Облік вибуття запасів

Запаси зі складу передаються до структурних підрозділів для їх використання в основній діяльності, на господарські потреби, а та­кож відпускаються для реалізації.

Відпуск запасів здійснюється комірником виключно посадовим особам, які відповідно до затвердженого наказом керівника устано­ви переліку мають право на отримання матеріальних цінностей. Перелік зазначених матеріально відповідальних осіб та зразки їхніх підписів передаються для роботи до складу.

Оформлення відпуску запасів зі складу супроводжується випи­суванням відповідних документів, при цьому з огляду на різнорід­ність номенклатури запасів бюджетних установ склад документів, запропонований Інструкцією про складання типових форм обліку списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом ДКУ від 18.12.2000 № 130.

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття запасів відображено в табл. 27.6.

Таблиця 27.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання запасів на підставі підтверджува­них документів, придбаних: за рахунок загального фонду спеціального фонду

801,802 81

20, 23

2

Передані закуплені за внутрівідомчої пере­дачі з балансу установи — закупника на баланс установи — замовника

 

 

Закінчення табл. 27.6

Зміст господарських операцій