперативного обліку персо­налу відображено в табл. 17.2.

Таблиця 17.2

ПЕРВИННА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Індекс

Назва документа

П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

П-3

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

П-4

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контрак­ту)