країни з низьким рівнем розвитку (доходу)

(270 дол. на рік)

Держави Центральної та Південної Африкио с н

0                      в н

1                      

Сучасний вигляд держав, що розвиваються, несе в собі глибокий відбиток їхнього колоніального минулого. Одержана в спадок від колоніалізму аграрно-сировинна спеціалізація в міжнародному поділі праці і сьогодні серйозно ускладнює їхній економічний розвиток

У більшості молодих держав на сучасному етапі отримала розвиток вкрай неоднорідна структура продуктивних сил (на сучасному етапі існує три типи ПС:

а)       доіндустріальний;

б)       індустріальний;

в)       сучасний постіндустріальний)р и

С И

Багатоукладність економіки, перева­жання нетоварних форм господарювання, існування багатьох різнорідних систем економічних відносин

Специфіка держав, що розвиваються, знаходить своє відображення в таких

  •     поняттях, як "низькорозвинуті", "відсталі" і "нерівномірно розвинуті"Рис. 17.2. Держави ринкової економіки, що розвиваютьсяЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВАКожний структурний елемент світового господарства має свої закономірності розвитку. На національному рівні діють закономірності, що випливають з конкретно-історичних умов господарського розвитку кожної окремої країни. Інтернаціональній сфері світового господарства властиві свої економічні закономірностіпрагнення народів світу вижити за умов надмірного нарощування     ядерних потенціалів і загрози людству можливої ядерної війни (політика мирного співіснування);
  •     розгортання науково-тех­нічної революції;
  •     інтернаціоналізація господарського життя і міжнародний поділ праці;
  •     необхідність  об'єднання зусиль країн при розв'язанні глобальних проблем

-  міжнародний поділ праці;

-  розвиток міжнародного транспорту і зв'язку;

-   формування світового ринку капіталів і робочої сили.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА:

-            діалектична єдність відокремлених господарств різних країн, які відстоюють загальні інтереси, вступають у певні міжнародні економічні відносини під впливом тенденції розвитку інтернаціоналізації господарських зв'язків;

-    нерівномірність економічного і політичного розвитку країн;

-    поглиблення міжнародного поділу праці - фактора зро