ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

За законом спадної граничної корисності:

а)         усі блага (товари) мають здатність задовольняти будь-яку потребу людини;

б)         необхідно споживати спочатку блага, які мають найбільшу корисність, а потім - усі інші;

в)         загальна корисність блага постійно зменшується.

У період пожвавлення економіки:

а)         швидко скорочується рівень безробіття;

б)         оновлюється основний капітал і зростає позиковий відсоток;

в)         реальний обсяг виробництва збільшується.

Спонукання виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів є:

а)         розподільчою функцією ринку;

б)         однією з функцій ринку;

в)         стимулюючою функцією ринку.

Що з наведеного належить віднести до вихідних умов виникнення та функці­онування ринкового господарства:

а)         суспільний поділ праці;

б)         економічне відокремлення товаровиробників;

в)         жорстка система управління виробництвом та розподілом.

У сучасній економічній літературі використовуються поняття «ринкова класифікація ресурсів». Зміст цього поняття становлять:

а)         робоча сила та засоби виробництва;

б)         робоча сила, предмети праці та засоби праці;

в)         праця, земля, капітал.

Яка з наведених характеристик не є складовою ринкової економіки:

а)         конкуренція;

б)         централізоване планування;

в)         вільне ціноутворення?

Форма кредиту, за якою банк надає клієнтові (позичальнику) в тимчасове використання частину власного або залученого грошового капіталу на умо­вах повернення та платності у вигляді банківського відсотка, - це:

а)         комерційний кредит;

б)         споживчий кредит;

в)         банківський кредит.

Безпосередньо взаємодію виробництва і споживання, попиту і пропозиції товарів відбиває:

а)         ринок капіталів;

б)         ринок праці;

в)         споживчий ринок.

Регулярні коливання рівня ділової активності, коли за зростанням актив­ності настає її зниження, яке знову змінюється зростанням, у політичній економії отримали назву:

а)         рецесії;

б)         депресії;

в)         економічного циклу.

Для вирішення економічних завдань держава залучає грошові кошти за допо­могою:

а)         податків;

б)         позик;

в)         грошової емісії.

Які показники характеризують економічне зростання в країні:

а)         динаміка розвитку, життєвий рівень населення, вирішення проблем обмеже­ності ресурсів;

б)         екстенсивний, інтенсивний або змішаний тип економічного зростання;

в)         рівень виробництва ВВП, особистого доходу?

В умовах ринкової економіки існують такі види конкуренції, як досконала та недосконала. Досконала (вільна) конкуренція передбачає:

а)         наявність великої кількості покупців та продавців;

б)         вільний вхід на ринок та вихід із нього;

в)         неможливість впливу на ціну ринку.

Яке з наведених визначень відповідає поглядам сучасних західних дослідників на сутність категорії прибуток:

а)         це похідна та перетворена форма додаткової вартості;

б)         це різниця між сукупним та середнім доходом фірми;

в)         це винагорода за новаторство, нововведення, управлінський талант підприємця?

На ринку товарів та послуг:

а)         домашні господарства продають фактори виробництва;

б)         фірми продають фактори виробництва;

в)         фірми продають товари.

Державна політика стимулювання як один із видів антициклічної політики передбачає:

а)         збільшення державних витрат;

б)         зниження облікової ставки банківського відсотка;

в)         зменшення дефіциту державного бюджету.

Яке із запропонованих визначень ринку можна вважати найбільш узагаль­нюючим:

а)         ринок - це тип господарських зв'язків;

б)         ринок - це форма руху суспільного продукту;

в)         ринок - це форма організації суспільного господарства?

Значно кращі умови мобілізації фінансових ресурсів, менший фінансовий і підприємницький ризик, ефективний менеджмент та маркетингове обслу­говування прийнято вважати перевагами такої організаційно-правової фор­ми підприємницької діяльності, як:

а)         товариство (партнерство);

б)         індивідуальне (одноосібне) підприємство;

в)         корпорація ( акціонерне товариство).

Антициклічнерегулювання економіки спрямоване на:

а)         скорочення кризового спаду виробництва;

б)         стабілізацію економічного розвитку;

в)         стимулювання попиту на товари й послуги.

Якщо ціна товару нижча від точки перетину кривої попиту та кривої пропо­зиції, то виникає (відповідь проілюструйте графічно):

а)         надлишок;

б)         дефіцит;

в)         зростання безробіття.

Яка з наведених статей не належать до доходів державного бюджету:

а)         податок на спадщину;

б)         прямі податки;

в)         банківський кредит?

В умовах ринкової економіки домашні господарства:

а)         виготовляють та продають товари та послуги;

б)         володіють факторами виробництва;

в)         купують та споживають товари та послуги;

г)         залучають та використовують фактори виробництва.

Складовими ланками фінансової системи України є:

а)         державні фінанси;

б)         фінанси підприємницьких структур;

в)         грошові доходи учасників процесу відтворення.

Свободу підприємця визначає:

а)         захист з боку держави конституційних прав та свобод громадян;

б)         право володіння та право розпорядження засобами виробництва та виробле­ним продуктом;

в)         невтручанням держави в його підприємницьку діяльність.

Закон пропозиції, за рівних інших умов, встановлює (проілюструйте графічно):

а)         обернений зв'язок між ціною та кількістю запропонованого товару;

б)         прямий зв'язок між кількістю та ціною товару;

в)         платоспроможну потребу суб'єкта ринкової економіки.

До витратних статей державного бюджету належать:

а)         фінансування підприємницьких структур;

б)         фінансування розвитку пріоритетних галузей економіки;

в)         фінансування установ і організацій;

г)         погашення державного боргу.

Проблеми того, «що, як, скільки і для кого виробляти», належать:

а)         тільки до тоталітарних систем;

б)         тільки до ринкової економіки;

в)         тільки до традиційних систем.

Державні фінанси - центральна підсистема фінансової системи країни, яка включає:

а)         бюджет держави;

б)         спеціальні урядові фонди;

в)         місцеві фінанси.

Чи можна вважати достовірним твердження, що сукупні витрати виробни­цтва - це:

а)         витрати на виробництво та реалізацію продукції;

б)         постійні та змінні витрати;

в)         приріст витрат на виробництво ще однієї (додаткової) одиниці продукції?

За наявності багатьох недоліків, ринковий ціновий механізм має одну без­перечну перевагу, а саме:

а)         надання особистої свободи всім агентам ринку;

б)         диференціація доходів суб'єктів ринку;

в)         запобігання економічної нестабільності.

В економічній теорії розрізняють кілька видів прибутку: бухгалтерський, нормальний, економічний. Чим відрізняється економічний прибуток від ін­ших видів:

а)         економічний прибуток - плата, винагорода за підприємництво;

б)         економічний прибуток - частина загального доходу фірми;

в)         економічний прибуток - мінімальна плата, яка може утримати підприємця на певному підприємстві;

г)         економічний прибуток - різниця між загальними доходами і витратами?

Результатом суспільного виробництва є суспільний продукт. З наведених визначень оберіть те, яке розкриває сутність поняття ВВП:

а)         товари та послуги, що купуються з метою споживання;

б)         сумарна ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні за рік;

в)         витрати на інвестиційні товари.

Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а)         з'являється надлишок товарів;

б)         виникає дефіцит товарів;

в)         знижується ціна ресурсів. Відповідь проілюструйте графічно.

У ринковій економіці прибуток виконує такі функції:

а)         характеризує ефект господарської діяльності фірми;

б)         забезпечує реальний кругооборот доходів;

в)         використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства.

Найважливіший вид підприємництва, основна функція якого - виробництво товарів, послуг, інформації:

а)         посередницьке підприємництво;

б)         комерційне підприємництво;

в)         виробниче підприємництво.

Які з наведених факторів слід вважати такими, що характеризують екс­тенсивний тип економічного зростання:

а)         удосконалення технології;

б)         збільшення капітальних вкладень у виробництво;

в)         зростання обсягів сировинних ресурсів, що використовуються в процесі ви­робництва.

Національний ринок складається з різних видів. До якого з них належить така характеристика: товари рухаються від виробників до споживачів че­рез оптову та роздрібну торгівлю:

а)         ринок природних ресурсів;

б)         ринок капіталів;

в)         ринок товарів?

Антициклічне регулювання економіки спрямоване на:

а)         зменшення глибин циклічних криз;

б)         стабілізації господарської кон'юнктури і темпів економічного зростання;

в)         скорочення тривалості економічного циклу.

Робоча сила - це:

а)         сама людина;

б)         взаємодія людини та факторів виробництва;

в)         сукупність фізичних та духовних здібностей, які має людина, і які вона спря­мовує на виробництво матеріальних благ.

Ринкова економіка розв'язує три фундаментальні проблеми:

а)         що виробляти, як виробляти, для кого виробляти;

б)         розподіл грошових доходів, прибутку і надприбутку;

в)         як голосувати - «грошима», «ресурсами», «капіталом».

Праця - це:

а)         витрати фізичної, інтелектуальної та нервової енергії людей;

б)         сукупність духовних та фізичних сил, які витрачає людина на виробництво матеріальних благ;

в)         доцільна свідома діяльність людини, спрямована на створення необхідних благ з метою задоволення потреб.

Класична схема економічного циклу об'єднує такі фази:

а)         бум, піднесення, пожвавлення та економічне зростання;

б)         депресію, спад, падіння ділової активності;

в)         кризи, депресію, пожвавлення, піднесення.

На якій, на Ваш погляд, критеріальній основі грунтується класифікація ви­дів підприємницької діяльності:

а)         залежності витрат виробництва від його обсягу;

б)         зміні витрат на одиницю продукції;

в)         змісті підприємницької діяльності?

Комерційний кредит - це:

а)         форма кредиту , об'єктом якого є грошовий капітал;

б)         кредит, який надається одним підприємством іншому у вигляді продажу това­ру із відстрочкою платежу;

в)         кредит, який надається банком приватним особам;

г)         довгострокова позика під заставу нерухомого майна.

Яке значення для фірми має рівень та структура витрат:

а)         від обсягу витрат залежить обсяг випуску продукції;

б)         при відносно стабільному рівні цін рівень витрат суттєво впливає на рівень доходів фірми;

в)         рівень витрат впливає на середній дохід фірми?

До основних принципів розвитку ринкової економіки слід віднести:

а)         конкуренцію;

б)         закон ринку;

в)         вільне ціноутворення;

г)         ринкову психологію.

Для визначення додаткового обсягу ресурсів для послідовного розширення виробництва в мікроекономіці використовується:

а)         рівень економічних витрат;

б)         рівень граничних витрат (маржинальні витрати);

в)         рівень середніх витрат.

Чутливість змін попиту до зміни відповідних факторів - це:

а)         крива попиту;

б)         індекс цін;

в)         еластичність пропозиції.

Споживання кожної наступної одиниці продукції буде супроводжуватися:

а)         падінням її граничної корисності;

б)         підвищенням її граничної корисності;

в)         задоволенням потреби.

Закон пропозиції та інших умов установлює:

а)         обернений зв'язок між ціною та кількістю запропонованого товару;

б)         прямий зв'язок між ціною та кількістю запропонованого товару;

в)         бажанням споживача придбати товар.

Закон попиту передбачає, що:

а)         перевищення пропозиції над попитом приводить до зниження цін;

б)         зростання доходів споживачів зумовлює в них потребу придбання більшої кількості товарів;

в)         зниження ціни товару сприяє збільшення обсягу товару на ринку.

Змінні витрати - це:

а)         витрати, які змінюються залежно від кількості зайнятих на виробництві;

б)         витрати, які змінюються залежно від змін обсягу виробництва;

в)         сума бухгалтерських та економічних витрат.

Предмети праці - це:

а)         усе те, що створено природою;

б)         об'єкти, на які спрямована праця людини;

в)         матеріальна основа майбутнього продукту.

Незайнятість економічно активного населення, зумовлена комплексом фак­торів, пов'язаних із динамічністю процесів на ринку праці та недосконаліс­тю інформаційних потоків, є:

а)         структурним безробіттям;

б)         циклічним безробіттям;

в)         природним рівнем безробіття;

г)         фрикційним безробіттям.

У ринковій економіці інтереси споживачів спрямовані на:

а)         отримання дешевих товарів;

б)         максимізацію корисності з урахуванням існуючих цін та доходів;

в)         придбання якомога найбільшої кількості матеріальних благ;

Система організації та управління діяльністю фірми, пов'язана з розроблен­ням нових товарів, їх виробництвом та збутом на основі всебічного вивчення ринку та потреб споживачів, є сутністю поняття:

а)         менеджмент;

б)         маркетинг;

в)         маркетинг, орієнтований на споживача.

На ринку факторів виробництва товаром виступає не праця, а робоча сила. Це положення не відповідає:

а)         марксистській теорії додаткової вартості;

б)         неокласичній теорії капіталу;

в)         законам ринку.

Стихійний порядок, економічна свобода, конкуренція, приватна власність, вільне ціноутворення в їх сукупності вважають:

а)         «правилом «невидимої руки»;

б)         принципами та стимулами ринкової економіки;

в)         визначенням ринкової економіки.

Які з перелічених показників належать до показників економічної ефектив­ності:

а)         продуктивність праці;

б)         фондовіддача;

в)         матеріаломісткість;

г)         оборотність оборотних засобів; ґ) ліквідність активів?

До витратних статей державного бюджету слід віднести:

а)         податки на прибуток;

б)         асигнування на утримання підприємств та установ;

в)         фінансування економіки.

Взаємозв'язок потреб і виробництва як основи економічного розвитку сус­пільства відбиває протиріччя між:

а)         ресурсами - безмежними, безперервно зростаючими кількісно і якісно;

б)         потребами - кількісно та якісно обмеженими;

в)         ресурсами - кількісно та якісно обмеженими, рідкісними.

Поясніть, як співвідносяться ВВП, визначений за методом обчислення до­ходів, та ВВП, визначений за методом обчислення витрат:

а)         ВВП за доходами дорівнює ВВП за витратами;

б)         ВВП за доходами більше, ніж ВВП за витратами, в умовах економічного зрос­тання;

в)         співвідношення між ВВП за доходами та ВВП за витратами залежить від тем­пів інфляції.