Синтетичний та аналітичний облік операцій з нематеріальними активами

магниевый скраб beletage

Для обліку нематеріальних активів Планом рахунків бухгалтер­ського обліку бюджетних установ призначений рахунок 12 «Нема­теріальні активи», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 25.2.

Таблиця 25.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 12 «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

Номер

назва

1

121

Авторські та суміжні з ни­ми права

Обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні про­грами, програми для електронно- обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відео­грами, передачі (програми) організацій мо­влення тощо)

2

122

Інші нематері­альні активи

Обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1)       права користування природними ресур­сами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геоло­гічною та іншою інформацією про природ­не середовище тощо);

2)       права користування майном (право ко­ристування земельною ділянкою, право ко­ристування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3)      права на знаки для товарів і послуг (то­варні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4)       права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, проми­слові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конку­ренції тощо);

5)      інші нематеріальні активи (право на про­вадження діяльності, використання еконо­мічних та інших привілеїв тощо)

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних суб­рахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Пото­чні зобов'язання» відображають вартість придбаних нематеріаль­них активів. Одночасно роблять запис у дебет відповідного субра­хунку класу 8 «Витрати» і кредит субрахунку 401 «Фонд у необо­ротних активах за їх видами».

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами», 133 «Знос нематеріа­льних активів» записують суми вибуття нематеріальних активів.

Індексація первісної (відновлювальної) вартості груп нематеріа­льних активів проводиться протягом I кварталу наступного звітно­го року згідно з коефіцієнтом індексації, який визначається за фор­мулою, передбаченою пунктом 8.3.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» 28.12. 1994 р № 334/94-ВР. У формулі застосовується індекс інфляції року, який щорічно ви­значається Держкомстат України. Індексація первісної (відновлю­вальної) вартості нематеріальних активів може проводитися за са­мостійним рішенням керівника установи.

При проведенні індексації одночасно проводиться індексація суми зносу, відображено в табл. 25.3.

Таблиця 25.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування нематеріальних активів (вартість без ПДВ та сум без копійок)

-        що сплачені шляхом попередньої оплати

-        що сплачені після їх отримання

121,122 121,122

364 675

 

Водночас проводить другий запис (сума без ПДВ)

-        при оплаті коштами загального фонду

-        при оплаті коштами спеціального фонду

801,802 811 — 813

401 401

 

Сума ПДВ:

-        при оплаті коштами загального фонду

-        при оплаті коштами спеціального фонду якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

якщо ПДВ включено до податкового кре­диту

801,802

811 — 813 641

364,675

364,675 364, 675

2

Списання сум копійок з нематеріальних ак­тивів

80, 81

364,675

Закінчення табл. 25.3

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

3

Безоплатне отримання нематеріальних ак­тивів (крім внутрівідомчої передачі в ме­жах ГРК

Водночас проводить другий запис

121, 122 812

364, 712 401, 133

4

Безоплатне отримання нематеріальних ак­тивів за операціями з внутрівідомчої пере­дачі в межах ГРК

121, 122

401, 133

5

Отримання нематеріальних активів устано­вою — замовником придбаних за операція­ми з централізованого постачання матеріа­льних цінностей, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа — закуп­ник є бюджетною установою Водночас проводить другий запис

121, 122 811, 812

684 401

Видатки, пов'язані з придбанням нематеріальних активів, а та­кож витрати на дослідження і розробки відображають у складі фак­тичних видатків бюджетної установи за кодами економічної класи­фікації, характеристику яких відображено в табл. 25.4.

Синтетичний облік надходження нематеріальних активів бю­джетними установами здійснюється в меморіальних ордерах 4 «На­копичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» (т. ф. 408(6), 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (т. ф. 409(6), меморіальний ордер форми 274.

Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів кожному об'єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуатації або на складі, присвоюється інвентар­ний номер.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відобра­женню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витрати на:

•              дослідження;

•               підготовку і перепідготовку кадрів.

Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ВИТРАТ ИА ПРИДБАННЯ НЕ­МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, НА ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

Таблиця 25.4

КЕКВ

Назва статті витрат

Характеристика статті витрат

2300

Придбання зе­млі і нематеріа­льних активів

Обліковують видатки на:

1)       придбання нематеріальних активів, тобто акти­вів, що не мають фізичної та/або матеріальної фор­ми та використовуються установою (організацією) в процесі її господарської діяльності більше року:

•        право на користування природними ресурсами (право на користування надрами, іншими ресурса­ми природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

•        право на знаки для товарів і послуг (товарні зна­ки, торгові марки, фірмові назви тощо);

•        право на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

•        авторські та суміжні права (літературні та музи­чні твори, відеофільми, програми для комп'ютерної техніки, бази даних тощо);

•        придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програ­мних продуктів, інформаційних систем та комплек­сів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів тощо) з передачею виключних прав на володіння, корис­тування і розпорядження замовнику;

•        інші нематеріальні активи (право на проваджен­ня діяльності, використання економічних та інших привілеїв)

2)         оплата робіт із створення програмного забезпе­чення (програмних продуктів, інформаційних сис­тем та комплексів, баз даних, WEB- сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майно­вих прав власності замовнику

3)         оплату роялті, тобто періодичні відрахування, які за договором сплачує ліцензіат за право корис­тування предметом договору — винаходом, патен­том, виданням книги, прокатом кінофільму, поста­новкою п'єси, виконанням авторської музики тощо

Облік зносу нематеріальних активів відображається за рахун­ком 13 «Знос необоротних активів» за субрахунком — 133 «Знос нематеріальних активів».

Синтетичний облік нарахування зносу нематеріальних активів бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері фо­рми 274.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування зносу нематері­альних активів відображено в табл. 25.5.

Таблиця 25.5

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня

401

133

Нематеріальний актив списують з балансу установи в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі.

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації нематеріальних ак­тивів відображено в табл. 25.6.

Таблиця 25.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списано нематеріальні активи, непридатні для подальшого використання

-        на суму залишкової вартості

-        на суму нарахованого зносу

401 133

121, 122 121, 122

2

Списання повністю зношених, непридатних для використання нематеріальні активи

133

121, 122

3

Списано реалізовані нематеріальні активи

-        на суму залишкової вартості

-     на суму нарахованого зносу

401 133

121, 122 121, 122

Синтетичний облік вибуття нематеріальних активів бюдже­тними установами здійснюється в накопичувальній відомості про

вибуття та переміщення необоротних активів ф. 438 (бюджет) — меморіальний ордер 9.

26. Визнання та класифікація запасів бюджетних уста­нов (склад, класифікація та оцінювання запасів, методи та завдання обліку запасів, документування операцій з обліку запасів, облікова реєстрація руху запасів, аналі­тичний і синтетичний облік запасів).