Складський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтерії

Запаси зберігаються у спеціально пристосованих приміщеннях (складах, коморах), оснащених ваговимірювальним приладдям, що забезпечує точність підрахунку кількості прийнятих та відпущених матеріалів. Відповідальність за приймання, зберігання та відпуск матеріальних цінностей покладається на матеріально відповідаль­них осіб. Для забезпечення їх швидкого приймання та видачі, а та­кож для проведення інвентаризації запаси розміщуються на стела­жах, у комірках, піддонах з обов'язковим зазначенням матеріальних ярликів, в яких відображають найменування запасу, його марку, ґатунок, розмір, номенклатурний номер, одиницю ви­міру, ціну, норму запасу.

Складський облік запасів — це попредметний облік за разо­вими та накопичувальними видатковими документами. Складський облік здійснюється двома методами:

кількісно-сумовим, сутність якого полягає в паралельному ве­денні регістрів кількісно-сумової й кількісно-ґатункової форм у бу­хгалтерії та на складі;

оперативно-бухгалтерським, сутність якого полягає в то­му, що бухгалтерія відкриває картки чи книги складського об­ліку та передає їх під розписку в журналі реєстрації завідуваче­ві складу.

  • Запис -------- >                     Звірка

Схему кількісно-сумового методу обліку запасів відображено на рис. 27.2.

В окремих установах, де номенклатура запасів невелика, засто­совується спрощений варіант цього методу обліку. Відповідно до нього матеріально відповідальні особи щомісячно здають матеріа­льний звіт разом з первинною документацією, який приймається, перевіряється, таксується, після чого стає регістром аналітичного обліку.

Схему обліку запасів за звітами матеріально відповідальних осіб відображено на рис. 27.3.

  • Запис --------- -<------------------ > Звірка

У наукових установах НАНУ, вищих навчальних закладах, які мають значну номенклатуру запасів, а також у централізованих бу­хгалтеріях застосовується інший метод обліку товарно- матеріальних цінностей — оперативно-бухгалтерський.

Оперативно-сальдовий метод є найбільш прогресивним, оскіль­ки забезпечує скорочення трудомісткості облікових робіт бухгалте­рії, дає змогу здійснювати постійний контроль за збереженням і на­явністю запасів на складі, спрощує звіряння даних аналітичного й синтетичного обліку.

Хему оперативно-бухгалтерського методу обліку запасів відо­бражено на рис. 27.4.