Облік надходження і наявності основних засобів

магниевый скраб beletage

Первісне формування складу основних засобів бюджетних установ здійснює держава за рахунок коштів державного та місце­вих бюджетів.

Надалі для забезпечення оптимізації господарської діяльності та якісного надання послуг постійно їхній склад поповнюється та оновлюється через:

•                придбання в межах кошторисних призначень за системою то­ргів (конкурсних торгів), яка регулюється Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р № 2289-VI;

•                виготовлення власними силами;

•                внутрівідомчої передачі майна;

•                отримання гуманітарної допомоги, яка здійснюється на під­ставі Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 р. № 1192-XIV;

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

101

Земель­ні діля­нки

Обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду

2

102

Капіта­льні ви­датки на поліп­шення земель

Обліковують капітальні витрати на покращання земель. До них відносяться витрати неінвентарного ха­рактеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (пла­нування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та інше).

3

103

Будин­ки та споруди

Обліковують із виділенням в окремі підгрупи:

1)          будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально- культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для пре­старілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабора­торій та ін.) та іншими установами;

2)      будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3)      водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

Обліковують силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, ре­гулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

1)  силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну ене­ргію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2)  робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, те­рмічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого ха­рактеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3)   вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапо­риметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4)  регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5)  лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, пе­регінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробу­вання міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6)   обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчис­лювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7)  медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціа­льним обладнанням та ін.), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8)   комп'ютерна техніка і її комплектуючі — комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

Маши­ни та облад­нання

9)  інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спор­тивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових за­кладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, ра­діоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодиль­ники, пилососи та ін.

Закінчення табл. 24.4

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

5

105

Транс­портні засоби

Обліковують усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1)      рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, бук­сири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2)      рухомий склад повітряного транспорту ( літаки, вертольоти);

3)      гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4)      виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки.);

5)      усі види спортивного транспорту.

6

106

Інстру­менти, прилади та інве­нтар

Обліковують:

1)       лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподі­бних речовин до споживача;

2)      інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискува- льні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на елект­роенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. ( лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін.);

3)      виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих

 

 

 

операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопію­вальні рами т. і);

4) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська об­становка, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вог­нетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), ки­лими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідро­пульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 «Машини та обладнання»).

7

107

Робочі і продук­тивні тварини

Обліковують із виділенням на окремі підгрупи:

1)      робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних ко­ней та інших транспортних тварин);

2)      продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), же- ребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди- плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3)      службові собаки;

4)                                  декоративні     тварини;

5)      піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

8

108

Багато­річні наса­дження

Обліковують багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро- балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збі­льшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від наса­джень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

9

109

Інші

основні

засоби

Обліковують з виділенням на окремі групи:

1)      сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю ( декорації, меблі і реквізити, бу­тафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2)      документація з типового проектування незалежно від вартості;

3)      навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.


• безкоштовної передачі, яка здійснюється на підставі постано­ви КМУ «Про затвердження Порядку отримання благодійних (доб­ровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бю­джетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного вихо­вання для потреб їх фінансування» від 04. 08. 2000 р. № 1222.

Прийняття основних засобів оформляється безпосередньо на підставі первинної супроводжувальної документації постачальни­ка накладних та акту введення в експлуатацію.

Витрати з наймання транспорту для перевезення основних засо­бів не збільшують вартість придбаних основних засобів, а відно­сяться на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Вартість придбаних, створених, безоплатно отриманих ос­новних засобів відображається за дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання». Одночасно роблять за­пис у дебет відповідного субрахунку класу 8 «Витрати» і кредит субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

Наявність подвійних бухгалтерських проводок з обліку надхо­дження основних засобів, придбаних за плату або виготовлених власними силами, пояснюється тим, що придбання основних засо­бів для бюджетних установ зумовлено витрачанням грошових кош­тів (касовими видатками) і наявністю фактичних видатків за кош­торисом.

Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отри­манні (купівлі) основних засобів, не враховуються до вартості ос­новних засобів і відносяться на фактичні видатки за кодом еконо­мічної класифікації видатків, що призначений для придбання цих активів.

Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачують­ся при придбанні, не збільшують вартість основних засобів, а від­носяться на фактичні видатки бюджетної установи.

Для відображення придбання основних засобів бюджетні уста­нови використовують Картку аналітичного обліку капітальних ви­датків.

Для включення отриманого об'єкта основного засобу до складу інвентарних об'єктів установи йому присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер має вісім знаків (цифр): перші три знаки означають номер субрахунку Плану рахунків бухгалтерського об­ліку, четвертий — підгрупу, останні чотири знаки — порядковий номер предмета в підгрупі.

Облік основних засобів ведеться в повних гривнях, без копі­йок. Сума копійок, сплачених за придбання основних засобів, від­носиться на видатки установи.

Для економії коштів державного і місцевих бюджетів, максима­льного скорочення бюджетних видатків на будівництво КМУ ухва­лено Постанову «Про граничні суми витрат на придбання автомо­білів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місце­вих бюджетів» від 4.04.2001 № 332

Синтетичний облік надходження основних засобів бюджетними установами здійснюється в меморіальних ордерах 4 «Накопичува­льна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» (т. ф. 408(6), 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредито­рами» (т. ф. 409(6), меморіальний ордер форми 274.

Кореспонденцію рахунків з обліку надходження основних засо­бів відображено в табл. 24.5.

Таблиця 24.5

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування основних засобів (вартість без ПДВ та сум без копійок)

 

 

 

• що сплачені шляхом попередньої оплати

101 — 109

364

 

• що сплачені після їх отримання

101 — 109

675

 

Водночас проводить другий запис (сума без ПДВ)

•        при оплаті коштами загального фонду

•        при оплаті коштами спеціального фонду

801, 802 811 — 813

401 401

 

Сума ПДВ:

• при оплаті коштами загального фонду

801, 802

364, 675

 

• при оплаті коштами спеціального фонду

811 — 813

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

якщо ПДВ включено до податкового кре­диту

641

 

2

Списання сум копійок з придбаних основ­них засобів

80, 81

364, 675

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

3

Безоплатне отримання основних засобів (крім внутрівідомчого передачі в межах го­ловного розпорядника бюджетних коштів)

Водночас проводить другий запис

101 — 109 812

364 401, 131

4

Безоплатне отримання основних засобів за операціями з внутрівідомчої передачі в ме­жах головного розпорядника бюджетних коштів

101 — 109

401, 131

5

Отримання необоротних активів устано­вою — замовником придбаних за операція­ми з внутрівідомчої передачі, які прово­дяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли уста­нова — закупник є бюджетною установою

Водночас проводить другий запис

104 — 109 811, 812

684 401

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій, пов'язаних з виго­товленням основних засобів відображено в табл. 24.6.

 

Таблиця 24.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ВИГОТОВЛЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

підрядним способом

1

Отримання від постачальників для будівницт­ва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

2

Передавання підрядним організаціям облад­нання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво

631

202, 204

3

Відображення сум за не введеними в експлуа­тацію об'єктами капітального будівництва

141

402

Закінчення табл. 24.6

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

4

Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами буді­вельно-монтажних робіт з капітального буді­вництва

631

321, 323

5

Списання сум на підставі підтвердних доку­ментів сум виконаних підрядником

801, 802, 811

631

6

Прийняття в експлуатацію суб'єктів капіталь­ного будівництва на підставі акту будівельно- монтажних робіт

103 -109

401

 

Водночас здійснюється списання сум за неза­вершеним капітальним будівництвом

402

141

господарським способом

1

Отримання від постачальників для будівницт­ва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

2

Відображення сум за не введеними в експлуа­тацію об'єктами капітального будівництва

141

402

3

Оплата за отримані від постачальників для будівництва обладнання і будівельні матеріа­ли

631

321, 323

4

Передавання матеріалів в переробку

825

202, 204, 231 — 236, 238, 239

5

Оприбуткування основних засобів, виготов­лених господарським способом

106, 109,

825

 

Водночас роблять другий запис

801, 811

401

 

Водночас здійснюється списання сум за неза­вершеним капітальним будівництвом

402

141

Схему обліку надходження основних засобів відображено на рис. 24.1.