Знос необоротних активів

На необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.

Об'єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.

Знос не нараховується на:

•              земельні ділянки;

•               пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєст­ру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національно­го архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які збе­рігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національ­ний архівний фонд та архівні установи» (від 24.12.1993 р. № 3814- XII) тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного викорис­тання;

•              багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);

•              музейні цінності, як об'єкти з невизначеним строком корисно­го використання;

•              природні ресурси;

•              незавершене капітальне будівництво;

•              документацію з типового проектування незалежно від вар­тості;

•              піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання,

консервації об'єкта необоротних активів нарахування зносу призу­пиняється.

Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ засто­совуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведено в табл. 23.1.

Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, ма­лоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості — у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України.

На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в остан­ній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

НОРМИ ЗНОСУ НА НЕОБОРОТНІ АКТИВИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

з/п

Назва субра­хунку

Назва підгрупи

Строк корис­ного викори­стання, років

Норма зносу до пер­вісної вартості в роз­рахунку на рік, %