країни з низьким рівнем розвитку (доходу)

магниевый скраб beletage

(270 дол. на рік)

Держави Центральної та Південної Африкио с н

0                      в н

1                      

Сучасний вигляд держав, що розвиваються, несе в собі глибокий відбиток їхнього колоніального минулого. Одержана в спадок від колоніалізму аграрно-сировинна спеціалізація в міжнародному поділі праці і сьогодні серйозно ускладнює їхній економічний розвиток

У більшості молодих держав на сучасному етапі отримала розвиток вкрай неоднорідна структура продуктивних сил (на сучасному етапі існує три типи ПС:

а)       доіндустріальний;

б)       індустріальний;

в)       сучасний постіндустріальний)р и

С И

Багатоукладність економіки, перева­жання нетоварних форм господарювання, існування багатьох різнорідних систем економічних відносин

Специфіка держав, що розвиваються, знаходить своє відображення в таких

  •     поняттях, як "низькорозвинуті", "відсталі" і "нерівномірно розвинуті"Рис. 17.2. Держави ринкової економіки, що розвиваютьсяЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВАКожний структурний елемент світового господарства має свої закономірності розвитку. На національному рівні діють закономірності, що випливають з конкретно-історичних умов господарського розвитку кожної окремої країни. Інтернаціональній сфері світового господарства властиві свої економічні закономірностіпрагнення народів світу вижити за умов надмірного нарощування     ядерних потенціалів і загрози людству можливої ядерної війни (політика мирного співіснування);
  •     розгортання науково-тех­нічної революції;
  •     інтернаціоналізація господарського життя і міжнародний поділ праці;
  •     необхідність  об'єднання зусиль країн при розв'язанні глобальних проблем

-  міжнародний поділ праці;

-  розвиток міжнародного транспорту і зв'язку;

-   формування світового ринку капіталів і робочої сили.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА:

-            діалектична єдність відокремлених господарств різних країн, які відстоюють загальні інтереси, вступають у певні міжнародні економічні відносини під впливом тенденції розвитку інтернаціоналізації господарських зв'язків;

-    нерівномірність економічного і політичного розвитку країн;

-    поглиблення міжнародного поділу праці - фактора зростання продуктивних сил і продуктивності суспільної праці;

-      головним суб'єктом у системі світових господарських зв'язків є ТНК і ТНБ;

посилюється вплив держав в регулюванні світових зв'язків: подальша лібералізація торгівлі, координація дій щодо ТНК, розв'язання питань зайнятості, інфляції тощоОЗНАКИ ЦІЛІСНОСТІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА висока інтегративність (збли­ження національних господарств, розвиток         міжнародних

економічних відносин між усіма структурами і підструкіурами світового господ арства)

ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН:

-   міжнародна торгівля товарами та пос­лугами;

-   міжнародні валютні відносини;

-   міжнародне науково-технічне і виробниче співробітництво;

-   міжнародна міграція робочої сили;

вивезення капіталу і міжнародний кредитРис. 17.3. Закономірності світового господарстваВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНАВЕЗ -

вільний

-       це частина суверенної території, яка має режим для вкладення іноземного капіталузабезпечення виробничої зайнятості робочої сили безпосередньо в еконо­мічній зоні і за її межами;

-      залучення прямих інвестицій, нових знань і технологій;

-    сприяння структурним зрушенням;

-      розвиток експортних або імпортоза- мішуваних виробництв;

-    активізація науково-технічного об­міну;

-    прискорений соціально-економічний розвиток території (регіо­ну)

-         наявність спеціальних адміністра­тивних структур для забезпечення оперативного вступу закордонного інвестора в зону контакту з урядовцями;

-        можливість гарантованого забезпе­чення робочою силою, спрощення її найму і звільнення;

-    наявність пільгових кредитів і послуг щодо оренди землі, приміщень, транспорту тощо;

звільнення закордонних фірм від податку;

1.   - використання цін віль­ного ринку при реаліза­ції продукції всередині ВЕЗ 'Зовнішньоторговельні зони.

2.   Зони (райони) економічного розвитку.

3.   Технологічні зони.

4.   Спеціалізовані зони 1 Зони вільної торгівлі, сервісні зони з експорту послуг, зони транзитної торгівлі.

1 Експортно-виробничі зони, імпортно- виробничі зони.

1 Технополіси, технопарки, інноваційні центри.

1 Банківські зони, страхові зони, туристські та ін зониОО

W

PQ

§§

Я 0>

£ я

CO

Вільна економічна зона прискорює входження України у світове госпо­дарство

Вільна економічна зона - важливий фактор розвитку ділової активності в країні, яка спрямована на залучення інвестицій, технологій, валюти тощо.

Вільна економічна зона - це значний прискорювач переходу до ринкової економіки, освоєння ринкових ме­ханізмів з урахуванням світового досвіду

Вільна економічна зона - значний фактор розв'язання важливих соці­альних завдань (підвищення зайнято­сті і доходів населення)Рис. 17.4. Вільна економічна зонаМІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМАЦе форми організації міжнародних валютних (грошових) відносин, закріплені міждержавними домовленостями1 національна валютна одиниця; 1 рижим курсу національної валюти; 1 режим використання іноземної валюти; 1 режим валютних обмежень; 1 режим золотовалютних резервів; 1 регламентація міжнародних розрахунків та кредитних відносин; 1 національні органи валютного регулювання

Елементи

основні міжнародні платіжні засоби (національні валюти, золото, міжнародні валютні одиниці - СДР і євровалюта);

1 механізм установлення і регулювання валютних паритетів і курсів;

1 міжнародні валютні ринки і ринки золота;

1 система міжнародного кредитування та міжнародних розрахунків;

1 умови конвертованості валют;

1 відповідні інфраструктури ланки тощоЕтапи еволюційного розвитку валютної системиБреттон-Вудська валютна система

Система золотого стандарту

Характерні ознаки

-    в обігу перебуває золото як світові гроші;

-    фіксація золотого вмісту національних валют;

-    безпосередня конверто- ваність національних валют у золото;

-    фіксовані валютні курси;

-    жорстке співвідношення між запасами золота і кількістю грошей в обігу;

-    експорт і імпорт золота, вільний від міжнародних норм

Характерні ознаки

-    зберігається роль золота, як   загального еквівалента, платіжного засобу та розрахункової одиниці. Однак діє золотодо-ларовий стандарт, а паритети валют здій-снюються за системою: золото - долар - нац. валюти;

-    фіксовані валютні курси;

-    заборона вільної купівлі- продажу золота;

-        валютне регулювання здійснює МВФ

Характерні ознаки

-      офіційно золото і долар перестали бути роз­рахунковими одиницями. Відмінена тверда ціна на золото.         Остання визначається на ринку, виходячи з попиту і пропозиції;

-       курси валют будуються на "плаваючих курсах" валют, які теж складаються під впливом попиту і пропозиції;

золото продовжує зали­шатися стратегічним то­варомРис. 17.5. Міжнародна валютна системаІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Ст. 18 Конституції України

Обставини, що зумовлюють необхідність інтеграції України у світову економіку 1

 

/

 

/

 

 

 

\

 

\

 

Низький тех­нічний рівень виробництва і малоефективне використання ресурсів

 

Нераціональна структура ви­робництва, від­сутність науково- містких галузей економіки

 

Обмеження сировинних і

паливно- енергетичних ресурсів

Антиеколо- гічний стан народного господарства

 

Відстала і не­ефективна структура зовнішньоеко номічного обороту

Кризовий стан в економіці України,

нестабільність фінансово-кредитної системи.