Облік вибуття запасів

магниевый скраб beletage

Запаси зі складу передаються до структурних підрозділів для їх використання в основній діяльності, на господарські потреби, а та­кож відпускаються для реалізації.

Відпуск запасів здійснюється комірником виключно посадовим особам, які відповідно до затвердженого наказом керівника устано­ви переліку мають право на отримання матеріальних цінностей. Перелік зазначених матеріально відповідальних осіб та зразки їхніх підписів передаються для роботи до складу.

Оформлення відпуску запасів зі складу супроводжується випи­суванням відповідних документів, при цьому з огляду на різнорід­ність номенклатури запасів бюджетних установ склад документів, запропонований Інструкцією про складання типових форм обліку списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом ДКУ від 18.12.2000 № 130.

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття запасів відображено в табл. 27.6.

Таблиця 27.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання запасів на підставі підтверджува­них документів, придбаних: за рахунок загального фонду спеціального фонду

801,802 81

20, 23

2

Передані закуплені за внутрівідомчої пере­дачі з балансу установи — закупника на баланс установи — замовника

 

 

Закінчення табл. 27.6

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

 

за загальним фондом

683

20, 21, 23

 

за спеціальним фондом

684

3

Списуються установою — замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси

 

 

 

за загальним фондом

683

20, 21, 23

 

за спеціальним фондом

684

 

4

Згідно з отриманими актами від устано­ви — замовника на фактичні видатки зара­ховують суми використаних запасів уста­новою — закупником, придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі

•        за загальним фондом

•        за спеціальним фондом

801,802 813

683                

684                

5

Списання недостач запасів у межах встано­влених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесе­них на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрі­відомчої передачі

80, 81, 431, 432 683, 684

201,204,

205,

231 — 236, 238, 239

6

Списання недостач і втрат запасів, придба­них у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

80, 81, 431, 432

683, 684

231 — 236, 238, 239

 

Водночас робиться другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах

363 05

711

7

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

711, 822

211, 212

Аналітичний облік МШП бюджетними установами ведеться за мі­сцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами:

МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)» — для поповнення МШП у місцях екс­плуатації;

3-9 «Книга складського обліку запасів» — для обліку матеріа­лів, готових виробів та інших запасів на складі;

3-10 «Журнал реєстрації битого посуду» — для списання розби­того посуду в установах, що мають у своєму складі їдальні та хар­чоблок.

3-396 «Картка обліку МШП в експлуатації» — для обліку МШП в експлуатації за найменуваннями предметів, їх кількістю, вартістю й матеріально відповідальними особами.

Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношу­ваних предметів відображено в табл. 27.7.

Таблиця 27.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видання зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів:

•        вартість до 10 грн. включно за одиницю (комплект)

•        вартість більше 10 грн. за одиницю (ком­плект)

411

221/2

221/1 221/1

2

Реалізація лишків МШП, що не використову­ються установою на суму коштів від реаліза­ції роблять запис

411

364,675

221 711

3

Списання МШП, які стали непридатними

411

221

4

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбору МШП, які залишені для ремонту та інших потреб уста­нови

23

711

Схема руху обліку вибуття запасів відображено на рис. 27.5.

Синтетичний облік операцій щодо руху МШП бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 10 «Накопичува­льна відомість про вибуття та переміщення МШП» (т. ф. 439 (б)).

28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення (склад та оцінка ме­дикаментів та інших виробів медичного призначення, облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ, облік надходження медикаментів до відділень (кабінетів) бюджетних установ, відображення операцій з обліку меди­каментів у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).

Склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення

Значну питому вагу щодо видатків закладів охорони здоров'я становить код 1132 «Медикаменти та перев'язувальні засоби». Об­лік зазначеної категорії запасів регулюється Інструкцією з обліку медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного при­значення в лікувально-профілактичних установах охорони здо­ров'я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затвердженою Наказом МОЗ СРСР від 2.06.87 № 747.

Відповідно до зазначеного документа у складі лікувальних за­собів виокремлюють:

• медикаменти, до складу яких належать лікувальні засоби, си­роватка, вакцини, лікувальна рослинна сировина, лікувальна міне­ральна вода, дизенфекційні засоби тощо;

•                перев'язувальні матеріали — марля, бинти, вата, компресна клейонка та папір, альгнін тощо;

•                допоміжні матеріали — папір вощений, пергаментний і фільт­рувальний, паперові коробки й мішечки, капсули й облатки, ковпач­ки, пробки, нитки, сигнатури, етикетки, гумові обхвати, смоли тощо;

•               тара, яка являє собою склянки й банки місткістю понад 5000 мл, бутлі, бідони, ящики та інші предмети;

•                зворотну тару — предмети, вартість яких не включено до ціни придбаних медикаментів (продані в оплачених рахунках окремо).

До лікувальних засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку відносяться:

•                наркотичні лікарські засоби;

•                психотропні лікарські препарати;

•                отруйні лікарські засоби;

•                спирт етиловий;

•                лікарські засоби, що мають одурманюючу властивість, мора- дон, нові препарати для проведення клінічних досліджень;

•                дефіцитні та дорогі лікувальні засоби.