Характеристика, склад та класифікація необоротних активів

магниевый скраб beletage

Необоротні активи — це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше від од­ного року.

Особливістю необоротних активів є багаторазове використання їх у процесі діяльності бюджетних установ і збереження початко­вого зовнішнього вигляду (форми) впродовж тривалого періоду.

Склад необоротних активів доволі різноманітний, а тому вони потребують класифікації. Згідно з наявною практикою необоротні активи можна класифікувати за такими ознаками (рис 23.1).

Необоротні активи бюджетних установ залежно від їхньої фун­кціональної ролі (за видами) поділяють на:

•              основні засоби;

•              інші необоротні матеріальні активи;

•              нематеріальні активи;

•              незавершене капітальне будівництво.

Основну класифікаційну групу необоротних активів становить група утворена за матеріально-речовою ознакою, яка поділяється на:

•              матеріальні необоротні активи — ті, що мають фізичні і/або матеріальну форму;

• нематеріальні необоротні активи — ті, що не мають фізичні і/або матеріальну форму.

Група матеріальних необоротних активів поділяється на під­групи:

основні засоби — це матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основ­них функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного викорис­тання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект);

інші необоротні матеріальні активи — усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку ос­новних засобів;

незавершене капітальне будівництво — це обсяг фактично освоєних капітальних вкладень на незакінчених і невведених в екс­плуатацію будовах та об'єктах будівництва за станом на певну дату.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво бю­джетних установ визначено в «Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», затвердженої Наказом ДКУ від 17.07.2000 р. № 64.