Синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати та грошового забезпечення : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : B-ko.com : Книги для студентів

Синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

Для обліку розрахунків із працівникам, що перебувають і не пе­ребувають у штаті установ за всіма видами заробітної плати, премі­ями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю призна­чено пасивний субрахунок 661 «Розрахунки із заробітної плати» рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці».

Для розмежування обліку розрахунків з військовослужбовцями та працівниками військових частин субрахунок 661 «Розрахунки із заробітної плати» розподіляється на субрахунки третього порядку:

•                661/1 «Розрахунки з грошового забезпечення військовослуж­бовців»;

•                661/2 «Розрахунки із заробітної плати працівників».

За кредитом цього субрахунку відображають нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати.

Нарахування заробітної плати та грошового забезпечення здійс­нюється один раз на місяць і відображається в обліку в останній день місяця.

Заробітна плата та грошове забезпечення, нараховані працівни­кам за відпрацьований час або за виконану роботу, для бюджетних установ становить фактичні видатки за кодами економічної класи­фікації відображені в табл. 18.2.

Таблиця 18.2

ХАРАКТЕРИСТИКА КЕКВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

КЕКВ

Назва категорії

Призначення категорії

1111

Заробітна плата

Обліковує:

а) заробітну плату за встановленими посадовими окла­дами (тарифними ставками) або розцінками всіх штат­них працівників; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплата роботи в нічний час, за науковий ступінь, за знання та використання в роботі іноземної мови тощо);

б) надбавки, що носять заохочувальний характер; премії, які виплачуються як у грошовій, так і натуральній формі;

в)  матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та в інших випадках за рішенням адміністрації установи (організації) відпові­дно до законодавства;

г)  оплату праці працівників, які не перебувають у штаті установи (організації), за виконання робіт згідно з догово­рами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду (за винятком суб'єктів підприємницької діяльності)

1112

Грошове утримання військовос­лужбовців

Обліковує

а)  грошове утримання (забезпечення) військовослуж­бовців та осіб рядового і начальницького складу, у то­му числі основні та додаткові види виплат;

б) відшкодування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових ви­нагород та інших виплат, одержаних військовослужбо­вцями та особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, згід­но із законодавство

Для обліку розрахунків з працівниками за сумами гонорару,

що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи за договорами і разовими замов­леннями призначено пасивний субрахунок 669 «Інші розрахунки за виконані роботи»

Синтетичний облік нарахованої заробітної плати відобра­жаються у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій — типова форма 405 (бюджет), яке є одночасно й ме­моріальним ордером 5.

За розрахунками з фонду грошового забезпечення та інших на­рахувань військовослужбовцям складають окремий меморіальний ордер 5/1 за ф. 405, а із заробітної плати працівників — меморіаль­ний номер 5/2 за ф. 405.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування заробітної пла­ти відображено в табл. 18.3.

Таблиця 18.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установи, нарахування відпускних

801, 802, 811

661

2

Нарахування гонорару композиторам, артис­там, авторам за виконані ними роботи по до­говорам й разовим замовленням

801, 802, 811

669

Схема облікового процесу нарахування заробітної плати пра­цівників бюджетних установ відображено на рис. 18.8.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування грошового за­безпечення відображено в табл. 18.4.

Таблиця 18.4

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Нарахування грошового забезпечення вій­ськовослужбовцям

80, 81

661/1

2

Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають у штаті або утримуються за штатним розписом військової частини

801, 802, 811

661/2

Аналітичний облік за субрахунком 661 ведеться у Розрахун­ково-платіжних відомостях працівника ф. П-6, які відкриваються окремо на кожного працівника. На кожного військовослужбовця відкривається «Картка особового рахунка військовослужбовця» ф. 54.