Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій

Принципи та форми грошових розрахунків і завдання їх обліку. Готівкова та безготівкова форми розрахунків.

Облік касових операцій. Касова дисципліна. Первинні докумен­ти з обліку касових операцій та порядок ведення їх. Обліково- економічна характеристика рахунка 30 «Каса». Основні бухгалтер­ські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями».

Облік операцій з іноземною валютою. Монетарні та немонетар- ні статті. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.

Обліково-економічна характеристика субрахунку 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті». Курсові різниці за операціями з іно­земною валютою та порядок їх обліку. Облік інших коштів. Облік грошових документів. Обліково-економічна характеристика рахун­ка 33 «Інші кошти». Основні бухгалтерські проведення з обліку ін­ших коштів. Аналітичний облік інших коштів.

Облік операцій рахунках в органах Державного казначейства України (ДКУ). Порядок відкриття рахунків у органах ДКУ. Облі­ково-економічна характеристика рахунку 32 «Рахунки в казначейс­тві». Основні бухгалтерські проведення. Порядок заповнення ме­моріального ордеру 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та меморіального ордеру 3 «Накопи­чувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в ор­ганах Державного казначейства України (установах банків)».

Облік розрахунків із різними дебіторами. Облік векселів. Облі­ково-економічна характеристика рахунку 34 «Короткострокові век­селі одержані». Основні бухгалтерські проведення. Облік розраху­нків із замовниками за науково-дослідні роботи. Обліково- економічна характеристика рахунку 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Основні бухгалтерські проведення. Облік розрахун­ків в порядку планових платежів. Обліково-економічна характерис­тика субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 7 «Накопичувальна відомість за розрахунка­ми в порядку планових платежів». Облік розрахунків із підзвітними особами. Порядок видачі авансів у підзвіт. Службові відрядження в межах України та за кордон. Видатки за службовими відрядження­ми, порядок їх відшкодування. Звіти про витрачання коштів на від­рядження та порядок їх подання. Обліково-економічна характерис­тика субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами». Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіаль­ного ордера 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзві­тними особами». Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків. Обліково-економічна характеристика субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків». Основні бухгал­терські проведення. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облі­ково-економічна характеристика субрахунку 364 «Розрахунки з ін­шими дебіторами». Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 4 «Накопичувальна відо­мість за розрахунками з іншими дебіторами». Облік списання про­строченої дебіторської заборгованості.

Облік зобов'язань. Регістри з обліку зобов'язань. Облік розра­хунків із різними кредиторами. Облік кредитних операцій та інших фінансових зобов'язань. Обліково-економічна характеристика ра­хунку 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики», 52 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання», 62 «Короткострокові векселі видані», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Основні бухгалтерські проведення. Облік розра­хунків за виконані роботи. Обліково-економічна характеристика рахунку 63 «Розрахунки за виконані роботи». Основні бухгалтерсь­кі проведення. Облік розрахунків за податками і платежами до бю­джету. Обліково-економічна характеристика рахунку 64 «Розраху­нки із податків та платежів». Основні бухгалтерські проведення. Обліково-економічна характеристика рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами». Основні бухгалтерські прове­дення. Побудова і порядок ведення меморіального ордеру 6 «Нако­пичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами».

Облік списання простроченої кредиторської заборгованості. Облік операцій з внутрівідомчої передачі майна. Обліково- економічна характеристика рахунку 68 «Внутрішні розрахунки».

Облік позабалансових рахунків. Обліково-економічна характе­ристика класу 0 «Позабалансові рахунки». Основні бухгалтерські проведення. Порядок заповнення меморіального ордеру 16 «Нако­пичувальна відомість позабалансового обліку».