Облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомо­ги

Нараховуючи окремі виплати, виходять із середньої заробітної плати, яку обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої за­робітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.95 № 100 з подальшими змінами. Зазначені виплати застосовують у разі:

•               надання працівникам щорічної відпустки та додаткових відпу­сток;

•               виконання працівниками державних і громадських обов'язків;

•               надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

•               залучення працівників до виконання військових обов'язків;

•               службових відряджень;

•               інших випадків.

Державні гарантійні права на відпустку встановлено Конститу­цією України, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, КЗпП України та іншими нормативно-правовими ак­тами (рис. 18.9).

Щорічні відпустки

Відпустки без збереження заробітної плати

Соціальні відпустки

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

V

V

Творчі відпустки

ЩОРІЧНА ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА

ОСНОВНА

ДОДАТКОВА

Мінімальної тривалості 24 календарні дні

За роботу зі шкідливими умовами праці

+

За особливий характер праці

Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством

Рис. 18.9. Види відпусток працівників бюджетних установ Формула розрахунку відпускних (1.3)

В = К - С х N,

де В — сума відпускних;

М — сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К — кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад один рік, а для пра­цівника, який відпрацював менше одного року, — кількість кален­дарних днів фактично відпрацьованого періоду, що передували мі­сяцю надання відпустки;

С — кількість святкових і неробочих днів, передбачених зако­нодавством;

N — тривалість відпустки в календарних днях.

Продовжена

У разі тимчасової непрацездатності працівника його надається допомога з тимчасової непрацездатності, яка може бути таких видів: • допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворю­вання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробни­цтві;

•              допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

•              допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворю­вання або травми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

Перші два види допомоги надають за основним місцем праці, а третій — за місцем праці, де стався нещасний випадок.

Право на забезпечення допомоги та санітарно-курортним ліку­ванням мають лише застраховані особи.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності поділя­ється на дві складові: оплата перших 5 днів допомоги (оплачуються установою) та оплата всіх інших днів допомоги (виплата прово­диться за рахунок коштів ЄСВ).

Розмір допомоги залежить від загального трудового стажу пра­цівника і надається у розмірах зазначених в табл. 18