Документальне оформлення руху нематеріальних активів

Для своєчасного відображення введення в господарський обо­рот, використання, обліку, та вибуття окремих придбаних (створе­них) об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріаль­них активів їхній аналітичний облік бюджетні установи ведуть за типовими формами, які затверджені наказом МФУ від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (табл. 25.1).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

з/п

Назва форми

Характеристика форми

1

Акт введення в гос­подарський оборот об'єкта права інте­лектуальної власно­сті у складі немате­ріальних активів т. ф. № НА-1

Застосовується установами та організаціями для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (ство­рених) об'єктів права інтелектуальної власності. Оформляючи введення в господарський оборот об'єктів права інтелектуальної власності акт скла­дається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною нака­зом (розпорядженням) власника або уповноваже­ного органу (посадової особи), який здійснює кері­вництво установою.

2

Інвентарна карта обліку об'єкта права інтелектуальної вла­сності у складі не­матеріальних акти­вів т. ф. № НА-2

Застосовується для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також для ана­літичного обліку групи однотипних за призначен­ням та умовами використання об'єктів, що надій­шли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі. Інвентар­на картка ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі «Ак­та введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (типова форма № НА-1).

3

Акт вибуття (лікві­дації) об'єкта права інтелектуальної вла­сності у складі не­матеріальних акти­вів т. ф. № НА-3

Застосовується для оформлення вибуття об'єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною наказом (роз­порядженням) власника або уповноваженого орга­ну (посадової особи), який здійснює керівництво установою, підписується головою та членами ко­місії, особою, що була відповідальною за викорис­тання об'єкта права інтелектуальної власності, за­тверджується керівником установи.

4

Інвентарний опис об'єктів права інте­лектуальної власно­сті у складі немате­ріальних активів т. ф. № НА-4

Інвентаризаційний опис складається в одному примірнику для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за кожною осо­бою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності. В інвентарний опис включається кожний окремий об'єкт права інтелектуальної власності.