ТЕСТИ

За законом спадної граничної корисності:

а)         усі блага (товари) мають здатність задовольняти будь-яку потребу людини;

б)         необхідно споживати спочатку блага, які мають найбільшу корисність, а потім - усі інші;

в)         загальна корисність блага постійно зменшується.

У період пожвавлення економіки:

а)         швидко скорочується рівень безробіття;

б)         оновлюється основний капітал і зростає позиковий відсоток;

в)         реальний обсяг виробництва збільшується.

Спонукання виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів є:

а)         розподільчою функцією ринку;

б)         однією з функцій ринку;

в)         стимулюючою функцією ринку.

Що з наведеного належить віднести до вихідних умов виникнення та функці­онування ринкового господарства:

а)         суспільний поділ праці;

б)         економічне відокремлення товаровиробників;

в)         жорстка система управління виробництвом та розподілом.

У сучасній економічній літературі використовуються поняття «ринкова класифікація ресурсів». Зміст цього поняття становлять:

а)         робоча сила та засоби виробництва;

б)         робоча сила, предмети праці та засоби праці;

в)         праця, земля, капітал.

Яка з наведених характеристик не є складовою ринкової економіки:

а)         конкуренція;

б)         централізоване планування;

в)         вільне ціноутворення?

Форма кредиту, за якою банк надає клієнтові (позичальнику) в тимчасове використання частину власного або залученого грошового капіталу на умо­вах повернення та платності у вигляді банківського відсотка, - це:

а)         комерційний кредит;

б)         споживчий кредит;

в)         банківський кредит.

Безпосередньо взаємодію виробництва і споживання, попиту і пропозиції товарів відбиває:

а)         ринок капіталів;

б)         ринок праці;

в)         споживчий ринок.

Регулярні коливання рівня ділової активності, коли за зростан