Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

магниевый скраб beletage

Основні засоби — це матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основ­них функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного викорис­тання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект).

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

назва

1

101

Земельні діля­нки

Обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для ко­ристування установі, у тому числі здана в оренду

2

102

Капітальні ви­датки на по­ліпшення зе­мель

Обліковують капітальні витрати на покращання земель. До них відносяться витрати неін- вентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які прово­дяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та ін.)

3

103

Будинки та споруди

Обліковують із виділенням в окремі підгрупи:

1)       будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціа­льно-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науко- во-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;

2)      будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3)      водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і за­гальних садів та інше.

Продовження табл. 23.2

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

назва

4

104

Машини та об­ладнання

Обліковують силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірюваль­ні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна тех­ніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

1)      силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електри­чну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, ві­тру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2)      робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення проду­кту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3)      вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, ваку­умметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гіг­роскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4)      регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура центра­лізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5)       лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визна­чення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газоне­проникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термоста­ти, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6)       обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

 

 

 

7)      медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, лі­жка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнан­ня, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8)      комп'ютерна техніка і її комплектуючі — комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9)      інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не назване у ви- щеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання ста­діонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), об­ладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обла­днання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

5

105

Транспортні засоби

Обліковують усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і ван­тажів незалежно від вартості:

1)      рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепло­вози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, паро­плави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, ав­тосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2)      рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3)      гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4)      виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки.);

5)     усі види спортивного транспорту.

Продовження табл. 23.2

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

назва

6

106

Інструменти, прилади та ін­вентар

Обліковують:

1)      лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, не­обхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубо­проводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

2)      інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносять­ся: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи руч­ні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ді­лильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного ва­лу на автомобілях та ін.);

3)      виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами т. і);

4)       господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні

 

 

 

бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетрив­кі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумеру­вальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети про­типожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів по­жежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 «Машини та обладнання»).

7

107

Робочі і про­дуктивні тва­рини

Обліковують із виділенням на окремі підгрупи:

1)      робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2)      продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3)      службові собаки;

4)     декоративні тварини;

5)     піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

8

108

Багаторічні на­садження

Обліковують багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленюва­льні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшу­ються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнен­ня крон та ін.

9

109

Інші основні засоби

Обліковують з виділенням на окремі групи:

1)      сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2)     документація з типового проектування незалежно від вартості;

3)      навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

Таблиця 23.3

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 11 «ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

назва

1

111

Музейні цінності, екс­понати зоопарків, виста­вок

Обліковують:

1)       музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встанов­леному для обліку цих цінностей у державних музеях;

2)      експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

2

112

Бібліотечні фонди

Обліковують бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірни­ків книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

3

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

4

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Обліковують з виділенням в окремі групи:

1)     білизна (сорочки, халати);

2)      постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні і т. ін.);

3)       одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани і т. ін.);

4)      взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи і т. ін.);

5)     спортивний одяг і взуття (костюми, черевики і т. ін.).

5

115

Тимчасові не титульні споруди

Обліковують тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

6

116

Природні ресурси

Обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища ко­рисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, ЩО ЗГІДНО 3 чин­ним законодавством належать бюджетній установі.

7

117

Інвентарна тара

Обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цін­ностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

8

118

Матеріали довготрива­лого використання для наукових цілей

Обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші стру­ктурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково- дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових досліджень.

9

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне при­значення і обмежене застосування в окремих галузях.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 12 «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

121

Авторські та сумі­жні з ними права

Обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на лі­тературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для елект- ронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фо­нограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

2

122

Інші нематеріаль­ні активи

Обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1)       права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформаці­єю про природне середовище тощо);

2)      права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3)       права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4)      права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросо­вісної конкуренції тощо);

5)      інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв)

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 14 «НЕЗАВЕРШЕНЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

Назва

1

141

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами

Обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модерні­зації основних засобів, але не зданими в експлуатацію

2

142

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами

Обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модерні­зації інших необоротних матеріальних активів, але не здани­ми в експлуатацію

3

143

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними акти­вами

Обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами з виготовлення (створення), модернізації нематері­альних активів, але не зданими в експлуатацію


Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовува­тися установою або з їх використанням будуть виконуватися осно­вні функції та завдання бюджетних установ.

Строк корисної (очікуваної) експлуатації основних засобів установи встановлюється міністерством за відомчою підпорядко­ваністю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання активу. У межах одного головного розпорядника бюджетних коштів на однотипні основні засоби встановлюється єдиний строк їх корисної експлуатації.

При визначенні строку корисної (очікуваної) експлуатації осно­вних засобів слід ураховувати:

•               очікуване використання об'єкта установою з урахуванням йо­го потужності або продуктивності;

•               фізичний та моральний знос, що передбачається;

•                правові або інші обмеження щодо строків використання об'єк­та та інші фактори.

Відмінною рисою основних засобів є не їх довговічність з точки зору фізичної суті, а можливість багаторазово або безперервно ви­користовувати протягом тривалого періоду часу.