Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій

Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку. Договірне регулювання трудових відносин та документаль­не оформлення їх.

Оперативний облік персоналу та використання робочого часу. Штатний розпис. Поділ персоналу бюджетних установ. Штатний і нештатний склад персоналу. Табельний облік використання робо­чого часу. Нормування робочого часу.

Форми та системи оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Фонд заробіт­ної плати.

Нарахування заробітної плати. Особливості нарахування заробі­тної плати в різних галузях. Доплати й надбавки до заробітної пла­ти. Премії й допомоги (матеріальна допомога). Нарахування на під­ставі середньої заробітної плати (допомога з тимчасової втрати непрацездатності, відпускні, відрядні). Облік матеріальної допомо­ги. Індексація та компенсація заробітної плати. Грошове забезпе­чення військовослужбовців.

Утримання із заробітної плати працівників. Утримання із заро­бітної плати податку на доходи фізичних осіб. Утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати. Облік інших утримань.

Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати. Розрахунково-платіжні відомості. Депонування заробітної плати. Виплата заробітної плати через касу та банко- мати.

Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати й пов'язаних із нею розрахунків. Обліково-економічна характеристи­ка рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці». Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та сти­пендій».

Особливості обліку розрахунків із грошового забезпечення вій­ськовослужбовців .

Облік розрахунків зі стипендіатами. Порядок нарахування сти­пендій. Контроль за витрачанням стипендіального фонду. Обліко­во-економічна характеристика субрахунку 662 «Розрахунки зі сти­пендіатами». Основні бухгалтерські проведення з обліку стипендій.

Облік розрахунків зі страхування. Бюджетні установи як стра­хувальники. Обліково-економічна характеристика рахунка 65 «Роз­рахунки із страхування». Основні бухгалтерські проведення.