Облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомо­ги

магниевый скраб beletage

Нараховуючи окремі виплати, виходять із середньої заробітної плати, яку обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої за­робітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.95 № 100 з подальшими змінами. Зазначені виплати застосовують у разі:

•               надання працівникам щорічної відпустки та додаткових відпу­сток;

•               виконання працівниками державних і громадських обов'язків;

•               надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

•               залучення працівників до виконання військових обов'язків;

•               службових відряджень;

•               інших випадків.

Державні гарантійні права на відпустку встановлено Конститу­цією України, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, КЗпП України та іншими нормативно-правовими ак­тами (рис. 18.9).

Щорічні відпустки

Відпустки без збереження заробітної плати

Соціальні відпустки

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

V

V

Творчі відпустки

ЩОРІЧНА ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА

ОСНОВНА

ДОДАТКОВА

Мінімальної тривалості 24 календарні дні

За роботу зі шкідливими умовами праці

+

За особливий характер праці

Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством

Рис. 18.9. Види відпусток працівників бюджетних установ Формула розрахунку відпускних (1.3)

В = К - С х N,

де В — сума відпускних;

М — сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К — кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад один рік, а для пра­цівника, який відпрацював менше одного року, — кількість кален­дарних днів фактично відпрацьованого періоду, що передували мі­сяцю надання відпустки;

С — кількість святкових і неробочих днів, передбачених зако­нодавством;

N — тривалість відпустки в календарних днях.

Продовжена

У разі тимчасової непрацездатності працівника його надається допомога з тимчасової непрацездатності, яка може бути таких видів: • допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворю­вання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробни­цтві;

•              допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

•              допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворю­вання або травми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

Перші два види допомоги надають за основним місцем праці, а третій — за місцем праці, де стався нещасний випадок.

Право на забезпечення допомоги та санітарно-курортним ліку­ванням мають лише застраховані особи.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності поділя­ється на дві складові: оплата перших 5 днів допомоги (оплачуються установою) та оплата всіх інших днів допомоги (виплата прово­диться за рахунок коштів ЄСВ).

Розмір допомоги залежить від загального трудового стажу пра­цівника і надається у розмірах зазначених в табл. 18.5.

Таблиця 18.5

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

з/п

Одержувачі допомоги

Страховий стаж

Розмір допомоги, % серед­ньої заробітної плати (до­ходу)

1

Застраховані особи

до 5 років

60 %

2

Застраховані особи

від 5 до 8 ро­ків

80 %

3

Застраховані особи

понад 8 років

100 %

4

Застраховані особи:

Незалежно від страхового стажу 100 % середньої заробітної плати

Зарахованим до 1 — 4 кате­горій осіб, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 ро­ків, яка потерпіла від Чорно­бильської катастрофи

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія За­кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

при отриманні допомоги у зв'язку з вагітністю та поло­гами

Підставою для нарахування допомоги з тимчасової непрацезда­тності є листок непрацездатності, виданий закладом охорони здо­ров'я.

Листок непрацездатності — це документ, що виправдовує від­сутність на роботі в період хвороби (відпустки у зв'язку з вагітніс­тю та пологами) і на підставі якого виплачують відповідну допо­могу.

Сума допомоги за один день непрацездатності визначається як добуток середньоденного заробітку та відсотка, який залежить від загального трудового стажу.

Середня заробітна плата застрахованої обчислюється на підставі нарахованої заробітної плати за видами виплат, які беруть участь у розрахунку середнього показника визначаються Постановою КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розраху­нку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним стра­хуванням» від 26.09.2001 р. № 1266 та підлягають податком на до­ходи фізичних осіб.

Розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні шість календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страхо­вий випадок.

Якщо працівник працював менше шести місяців, то розрахунко­вим періодом є фактично відпрацьовані календарні місяці (з пер­шого по перше число).

Якщо працівник працював менше ніж календарний місяць, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьований час перед на­станням страхового випадку.

Під час розрахунку суми допомоги не враховується ні сума від­пускних, ні дні відпустки, оскільки протягом цього періоду праців­ник не працював.

Формула розрахунку допомоги у разі тимчасової непрацездат­ності (1.4).

Д = (3 пл. / К1) х % х К2,

де Д — допомога у разі тимчасової непрацездатності;

З пл. — сума заробітної плати за останні шість місяців;

К1 — кількість відпрацьованих робочих днів за останні шість місяців;

% — відсоток, який залежить від трудового стажу;

К2 — кількість днів тимчасової непрацездатності.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності відображено в табл. 18.6.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Нарахування сум допомоги

 

 

 

за рахунок коштів установи (перші 5 днів)

801, 802, 811

661

 

за рахунок коштів Фонду

652

661

Формула розрахунку відрядних (1.5)

М

Ввід = К х N,

де Ввід — сума відрядних;

М — сумарний заробіток працівника за останні 2 місяця або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К — кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад 2 місяці, а для пра­цівника, який відпрацював менше 2 місяців, — кількість днів фак­тично відпрацьованого періоду, що передували місяцю події;

N — тривалість відрядження в календарних днях.

Індексація грошових доходів населення — встановлений зако­нами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість част­ково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів населення проводиться відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII та Постанови КМУ від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошо­вих доходів населення»

Кореспонденцію рахунків з обліку індексації заробітної плати відображено в табл. 18.7.

Таблиця 18.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування заробітної плати

801, 802, 811

661

Закінчення табл. 18.7

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

2

Нарахування суми індексації

801, 802, 811

661

3

Виплачено заробітну плату з ураху­ванням індексації

661

301

19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ (облік утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, облік утримання із за­робітної плати єдиного соціального внеску, облік інших утримань, узагальнення утримань із заробітної плати працівників в регістрах бухгалтерського обліку)

Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють в бюджетній установі за трудовими договорами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюють обов'язкові та добровільні утримання.

Класифікацію видів утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено в табл. 19.1.

Таблиця 19.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Види утримань із заробітної плати

Обов'язкові

Добровільні

За рішенням адміністрації

Узгоджені з працівником

Податок на доходи фізичних осіб

Планові та позапланові аванси

Профспілкові внески

Єдиний соціаль­ний внесок

Неповернуті вчасно підзві­тні суми

Сплата відсотків за позики

Єдиний соціаль­ний внесок

Суми нанесених матеріаль­них збитків

Сплата відсотків за товари, продані в кредит

За виконавчими листами

Штрафи, накладені в адмі­ністративному порядку

Індивідуальне страхування

Утримання із заробітної плати працівників через бухгалтерію бюджетних установ за переліком та економічним змістом не мають якихось особливостей і здійснюються згідно із чинним законодав­ством на загальних підставах (табл. 19.2).

Таблиця 19.2

Вид утримань

Регулюючі нормативні акти

Податок на доходи фізич­них осіб

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 2755-VI

Єдиний внесок на загаль­нообов'язкове державне соціальне страхування

Закон України від 08.07.2010 p. 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування»

 

Закон України від 09.07.2003 p. 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­вання»

 

Закон України від 18.01.2001 p. 2240-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездат­ності та витратами, зумовленими похованням»

 

Закон України від 02.03.2000 p. 1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання на випадок безробіття»

За виконавчими листами

Сімейний Кодекс від 10.01.2002 p. 2947-ІІІ

Заробітна плата, як і інші доходи, що отримують фізичні особи, підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (далі — податок на доходи) згідно п. 167.1 Розділу IV Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Формула утримання податку на доходи фізичних осіб із дохо­дів, (1.1) нарахованих у вигляді заробітної плати

Пдох = (Д - ЄСВ - ПСП) х СтПдох,

де Пдох — податок на доходи фізичних осіб;

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Д—дохід, нарахований (виплачений) у вигляді заробітної плати; ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціа­льне страхування, що утримується з доходу працівника;

ПСП — податкова соціальна пільга (якщо працівник має право на соціальну пільгу);

СтПдох — ставка податку на доходи.

Згідно із п. 169.4.1 ПКУ платник податку має право на змен­шення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отри­муваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на су­му податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга (ПСП) — сума, на яку платник податку на доходи має право зменшити суму свого загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого з джерел на те­риторії України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахо­ваного на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до за­конодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його роз­мір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожитко­вого мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближ­чих 10 гривень.

Розміри податкової соціальної пільги відображено в табл. 19.3.

У разі якщо платник податку має право на застосування подат­кової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна податкової соціальної пільги з підстави, що передбачає її найбіль­ший розмір. Але якщо особа утримує двох і більше дітей до 18-ти років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів), то на дітей- інвалідів надається пільга в розмірі 150 % від основної пільги і од­ночасно на інших дітей — 100 % від основної пільги.

Обоє батьків мають право на пільгу на двох і більше дітей ві­ком до 18-ти років, але граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, ви­значається як добуток суми такого граничного доходу та відпо­відної кількості дітей. Пільгу застосовуватимуть за одним міс­цем роботи на підставі поданої платником податку заяви разом з підтверджуючими документами (крім державних службовців, які можуть не подавати заяви, але зобов'язані надати підтверджуючі документи).

Один з батьків, який має право на підвищений розмір межі до­ходу для пільги, вказує про це в заяві.

Ставки обов'язкових утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ відображено в табл. 19.4.

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПСП З ПДФО)

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (п. 169 ПКУ)

Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП у 2011 році*)

Сума ПСП з ПДФО

Граничний розмір доходу для застосу­вання податкової со­ціальної пільги, грн.

Для будь-якого платника податку(пп. 169.1.1 ПКУ)

100 % (50 %*)

470,50*

1320,00*

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

100 %

470,50* кількість дітей

1320,00* кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ):

а)  є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну ди­тину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

150 %

705,75* кількість дітей

1320,00* кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «в»-«е» пп. 169.1.3 ПКУ):

150%

705,75

1320

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої ка­тегорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в лік­відації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г)   є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом І або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інва­лідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;

д)  є особою, якій присуджено довічну стипендію як гро­мадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну дія­льність, включаючи журналістів;

 

 

 

е) є учасником бойових дій на території інших країн у пе­ріод після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи­сту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;

 

 

 

Для платника податку, який (пп. «а»-«ґ» пп. 169.1.34 ПКУ):

а)  Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотир­ма і більше медалями «За відвагу»;

б) учасником бойових дій під час ДСВ або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

в)  колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час ДСВ або особою, визна­ною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колиш­нього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебу­вали у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колиш­нього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

200 %

941

1320

""Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО) до 2015 року

СТАВКИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Застраховані особи

База

Ставка утри­мання (% до об'єкта)

Пункт, підпункт розділ нормативного документу

 

Податок на доходи фізичних осіб

 

Працівники бюджетних установ

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробі­тної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платни­ку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами далі ЦПД):

 

 

• у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

15

абз. 1 п. 167.1 Розді­лу IV ПКУ

 

• у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП

17

абз. 2 п. 167.1 Розді­лу IV ПКУ

 

Учні, студенти, ординатори, аспіранти або ад'юнкти

Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ордина­тору, аспіранту або ад'юнкту, в сумі перевищення над сумою мі­сячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встано­вленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

пп. 165.1.26 Розділу IV ПКУ

 

• у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

15

абз. 1 п. 167.1 Розді­лу IV ПКУ

 

• у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП

17

абз. 2 п. 167.1 Розді­лу IV ПКУ

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Працівники бюджетних установ, які працюють на умовах трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову за­робітну плату, інші заохочувальні та компенса­ційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізич­ним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПП (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ)

3,6

п. 2 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

працівники-інваліди

ч. 13 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

особи, які працюють на ви­борних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та отримують заробітну пла­ту (винагороду) за роботу на такій посаді

п. 7 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

працівники воєнізованих формувань, гірничорятува­льних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно- рятувальної служби, ство­реної відповідно до законо­давства на постійній основі

 

 

п. 8 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 7 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ Закону про ЄСВ

ю а\ о

Закінчення табл. 19.4

Застраховані особи

База

Ставка утри­мання (% до об'єкта)

Пункт, підпункт розділ нормативного документу

фізичні особи, які викону­ють роботи (надають послу­ги) за ЦПД

винагорода фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

2,6

п. 3 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 8 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

військовослужбовці (крім військовослужбовців стро­кової військової служби)

сума грошового забезпечення, що виплачується військовими частинами (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 За­кону про ЄСВ)

п. 9 ч. 1 ст. 4 Розділу II, п. 10 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ

особи, які отримують допо­могу по тимчасовій непраце­здатності

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата перших п'яти днів тимчасової непра­цездатності (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ

2

абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ

для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» від 16.12.93 р. 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 p. № 1789-ХІІ, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур­налістів» від 23.09.97 p. № 540/97-ВР, «Про наукову і науково-технічну діяль­ність» від 13.12.91 p. № 1977-ХІІ, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 p. № 2790-ХІІ, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679- XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ, Митного кодексу України від 11.07.2002 p. 92-IV, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. Постановою ВРУ від 13.10.95 р.№ 379/95-ВР

6,1

п. 9 ст. 8 Розділу III Закону про ЄСВ


Податок на доходи сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ). Пла­тіжні документи на виплату доходу прийматимуться тільки за умо­ви одночасного подання розрахункового документа на перераху­вання податку на доходи.

Суми, утримані та вирахувані із заробітної плати відображають­ся за наступними субрахунками відображеними в табл. 19.5.

Таблиця 19.5

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

641

Розрахунки за плате­жами і податками в бюджет

Обліковуються розрахунки устано­ви з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб

2

663

Розрахунки з працівни­ками за товари, продані в кредит

Обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями — зобов'язаннями працівниками за то­вари, продані в кредит

3

664

Розрахунки з працівни­ками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у ба­нках

Обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на під­ставі письмової заяви окремо кож­ного працівника, що виявив бажан­ня перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на по­точний рахунок в установі банку

4

665

Розрахунки з працівни­ками за безготівковими перерахуваннями внес­ків за договорами доб­ровільного страхування

Обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровіль­ного страхування шляхом безготів­кових розрахунків

5

666

Розрахунки з членами профспілки безготівко­вими перерахуваннями сум членських проф­спілкових внесків

Обліковують утримані із заробітної плати за заявами працівників член­ські профспілкові внески при безго­тівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями

6

667

Розрахунки з працівни­ками за позиками бан­ків

Обліковують суми, утриманні із за­робітної плати працівників за зо­бов'язаннями індивідуального по- зикодержателя на погашення пози­ки, одержаної в установі банку від­повідно до чинного законодавства

7

668

Розрахунки за виконав­чими документами та інші утримання

Обліковують суми, утримані із за­робітної плати, стипендії і пенсій за виконавчими листами та іншими документами

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Кореспонденцію рахунків з обліку утримань із заробітної плати відображено в табл. 19.6.

Таблиця 19.6

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Утримано із заробітної плати та гонорару податок на доходи фізичних осіб

661, 669

641

2

Утримано із заробітної єдиний соціальний внесок

661

651

3

Утримано із заробітної плати за доручен­нями — зобов'язаннями працівниками за товари, продані в кредит торгівельними ор­ганізаціями

661

663

4

Утримано із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожно­го працівника, що виявив бажання перера­хувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в уста­нові банку

661

664

5

Утримано із заробітної плати за доручен­нями працівників у сплату страхових пла­тежів за договорами добровільного страху­вання шляхом безготівкових розрахунків

661

665

6

Утримано із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків 3 профспілковими організаціями

661

666

7

Утримано із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позико- держателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до чинного за­конодавства

661

667

8

Утримано із заробітної плати і пенсій за виконавчими листами та іншими докумен­тами

661

668

Схему облікового процесу утримань із заробітної плати праців­ників бюджетних установ відображено на рис. 19.1.

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати й утримань з неї відображаються на підставі розрахунково-платіжних відомостей у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної пла­ти та стипендій — типова форма 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером 5.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком 663 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною торгівельною організа­цією.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівкови­ми перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках за субрахунком 664 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною устано­вою банку окремо.

Аналітичний облік розрахунків з працюючими за безготівкови­ми перерахуваннями внесків на підставі договорів добровільного страхування за субрахунком 665, а також розрахунків із членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських проф­спілкових внесків за субрахунком 666 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292).

Аналітичний облік за субрахунком 667 ведеться на картках ф. 292а (у книзі ф. 292), в яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, яка видала позику.

Аналітичний облік за субрахунком 668 ведеться в Книзі обліку грошових стягнень ф. 35 за кожним отримувачем із зазначенням прізвища чи організації, номера, дати й терміну дії виконавчого ли­ста чи іншого документа та суми (відсотка) утримань.

20. Облік виплати заробітної плати працівникам бю­джетних установ (виплата заробітної плати через касу бюджетної установи, виплата заробітної плати через бан­ківські платіжні картки, облік розрахунків з депонентами, аналітичний та синтетичний облік виплати заробітної плати).

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом робо­тодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — предста­вниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не переви­щує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихід­ним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, по­годженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, об­раними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ста­вки (посадового окладу) працівника.

Виплата заробітної плати може проводитись в готівковій (через касу установи) та безготівковій (банківські платіжні картки) формах.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром або за видатковими касовими ордерами т. ф. КО-2 на кожного одержувача чи за видатковими відомостями на виплату грошей.

На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бух­галтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням стро­ків видачі готівки і суми (гривень — словами, копійок — циф­рами).

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму готівки, виданої для виплат, пов'язаних з оплатою праці, складається один видатковий касовий ордер т. ф. КО-2, дата і номер якого проставляються на кожній видатковій відомості.

Заробітна плата видається з каси в триденний термін, по закін­ченні якого відомість на виплату грошей закривається. У ній на­впроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, ка­сир ставить штамп чи робить напис від руки «Депоновано» і складає реєстр депонованих сум. У кінці відомості касир робить напис про фактично виплачену суму заробітної плати та суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком відо­мості та підписує її. Сума невиданої заробітної плати повертається на реєстраційний рахунок наступного дня після закінчення терміну виплати заробітної плати.

Депонована заробітна плата — це готівкові кошти, що одер­жані установою для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не ви­плачені в установлений строк окремим фізичним особам. Депоно­вана заробітна плата видається за видатковими касовими ордерами чи депонентськими картками.

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій, пов'язаних з ви­платою заробітної плати через касу установи відображено в табл. 20.1.

Таблиця 20.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЕРЕЗ КАСУ УСТАНОВИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Виплачено заробітну плату через касу установи

661

301

2

Депоновано заробітну плату

661

671

3

Виплачено депоновану заробітну плату

671

301

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробі­тної плати може здійснюватися через установи банків, поштови­ми переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або упо­вноваженого ним органу.

З метою зменшення витрат, пов'язаних з отриманням готівки в банківських установах, а також здешевлення банківських кредитів у бюджетних установах на виконання постанови КМУ «Про удо­сконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бю­джетних установ та державної соціальної допомоги» від 22.04.2005 № 318 у бюджетних установах виплату заробітної плати працівни­кам в основному здійснюють через банкомати, використовуючи на­самперед дебетові пластикові картки.

Для застосування у своїй діяльності зарплатний картковий про­ект бюджетна установа укладає з банком договір про розрахунково- касове обслуговування про видачу заробітної плати з використан­ням пластикових карток, на основі якого банк відкриває на ім'я бюджетної установи синтетичний рахунок, призначений для пере­рахування сум заробітної плати працівникам.

Згідно з укладеним договором кожному працівникові установи в банку-емітенті відкривається індивідуальний картковий рахунок і видається банківська картка, за допомогою якої можна отримувати заробітну плату та інші виплати в будь-який час за місцезнахо­дженням банкомату, а також розплачуватися за товари й послуги в торговельно-сервісній мережі.

При цьому в узгоджені з банком терміни бюджетна установа передає до банку зведену відомість сум заробітної плати та інших виплат (із зазначенням в ній табельних номерів, прізвищ, імен, по- батькові і сум до видачі) для зарахування на карткові рахунки своїх працівників. Зведена відомість формується в електронному вигляді «Р — files». Банк у свою чергу, виконує зобов'язання по зарахуван­ню заробітної платні на індивідуальні карткові рахунки працівників бюджетної установи.

Для цього грошові кошти перераховуються на окремий синте­тичний рахунок бюджетної установи, який призначено для виплати заробітної плати працівникам, і надається платіжна відомість для розподілу суми нарахованої заробітної плати на індивідуальні кар­ткові рахунки працівників.

Сума заробітної плати, що належить до виплати працівникам, перераховується платіжним дорученням на транзитний рахунок ба­нку — з одночасним поданням реєстру зарахування на індивідуа­льні карткові рахунки співробітників установи.

Схему організації виплати заробітної плати працівникам бю­джетних установ через банкомати за допомогою дебетових пласти­кових карток відображено на рис. 20.1.

Умовні позначення:

1           — укладання договору про надання послуг;

2            — укладання договору про відкриття карткового рахунка;

3            — виготовлення пластикової картки та присвоєння PIN-коду;

4             — перерахування сум заробітної плати на транзитний рахунок банку;

5            — подання до банку реєстру зарахування на карткові рахунки;

6            — розподіл коштів із транзитного рахунку на карткові рахунки;

7            — операції трансакції;

8            — видача клієнтові сліпа;

9            — видача працівникові розрахункового листка.

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій, пов'язаних з ви­платою заробітної плати з використанням банківських пластикових карток відображено в табл. 20.2.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 3 ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Відображено витрати установи на придбання пластикових карток

801, 802, 811

675

2

Перераховану банку за виготовлення пласти­кових карток

675

321, 323

3

Зараховано на індивідуальні картрахунки на­лежну на видання заробітну плату

661

321, 323

При виплаті заробітної плати з використанням пластикових кар­ток заборгованість бюджетних установ перед працівниками (кредит субрахунку 661) закривається в момент перерахування через бю­джетну установу на відповідний рахунок у банку, а не в момент фактичного отримання працівниками заробітку на руки (як це від­бувається у разі виплати заробітної плати через касу). Тобто пере­рахувавши до банку грошові кошти на виплату заробітної плати, бюджетна установа вважається такою, що виконала свої зо­бов'язання щодо її виплати.

Синтетичний облік виплати заробітної плати відображається в щомісячних накопичувальних відомостях ведення бухгалтерсько­го обліку, а саме:

•               через касу у меморіальному ордері 1 «Накопичувальна відо­мість за касовими операціями» т. ф. 380 (бюджет);

•               через банк у меморіальних ордерах 2 «Накопичувальна відо­мість руху грошових коштів загального фонду в органах Державно­го казначейства України в установах банків» т. ф. 381 (бюджет) — за рахунок коштів загального фонду та 3 «Накопичувальна відо­мість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Держа­вного казначейства України в установах банків» т. ф. 382 (бю­джет) — за рахунок коштів спеціального фонду.

Аналітичний облік розрахунків із заробітної плати ведеться за кожним працівником у Книзі аналітичного обліку розрахунків за­робітної плати та грошового утримання (ф. 292)

Для обліку депонованої заробітної плати призначено субраху­нок 671 «Розрахунки з депонентами».

У дебет субрахунку 671 записуються суми виплаченої депоно­ваної заробітної плати, у кредит — депонована заробітна плата. А також суми депонентської заборгованості, строк позовної давно­сті яких минув і які підлягають унесенню в доходи відповідних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 «Інші розраху­нки з бюджетом».

Аналітичний облік розрахунків із депонентами за субрахун­ком 671 ведеться за кожним депонентом у книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати та стипендій (ф. 441). У відповідних стовпцях «Кредит» зазначають місяць і рік, в яко­му утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей і суми; у стовпцях «Де­бет» навпроти прізвищ депонентів записуються номер видатко­вого касового ордера й виплачена сума. Наприкінці місяця у книзі підраховуються підсумки за стовпцями «Кредит» та «Де­бет» і виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

21. Облік розрахунків зі стипендіатами (види, характе­ристика та розміри стипендій учням, студентам, аспіран­там, докторантам, порядок планування видатків на сти­пендію та нарахування стипендій, види утримань із стипендій, синтетичний та аналітичний облік зі стипенді­атами)