14.3. Закономірності виникнення, сутність і механізм формування акціонерного капіталу

магниевый скраб beletage

Акціонерний капітал, на відміну від промислового, торгового та позичкового, функціо­нує не в певній сфері економіки, а в кожній із її сфер, тому він є не особливим видом капіталу, а особливою формою організації капіталу, що функціонує в будь-якій сфері економіки. Названа особливість дає нам право стверджувати, що акціонерний капітал: по-перше, втілює в собі сутнісні властивості капіталу, як самозростаючої вартості; по-друге, втілює властивості тих особливих видів капіталу, формою організації яких він є;

по-третє, якщо акціонерний капітал є формою організації одночасно і промислово­го, і товарного, і позичкового капіталів, то він втілює в собі всі їхні властивості і функції.

Водночас акціонерний капітал має свої особливі сутнісні властивості, форми їх­нього прояву, функції, які утворюють власний зміст акціонерного капіталу і не при­таманні особливим видам капіталу.

По-перше, певний особливий вид капіталу (промисловий, торговий, позичковий) має саме акціонерну, а не якусь іншу форму своєї організації. Основою акціонерного капіталу є акціонерна власність - найрозвинутіша форма спільної власності.

По-друге, власний зміст акціонерного капіталу утворюється сукупністю таких складових:

-          властивості капіталу як зростаючої вартості;

-          властивості певного виду капіталу;

-          властивості акціонерного капіталу як особливої форми організації будь-якого виду капіталу

Акціонерний капітал формується шляхом об'єднання розрізнених грошових за­собів в один великий грошовий капітал через утворення акціонерних товариств, ви­пуск і розміщення ним своїх цінних паперів - акцій, облігацій тощо (рис. 14.5).

Основою і рушійною силою створення акціонерних товариств є суперечності, при­таманні приватній власності (суперечність між потребою у все більших розмірах гро­шових ресурсів та обмеженими можливостями одноосібного власника підприємства).

Причиною виникнення акціонерного капіталу є обмеженість способу залучення капіталу за допомогою паїв.

Суперечність між потребою та обмеженими можливостями концентрації капіталу розв'язується за допомогою акціонерних товариств, у яких централізація розрізнених коштів здійснюється шляхом випуску акцій - цінних паперів, що засвідчують внесен­ня їхніми власниками своєї частки в статутний капітал акціонерного товариства (АТ).

На відміну від паїв, акція не дає права її власнику вимагати повернення внеску в капітал АТ.

Економічне життя акції припиняється разом з припиненням існування АТ. Акціонерний капітал функціонує у формі реального і фіктивного капіталів. Реальний капітал - гроші, засоби виробництва та інше майно АТ, які викорис­товують для виробництва матеріальних благ.

Форми економічної реалізації реального капіталу:

-          валовий продукт як сукупність матеріальних благ і послуг;

-          валовий дохід;

-          чистий дохід.

До свого розподілу ці форми є об'єктом спільної (колективної) власності АТ.

В процесі розподілу і перерозподілу ці форми розщеплюються на функціональні особливі складові:

-          амортизаційний фонд;

-          фонд заробітної плати (фонд споживання);

-          фонд накопичення;

-          резервний фонд;

-          фонд виплати дивідендів і відсотків.

Фіктивний капітал - цінні папери АТ, що відображають його реальний капітал і надають право на одержання відповідних доходів. Особливістю фіктивного капіталу є те, що він:

-          належить окремим акціонерам і перебуває в їхньому безпосередньому володінні і використанні;

-          не створює ні вартості, ні додаткової вартості, а є лише титулом власності (пра­вом власності) на реальний капітал.

Основною формою економічної реалізації фіктивного капіталу індивідуальним власником є дивіденд як перетворена форма додаткової вартості. Розрізняють:

-          дивіденди на прості акції;

-          дивіденди на привілейовані акції;

-          дивіденди у грошовій формі;

-          дивіденди у натуральній формі;

-          дивіденди у формі акцій АТ;

-          екстра-дивіденди;

-          кумулятивні дивіденди;

-          нетрудові дивіденди.

Розмір дивіденду повинен завжди перевищувати банківський відсоток. Дивіденд - один із чинників, що визначає курс акцій, курс - це ціна акції, за якою вона купується і продається на вторинному ринку ЦП:

Дивіденд ,ппп/

Курс А = ^---------------------------------- — х 100%.

Позичковим %

На курс акцій впливають і інші чинники, залежно від яких ринкова ціна акції може бути значно вищою або нижчою від її номінальної вартості. Курс акцій має тенденцію до відбиття реального стану справ в акціонерній компанії й економіці в цілому.