Форми і системи оплати праці

Система оплати праці — це спосіб обчислення розмірів вина­городи, що підлягає виплаті працівникам установи згідно із здійс­неними ними витратами праці або за результатами роботи.

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка міс­тить тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і та­рифно-кваліфікаційні характеристики.

Тарифна система оплати праці використовується для розподі­лу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою фор­мування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на підставі:

•              тарифної ставки робітника першого розряду, яку встановлю­ють у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мі­німальної заробітної плати;

•               міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляє Міністерство праці України.

Рівень мінімальної ставки не може бути нижчим від державно­го, але може перевищувати його за умови дотримання норм і гаран­тій, передбачених законодавством, генеральною і галузевими (регі­ональними) угодами. Такий рівень фіксується в колективному договорі та є підставою для розроблення тарифних ставок і окладів з урахуванням кваліфікації працівників, видів і складності робіт.

Розрізняють такі основні форми тарифної системи оплати праці:

•               почасова — це оплата праці за одиницю часу згідно з тариф­ною ставкою;

•               відрядна — це оплата праці за кількість виконаної роботи і розцінку за одиницю продукцію.

Як і почасова, так і відрядна форми оплати праці мають декіль­ка різновидів відображені нарис. 17.3.

Проста почасова форма оплати праці — це оплата за кіль­кість відпрацьованого часу (годину) з урахуванням кваліфікації працівника.

Погодинно-преміальна форма оплати праці використовується для підвищення матеріальної зацікавленості працівників у резуль­татах їхньої праці.

Окладно-преміальна форма оплати праці — це оплата праці керівників і спеціалістів за посадовим окладам, який відображає їх­ню кваліфікацію, а залежно від досягнутих результатів виплачують премію за їх високу якість роботи.

Пряма відрядна форма оплати праці — це відрядна розцінка, котра визначається діленням годинної ставки, що відповідає розря­ду конкретної роботи, на годинну норму виробітку.

Відрядно-прогресивна форма оплати праці передбачає зрос­тання відрядної розцінки зі збільшенням виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг протягом встановленого робо­чого дня, зміни.

Акордна форма оплати праці застосовується коли виконавцю (виконавцям) заробітну плату нараховують за певну виконану ро­боту.

Опосередковано-відрядна форма оплати праці застосовуєть­ся для допоміжних робітників, розмір заробітної плати яких ста­виться в залежності від результатів праці робітників, яких вони об­слуговують.

Відрядна форма оплати праці в бюджетних установах має об­межене застосування.

Домінантною формою оплати праці в бюджетних установах є почасова, яка має два різновиди — штатно-окладну та погодинну систему.

Штатно-окладна система оплати праці передбачає встанов­лення кожному працівникові місячного окладу (ставки) відповідно до посади, яку він обіймає.

Погодинна система оплати праці передбачає наявність пого­динних тарифних ставок. Зокрема, встановлено ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення на­вчальних занять.

Структура фонду оплати праці

Згідно Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або вповноважений ним орган випла­чує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні виплати відображено на рис. 17.4.

Держава регулює оплату праці працівників бюджетних установ:

•                установленням розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій (табл. 17.3);

•                установленням умов і розмірів оплати праці працівників на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, гене­ральної, галузевих і регіональних угод, колективних договорів у межах асигнувань за рахунок загального та спеціального фондів;

•                оподаткуванням доходів працівників.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якої не може здійснюватись оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати утворюють фонд заробітної плати (рис. 17.5), який використовується у суворій відповідності з його цільовим призначенням у межах сум, передбачених кошторисом доходів і видатків з урахуванням виконання плану розгортання ме­режі штатів і контингентів.

РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВСТАНОВЛЕНИЙ НА 2011 РІК

Період

Розмір, грн.

Нормативний документ

Січень — березень

941,0

Закон України «Про Державний бю­джет України на 2011 рік» від 23 гру­дня 2010 року № 2857-VI

Квітень — червень

960,0

Жовтень — листопад

985,0

 

Грудень

1004,0

 

 

Фонд оплати праці

 

 

Фонд основної заробітної плати

 

Фонд додаткової заробітної плати

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Рис. 17.5 Структура фонду оплати праці

Конкретний перелік усіх виплат, які належать до основної, додат­кової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних ви­плат, установлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, за­твердженою Міністерством статистики України від 13.01.2004 № 5.

18. Облік нарахування заробітної плати праці праців­ників бюджетних установ (порядок нарахування заробіт­ної плати, синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати, облік нарахування грошового забезпе­чення військовослужбовцям, облік відпусток, облік до­помоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матері­альної допомоги, порядок проведення індексації заробіт­ної плати)