Порядок нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

магниевый скраб beletage

Для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідні відомості про посадові оклади (штатний розпис), присвоєні розряди (накази (розпорядження)), годинні та­рифні ставки (тарифну сітку), а також дані табельного обліку від­працьованого ними часу за відповідний період (місяць). Нарахову­ють заробітну плату раз на місяць.

Крім первинних документів, для розрахунків заробітної плати потрібно враховувати нормативні акти, що регулюють нарахування заробітної плати в бюджетних установах різних профілів.

З метою впорядкування оплати праці працівників бюджетних установ, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих співвідношень в оплаті праці по­становою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 20.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) було затвер­джено:

•                 єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників;

•                 схеми тарифних розрядів посад працівників всіх бюджетних установ;

•                 ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки.

Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю ча­су. Існують годинні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки заро­бітної плати, які називаються посадовими окладами. Формула розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) (1.1)

Тс = Мінімальна Тс x Тк,

де Мінімальна Тс — тарифна ставка працівника І тарифного роз­ряду;

Тк — тарифний коефіцієнт, що застосовують до відповідного тарифного розряду.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з ко­пійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглю­ються до однієї гривні.

Законом України «Про Державний бюджет України» посадові оклади (тарифні ставки) року установлювалися в такому порядку:

•                для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлювались на рівні мінімальної заробітної плати;

•                 для інших працівників посадові оклади розраховуються вихо­дячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду відображених у табл. 18.1.

Для робітників, спільних для всіх бюджетних установ та органі­зацій, установлено місячні оклади залежно від рівня кваліфікації роботи:

•                 проста некваліфікована або допоміжна робота (1 — 2 розряд);

•                 малокваліфікована робота (1 — 3 розряд);

•                 кваліфікована (складна робота) (2 — 5 розряд);

•                 висококваліфікована (особливо складна та відповідальна) ро­бота (3 — 8 розряд).

Таблиця 18.1

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ (СТАВКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ) НА 2010—2011 РОКИ

я

1? &

п

о &

я

Тарифні коефіцієнти

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.01.2011 — 613, 0 грн.

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.04.2011 — 625, 0 грн.

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.10.2011 — 641, 0 грн.

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.12.2011 — 654, 0 грн.

& н

Посадові оклади з 01.01.11 р. МЗП: 941,0

Посадові оклади з 01.04.11 р. МЗП: 960,0

Посадові оклади з 01.10.11 р. МЗП: 985,0

Посадові оклади з 01.12.11 р. МЗП: 1004,0

1

1

941

960

985

1004

2

1,09

941

960

985

1004

3

1,18

941

960

985

1004

4

1,27

941

960

985

1004

5

1,36

941

960

985

1004

6

1,45

941

960

985

1004

7

1,54

944

963

987

1007

8

1,64

1005

1025

1051

1073

9

1,73

1060

1081

1109

1131

10

1,82

1116

1138

1167

1190

11

1,97

1208

1231

1263

1288

Закінчення табл. 18.1

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.01.2011 — 613, 0 грн.

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.04.2011 — 625, 0 грн.

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.10.2011 — 641, 0 грн.

Розмір посадо­вого окладу працівника 1-го тарифного роз­ряду з 1.12.2011 — 654, 0 грн.

Посадові оклади з 01.01.11 р. МЗП: 941,0

Посадові оклади з 01.04.11 р. МЗП: 960,0

Посадові оклади з 01.10.11 р. МЗП: 985,0

Посадові оклади з 01.12.11 р. МЗП: 1004,0

12

2,12

1300

1325

1359

1386

13

2,27

1392

1419

1455

1485

14

2,42

1483

1513

1551

1583

15

2,58

1582

1613

1654

1687

16

2,79

1710

1744

1788

1825

17

3,0

1839

1875

1923

1962

18

3,21

1968

2006

2058

2099

19

3,42

2096

2138

2192

2237

20

3,64

2231

2275

2333

2381

21

3,85

2360

2406

2468

2518

22

4,06

2489

2538

2602

2655

23

4,27

2618

2669

2737

2793

24

4,36

2673

2725

2795

2851

25

4,51

2765

2819

2891

2950

Для окремих працівників бюджетної сфери, для яких постано­вою № 1298 не визначено тарифних розрядів, посадові оклади (ста­вки заробітної плати) встановлюються в наступних розмірах:

•                  проректорам, заступникам керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступникам керівників структурних під­розділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5—15 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;

•                  головних бухгалтерів — на 10—30 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;

•                  помічників керівників — на 30—40 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Місячна заробітна плата працівників бюджетних установ може перевищувати посадовий оклад за рахунок надбавок і доплат, різ­них за своєю економічною сутністю та розмірами (рис. 18.3).

Надбавки

 

У розмірі 50% від посадового окладу (тарифної ставки)

 

за високі досягнення у праці

 

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання)

 

за складність, напруженість у роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

->

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР(від посадового окладу (ставки заробітної плати))

 

«народний» -

40 %

 

«заслужений» - 20 %

За спортивні звання (ві

) посадового окладу (ставки заробітної плати))

 

«заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» - 20 %

 

«майстер спорту міжнародного класу» - 15 %

 

«майстер спорту» - 10 %

 

 

За знання та використання

в роботі іноземної мови (від посадового окладу (ставки заробітної

плати))

 

однієї європейської - 10%

 

однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 %

 

двох і більше мов - 25 %

->

Водіям автотранспортних засобів (установленої тарифної ставки за відпрацьований час)

 

водіям II класу - 10 %

 

водіям І класу - 25 %

 

 

 

 

Доплати

У розмірі 50% від посадового окладу (тарифної ставки)

 

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників

за суміщення професій (посад)

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт

 

 

 

У розмірі 40% від посадового окладу (тарифної ставки) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 годин вечора до 6 годин ранку

 

 

 

За вчене звання (від посадового окладу (ст

авки заробітної плати))

 

професора - 33 %

 

Доцента, старшого наукового співробітника - 25 %

 

 

 

 

 

 

За наукову ступінь (від посадового окладу (ставки заробітної плати))

 

Доктора наук - 25%

 

кандидата - 15 %

 

За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівників, які зайняті прибиранням туалетів - 10 % (посадового місячного окладу)

->

Водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день - 25 % (установленої тарифної ставки за відпрацьований час)

Рис. 18.3. Склад надбавок та доплат до посадових окладів працівників

Крім того працівники бюджетних установ мають право отриму­вати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомо­ги на поховання. Також керівники бюджетних установ мають право преміювати працівників у межах фонду оплати праці.

Склад заробітної плати основних працівників бюджетних уста­нов відображено нарис. 18.4.

На виконання постанови № 1298 міністерства та інші централь­ні органи виконавчої влади, а також національна та галузеві акаде­мії наук затвердили за погодженням з Міністерством праці та соці­альної політики України і Міністерством фінансів конкретні умови праці та розміри посадові оклади (ставки заробітної плати) праців­ників підвідомчих установ з урахуванням складності, відповідаль­ності та специфіки їхньої роботи.

Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерст­вом охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 перед­бачено що розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) ви­значаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються: професіоналам, фахівцям залежно від кваліфіка­ційної категорії; робітникам — від кваліфікаційного розряду в ме­жах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Класифікато­ром професій ДК 003:2005, затв. наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375

Тобто заробітної плати залежить від складності та умов викона­ної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та діяльності установи, і максимальним розміром не об­межується.

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впрова­дження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових уста­нов» від 26.09.2005 р. № 557 затверджено розміри посадових окла­дів (ставок заробітної плати) керівних науково-педагогічних, нау­кових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці; схеми тарифних розрядів посад (професій) цих пра­цівників; надбавки і доплати до посадових окладів (тарифних ставок).

Порядок встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівників в установах охорони здоров'я та вищих навчальних за­кладів відображено нарис. 18.5—18.6.

Оплату праці державних службовців здійснюють відповідно до Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів проку­ратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Склад заробітної плати державних службовців відображено на рис. 18.7.

Керівник, його

 

Науково-педагогічний

 

Обслуговуючий

заступники

 

персонал

 

персонал

t

1

 

1

Займана посада

t

t

 

Рівень акредитації

І І

Вчене звання

I                              t

Вчена ступінь

Рис. 18.6. Порядок встановлення посадових окладів працівників ВНЗ

Фонд грошового забезпечення військовослужбовців складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового за­безпечення. До окладів грошового утримання належать оклади за військовими званнями та посадові оклади. Додаткові види грошо­вого забезпечення — це підвищення, надбавки, доплати, одноразові й щомісячні винагороди, морське грошове забезпечення, матеріа­льна і грошова допомоги, премії тощо.

Нараховують суми грошового забезпечення військовослужбов­цям не підставі передбачених Положенням про фінансове госпо­дарство військової частини роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапор­щикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби (ф. 13), військовослужбовцям строкової служби (ф. 16), одноразо­вих додаткових видів грошового забезпечення (ф. 15) та зведених відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбов­цям строкової служби (ф. 17).

Розмір ставок заробітної плати (посадових окладів), а також надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (освіта, охоро­на здоров'я, культура тощо) визначається на підставі щорічної та­рифікації, яку здійснює постійна тарифікаційна комісія (за станом на 1 вересня в установах освіти і на 1 січня — в установах охорони здоров'я та бібліотечної мережі). Результати роботи комісія подає у вигляді тарифікаційних списків, які підписують усі члени тарифі­каційної комісії та затверджує керівник установи вищого рівня.

Тарифні списки — єдині документи, що визначають розміри посадових місячних окладів, тарифних ставок і надбавок окремих працівників. Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифі­каційних списках ставка заробітної плати виплачується працівни­кам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різ­ні місяці року.

Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щоміся­чно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Крім основної роботи, працівникам бюджетних установ дозво­лено працювати за сумісництвом.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачу вальної роботи на засадах трудо­вого договору у вільний від основної роботи час у тій чи іншій установі, організації. Порядок оплати сумісництва регламентується Постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників дер­жавних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 із доповненнями та Положенням про умови роботи за сумісницт­вом працівників державних підприємств, установ і організацій, за­твердженим наказом Мінпраці України, Мінюстом України та МФУ 25.06.1993 р. № 43.

Схема нарахування заробітної плати за відпрацьований час        (1.

Заробітна плата = Кількість відпрацьованого x Кваліфікація працівника працівника часу (годин/ днів) (годинна/ денна тарифна ставка)

Схема нарахування заробітної плати при прямій відрядній оплати праці Заробіток = Кількість виробленої придатної продукції x Розцінка, працівника (деталей, операцій)