Види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам

Основним нормативним документом, що регулює питання сти­пендіального забезпечення є Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипе­ндій».

Стипендія — це грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються у навчальних закладах та наукових устано­вах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Рес­публіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок ко­штів відповідних бюджетів:

1)             учнів денної форми навчання професійно-технічних навчаль­них закладів;

2)              студентів денної форми навчання вищих навчальних закла­дів I-IV рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо- професійними програмами підготовки магістрів державного управ­ління;

3)               курсантів денної форми навчання вищих навчальних за­кладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Сева­стопольського національного інституту ядерної енергії та про­мисловості;

4)             учнів VIII—XII класів середніх спеціальних музичних шкіл- інтернатів і середніх художніх шкіл;

5)            учнів I—II курсів училищ фізичної культури;

6)             слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підго­товки акторських кадрів (далі — слухачі);

7)             клінічних ординаторів;

8)             аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виро­бництва.

Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординато­рам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установа­ми та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть ви­плачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умо­вами укладеної угоди.

Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установле­ному порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього По­рядку за результатами попереднього семестрового контролю з мі­сяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керів­ника навчального закладу.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

Види стипендій відображено на рис. 21.1.

у. а s

о -Н

s;

о —

Р  К

н  я

р  р

2  »

к>

о

tl §

р С

< »

12 2 м'^з

й

м о

з р

W

1 > а * З я

5         Й

6          ft

S.

ft X

a 3.

2- о • н ►в* я о я ►о л

S « s =••

я а

S s

І«