Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

Основні засоби — це матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основ­них функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного викорис­тання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект).

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

назва

1

101

Земельні діля­нки

Обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для ко­ристування установі, у тому числі здана в оренду

2

102

Капітальні ви­датки на по­ліпшення зе­мель

Обліковують капітальні витрати на покращання земель. До них відносяться витрати неін- вентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які прово­дяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та ін.)

3

103

Будинки та споруди

Обліковують із виділенням в окремі підгрупи:

1)       будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціа­льно-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науко- во-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;