Облік зносу основних засобів

Сума зносу об'єктів основних засобів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних мі­сяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.

Облік зносу основних засобів відображається за рахунком 13 «Знос необоротних активів» за субрахунком — 131 «Знос основних засобів». На даному субрахунку обліковується знос будівель і спо­руд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худо­би, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку

Синтетичний облік нарахування зносу основних засобів бю­джетними установами здійснюється в меморіальному ордері фор­ми 274, дані якого заносяться в книгу «Журнал-головна».

Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ засто­совуються строки їх корисного використання та річні норми зносу відображені в табл. 24.13.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування зносу основних засобів відображено в табл. 24.14.

Таблиця 24.14

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування суми зносу в останній ро­бочий день грудня

401

131


РІЧНІ НОРМИ ЗНОСУ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

Норма зносу в розрахунку на рік, %

1