Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів

магниевый скраб beletage

Нематеріальні активи — це активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використову­ються установою під час виконання основних функцій більше ніж один рік.

Нематеріальні активи поділяються на групи — однотипні за призначенням та використанням активи.

Класифікацію нематеріальних активів відображено на рис. 25.1.

Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінче­ними та засвідченими відповідними документами (патентом, сер­тифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним за­конодавством України. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпоря­дження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не облі­ковується у складі нематеріальних активів.

Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематері­альним активом.

Нематеріальні активи відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення), а об'єкти, які переоцінювались, — відновлювальною вартістю.

Зміна первісної вартості нематеріальних активів допуска­ється лише у випадках переоцінки та модернізації відповідних об'єктів.

Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів кожному об'єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуатації або на складі, присвоюється інвентар­ний номер.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відобра­женню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витрати на:

•                дослідження;

•                підготовку і перепідготовку кадрів.