Тема 6. Облік нематеріальних активів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріаль­них активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (за­лишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний об­лік. Первинні документи з надходження нематеріальних активів.

Обліково-економічна характеристика рахунку 12 «Нематеріаль­ні активи». Основні бухгалтерські проведення з обліку нематеріа­льних активів. Облік зносу та відновлення нематеріальних активів. Економічна сутність зносу. Норми зносу та порядок його нараху­вання. Обліково-економічна характеристика субрахунку 133 «Знос інших нематеріальних активів». Основні бухгалтерські проведення з обліку зносу.

Облік вибуття нематеріальних активів. Ліквідація, реалізація й безоплатне передавання. Документація з вибуття нематеріальних активів. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 9 «На­копичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів».