Порядок нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

Для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідні відомості про посадові оклади (штатний розпис), присвоєні розряди (накази (розпорядження)), годинні та­рифні ставки (тарифну сітку), а також дані табельного обліку від­працьованого ними часу за відповідний період (місяць). Нарахову­ють заробітну плату раз на місяць.

Крім первинних документів, для розрахунків заробітної плати потрібно враховувати нормативні акти, що регулюють нарахування заробітної плати в бюджетних установах різних профілів.

З метою впорядкування оплати праці працівників бюджетних установ, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих співвідношень в оплаті праці по­становою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 20.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) було затвер­джено:

•                 єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників;

•                 схеми тарифних розрядів посад працівників всіх бюджетних установ;

•                 ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки.

Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю ча­су. Існують годинні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки заро­бітної плати, які називаються посадовими окладами. Формула розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) (1.1)

Тс = Мінімальна Тс x Тк,

де Мінімальна Тс — тарифна ставка працівника І тарифного роз­ряду;

Тк — тарифний коефіцієнт, що застосовують до відповідного тарифного розряду.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з ко­пійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглю­ються до однієї гривні.

Законом України «Про Державний бюджет України» посадові оклади (тарифні ставки) року установлювалися в такому порядку:

•                для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлювались на рівні мінімальної заробітної плати;

•                 для інших працівників посадові оклади розраховуються вихо­дячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду відображених у табл. 18.1.

Для робітників, спільних для всіх бюджетних установ та органі­зацій, установлено місячні оклади залежно від рівня кваліфікації роботи:

•                 проста некваліфікована або допоміжна робота (1 — 2 розряд);

•                 малокваліфікована робота (1 — 3 розряд);

•                 кваліфікована (складна робота) (2 — 5 розряд);

•                 висококваліфікована (особливо складна та відповідальна) ро­бота (3 — 8 розряд).

Таблиця 18.1

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ (СТАВКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ) НА 2010—2011 РОКИ

я

1? &

п

о &

я