16.3. Сутність кредитної системи та її структура

магниевый скраб beletage

Складною і однією з найважливіших категорій товарно-грошових відносин є кре­дит і механізм його реалізації - кредитні відносини.

Економічна суть кредиту, його види,. форми і принципи кредитування розгляда­лися в темі «Капітал сфери обігу». В цій темі розглядаються основні умови організа­ції кредитних відносин.

Як справедливо стверджують фінансисти, необхідною умовою ефективної ор­ганізації кредитних відносин і безперервного процесу розширеного відтворення є функціонування високорозвиненої кредитної системи (рис. 16.5). В економічній літературі кредитна система виражена двояко:

-          як сукупність кредитних відносин, які грунтуються на визначених формах і мето­дах кредитування.

-          як сукупність функціонуючих фінансово-кредитних установ.

Перше визначення, як правило, пов'язане з рухом позичкового капіталу у вигляді різних форм кредиту. Друге означає, що кредитна система за допомогою великої чи­сельності фінансово-кредитних інститутів акумулює вільні грошові кошти і направ­ляє їх на підприємства, населенню і урядовим структурам. Частіше використовуєть­ся друге визначення, яке є вужчим, але точніше характеризує організацію кредитних відносин через кредитні установи.