Документування операцій з обліку запасів

Аналітичний облік запасів бюджетними установами ведеть­ся за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за доку­ментами встановлених форм, затверджені наказом ДКУ від 18.12.2000 р. № 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та Інструкції про їх скла­дання» (табл. 26.2).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

з/п

Назва форми

Характеристика форми

1

Акт про прийняття ма­теріалів т. ф. № 3-1

Акт складається при прийманні на облік установи матеріальних запасів, за якими існу­ють кількісні або якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постача­льників.

Акт складається приймальною комісією у двох примірниках у присутності завідуючого складом та представника відправника (постачальника), а в разі неявки останнього або якщо виклик відправника (постачальника) не є обов'язковим, — представника незаціка- вленої організації.

Факт приймання та оприбуткування матеріальних запасів підтверджується підписом ма­теріально відповідальної особи, що прийняла їх на відповідальне збереження. Після приймання матеріальних запасів акти з доданням документів (рахунків-фактур, накладних тощо) передаються до бухгалтерії. Один примірник акта використовується для обліку прийнятих матеріальних запасів, а інший — для направлення претензії поста­чальнику.

При складанні акта заповнюються всі реквізити, крім коду програмної класифікації ви­датків та балансового рахунку, що кредитується. Зазначені шифри проставляються бух­галтерією бюджетної установи або централізованою бухгалтерією