Облік вибуття основних засобів

Кінцевою стадією руху основних засобів є їх вибуття. Вибуття, що супроводжується списанням з балансу установи зазначених об'єктів обліку здійснюється через:

•               непридатність для подальшого використання (фізично зно­шене);

•               недостачі, виявлені за результатами інвентаризації;

•               моральне старіння;

•               пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване).

Подальші дії щодо основних засобів:

•               ліквідація (на підставі акта);

•               безоплатна передача;

•               відчуження майна (шляхом його продажу).

Відповідно до Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом МФУ та ДКУ від 29.11.2010 № 447 постійно діюча комісія установи:

•               проводить обстеження майна, що підлягає списанню, викорис­товуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні па­спорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухга­лтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання майна в даній установі та вносить пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи лікві­дацію;

•              установлює конкретні причини списання майна: фізичне зно­шення, моральне старіння, порушення нормальних умов експлуа­тації, пошкодження внаслідок аварії тощо;

•              установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо таке є);

•              установлює можливість використання окремих вузлів, дета­лей, матеріалів від списаного майна і проводить їх оцінку;

•              здійснює контроль за вилученням із списаного майна придат­них вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних ме­талів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відпо­відний склад;

•              визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок без­оплатної передачі.

За результатами обстеження комісією у разі ліквідації склада­ються відповідні акти про списання основних засобів типових форм, порядок їх складання затверджені наказом ГУДКУ та Держ- комстату України від 02.12.97 № 125/70 «Про затвердження типо­вих форм з обліку та списання основних засобів, що належать уста­новам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання».

Списання майна з обліку внаслідок ліквідації на підставі акта про списання здійснюється за умови, якщо воно не може бути про­дане або безоплатно передане в установленому порядку, а також коли подальше використання цього майна неможливе або економі­чно недоцільне.

Визначення подальшого механізму дій щодо необоротних акти­вів полягає у внесенні пропозицій стосовно їх продажу, передання чи ліквідації. Продаж необоротних активів здійснюється винятково через аукціони та біржі згідно із Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною влас­ністю, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976.

Безоплатна передача майна, яке є державною власністю здійс­нюється згідно з вимогами постанови КМУ від 21.09.98 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності».

Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється відпо­відно до вимог постанови КМУ від 06.06.2007 № 803 «Про затвер­дження Порядку відчуження об'єктів державної власності».

Експертна оцінка — це визначення вартості матеріальних цін­ностей експертом за договором із установою.

Вибуття основних засобів відображається за кредитом субра­хунків р