Склад, класифікація та оцінювання запасів : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : B-ko.com : Книги для студентів

Склад, класифікація та оцінювання запасів

У процесі діяльності бюджетних установ у складі інших їхніх оборотних активів у кругообігу беруть участь запаси.

Запаси — це оборотні активи у матеріальній формі, які нале­жать установі та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси визначено в «Інструкції з обліку запасів бю­джетних установ», затвердженої Наказом ДКУ від 08.12.2000 р № 125.

Строк очікуваної експлуатації запасів установи встановлю­ється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпо­рядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) уста­новою самостійно в момент придбання запасу.

За функціональною роллю в господарській діяльності бюджет­них установ запаси поділяють на такі групи:

•               виробничі запаси;

•               тварини на вирощуванні та відгодівлі;

•               малоцінні та швидкозношувані предмети;

•               матеріали та продукти харчування;

•               готова продукція;

•               продукція сільськогосподарського виробництва.

Кожна група має відповідну кількість підгруп (табл. 26.1).

У бухгалтерському обліку бюджетних установ запаси, в тому числі отримані та передані безоплатно у визначеному чинним законодавст­вом порядку оцінюють за балансовою вартістю, яка поділяється:

•               первісну вартість — вартість придбання, одержання, вигото­влення запасів;

•               справедливу вартість — первісна вартість запасів, одержа­них установою безоплатно;

•                відновлювальну вартість — змінена первісна вартість запа­сів після проведення їх переоцінки.

Вартість запасів може бути змінена в результаті переоцінюван­ня, але виключно на виконання нормативно-правових актів України або за рішенням керівника установи (якщо запаси морально заста­рілі та у зв'язку з тривалим часом їх перебування на збереженні в установі, їх первісна (справедлива, відновлювана) вартість значно відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше). Зміна первісної вартості запасів не є додатковим доходом установи і не належить до доходів.

Переоцінка запасів установи проводиться комісією з переоцін­ки, яка призначається наказом керівника установи. Комісією здійс­нюється переоцінка кожної окремої одиниці запасів і встановлю­ються нові ціни. Для визначення нової ціни комісія з проведення дооцінювання може користуватися:

•               рахунком або накладною на отримані аналогічні матеріальні цінності;

•                опублікованим у засобах масової інформації листком або прас — листком підприємства-постачальника та інших підпри­ємств, що випускають аналогічну продукцію, із відображенням но­вої ціни;

•                цінами, встановленими в торговельній мережі на аналогічні товари;

•                експертним висновком щодо вартості запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

При встановленні цін на однотипні предмети, вони встановлю­ються однаковими в межах однієї установи.

За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості запасів, який затверджується керівником установи.

Таблиця 26.1

ГРУПУВАННЯ ЗАПАСІВ

з/п

Групи запасів

Характеристика підгруп запасів

1

Виробничі запаси

        Сировина і матеріали;

•        Обладнання, конструкції і деталі до установки;

•        Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами;

•        Будівельні матеріали;

•        Інші виробничі запаси

2

Тварини на виро­щуванні і відгодівлі

        Молодняк тварин на вирощуванні;

•        Тварини на відгодівлі;

•        Птиця

Закінчення табл. 26.1

з/п

Групи запасів

Характеристика підгруп запасів

 

 

        Звірі;

•        Кролі;

•        Сім'ї бджіл;

•        Доросла худоба, вибракувана з основного стада;

•        Худоба, прийнята від населення для реалізації.

3

Малоцінні та швид­козношувані пред­мети

      Малоцінні та швидкозношувані предмети, що пе­ребувають на складі і в експлуатації;

•      Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціа­льного призначення

4

Матеріали і проду­кти харчування

      Матеріали для учбових, наукових та інших цілей;

•      Продукти харчування;

•      Медикаменти і перев'язувальні засоби;

•      Господарські матеріали і канцелярське приладдя;

•      Паливо, горючі і мастильні матеріали;

•      Тара;

•      Матеріали в дорозі;

•      Запасні частини до машин і обладнання;

•      Інші матеріали

5

Готова продукція

• Вироби виробничих (навчальних) майстерень

6

Продукція сільсь­когосподарського виробництва

• Продукція підсобних (навчальних) сільських го­сподарств

Номенклатурний номер — це умовний числовий код обліку, присвоюється групі предметів однієї назви, якості та ціни. Номенк­латурний номер має сім знаків: перші три знаки означають субра­хунок, четвертий — підгрупу, три останні — порядковий номер предмета у підгрупі. У подальшому присвоєний номенклатурний номер зазначається в усіх документах і регістрах, в яких відобража­ється наявність і рух відповідного виду запасів.