ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄНОСТІ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

магниевый скраб beletage

1.               Класичні і сучасні підходи до визначення предмета «економічна теорія» і «по­літична економія».

2.               У чому проявляється взаємозв'язок потреб та інтересів як рушійних сил еконо­мічного прогресу?

3.               Як пов'язані між собою продуктивні сили та виробничі відносини?

4.                Що Ви знаєте про типології економічних систем, що і вирішення яких питань їх поєднує?

5.               Чому відносинам власності належить визначальне місце в економічній системі?

6.               Форми власності і принципові відмінності між ними.

7.               Чому ринкова економіка є вищою формою організації товарного виробництва?

8.               Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. До яких економічних теорій нале­жить це поняття?

9.                Що Ви знаєте про еволюцію форм вартості?

10.            Види сучасних грошей, їх значення для розвитку економічних процесів.

11.            Які властивості національних грошей свідчать про рівень розвитку господар­ства країн?

12.            Гроші як гроші, і гроші як капітал. У чому різниця?

13.            Чим відрізняється фіскальна політика від кредитно-грошової політики?

14.            Особливості визначення категорії «ринок» у сучасній економічній теорії.

15.            Ринковий попит на товар. За допомогою якого інструментарію він вивчається?

16.            Ринкова пропозиція. За допомогою якого інструментарію вона вивчається?

17.            Інфляція: типи, види і їх особливості в Україні.

18.            Підприємство і підприємництво. Що спільного між цими категоріями?

19.            Організаційні форми підприємницької діяльності в Україні наприкінці ХХ ст.

20.            Поясніть логічні зв'язки понять «виручка», «витрати», «прибуток».

21.            Чим відрізняється поняття «бюджетний процес», «бюджетний період», «бю­джетний рік»?

22.            Погляди різних економічних шкіл на прибуток.

23.            Економічне зростання і циклічність. Чим спричинена макроекономічна неста­більність в Україні.

24.            Форми макроекономічної нестабільності. Наведіть конкретні приклади.

25.            Спільні та відмінні риси категорій «фінансова система» та «кредитна система».

26.            Що спільного між поняттям «кредит» і «кредитна система»?

27.            Взаємозв'язок економічної теорії та економічної політики.

28.            Міжнародні економічні відносини: їхня структура і особливості.

29.            Менеджмент і управління економікою.

30.            Зв'язок предмета, методу та функцій економічної теорії.

31.             Сутність виробництва.

32.             Визначення капіталу, яке відповідає його соціально-економічній характеристиці?

33.             Форми прояву інфляції.

34.            Характеристика ринку засобів виробництва.

35.            Завдання економічної теорії як науки.

36.            Закон спадної граничної корисності.

37.            Які економічні процеси відбуваються в період пожвавлення економіки?

38.             Функції ринку.

39.             Сутність виробничих відносин.

40.             Вихідні умови виникнення та функціонування ринкового господарства.

41.            Типи безробіття.

42.             Обчислення валового внутрішнього продукту (за методом обчислення дохо­дів; за методом обчислення витрат).

43.             Сутність поняття «ринкова класифікація ресурсів».

44.             Основні складові і ознаки ринкової економіки.

45.             Назвіть економічні форми реалізації власності.

46.             Форми та види кредиту.

47.             Представники якої теорії визначали вартість за ступенем корисності речі для споживача.

48.             Що визначає взаємодію виробництва і споживання, попиту і пропозиції?

49.             Сутність понять «рецесія», «депресія», «економічний цикл».

50.            За допомогою чого (податків, позик чи грошової емісії) держава залучає кошти для вирішення економічних завдань.

51.            Основні етапи розвитку економічної теорії.

52.            Технологія виробництва, і в чому вона матеріалізується?

53.            Які показники характеризують економічне зростання в країні?

54.            Види конкуренції: досконала і недосконала.

55.            Функції економічної теорії, як науки.

56.            Сутність категорії «прибуток» у теоріях сучасних західних дослідників.

57.            Характеристика ринку товарів і послуг.

58.            Антициклічна державна політика, її сутність.

59.            Предмет науки - економічна теорія.

60.            Дайте найбільш узагальнююче визначення ринку.

61.            Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

62.            Антициклічне регулювання економіки.

63.            Характеристика домарксових економічних шкіл.

64.            Проілюструйте графічно «надлишок» і «дефіцит» продукції при характеристи­ці попиту і пропозиції.

65.            Основні види ринкових цін, їхня характеристика.

66.            Класифікація доходних статей державного бюджету.

67.            Основні напрями впливу відносин власності на економічне життя суспіль­ства.

68.            Основні завдання домашніх господарств в умовах ринкової економіки.

69.            Критеріальні ознаки основного і оборотного капіталу.

70.            Фінансова система України та її складові ланки.

71.            Що є об'єктом вивчення всіх економічних наук?

72.            Що і які фактори визначають свободу підприємця?

73.            Сутність закону пропозиції.

74.            Назвіть основні витратні статті державного бюджету.

75.            Споживча вартість товару. Види споживчої вартості.

76.            Поясніть, до яких економічних систем належить проблема «що, як, скільки і для кого виробляти»?

77.            Що передбачає всезагальний характер товарного виробництва?

78.            Сутність і структура державних фінансів.

79.            Типи власності.

80.            Характеристика натурального господарства.

81.            Сукупні витрати виробництва.

82.            Переваги і недоліки ринкового цінового механізму.

83.            Організаційно-економічні ознаки натурального і товарного виробництва.

84.            Характеристика понять «бухгалтерський прибуток», «економічний прибуток», «нормальний прибуток».

85.            Внутрішній валовий продукт (ВВП): сутність, структура і його утворення.

86.            Хто і для чого встановлює обмеження на операції з валютою?

87.            Економічні і юридичні аспекти власності.

88.            Характеристика товарного господарства.

89.            До яких наслідків приводить зменшення (збільшення) ринкової ціни нижче (вище) за рівноважну?

90.            Характеристика показників «номінальний дохід», «реальний дохід», «особис­тий дохід».

91.             Що є джерелом зростання капіталу (поділ капіталу на постійний і змінний, чи особливості перенесення вартості частин капіталу на вартість товару)?

92.             Функції прибутку в ринковій економіці.

93.             Види підприємництва.

94.            Які фактори слід вважати такими, що характеризують екстенсивний тип еко­номічного зростання?

95.             Основні ознаки командно-адміністративної економічної системи.

96.            Дайте визначення кругообороту капіталу. Наведіть формулу.

97.             Основні причини вивозу капіталу.

98.             Що є кінцевою метою монетарної політики?

99.             Визначення і характеристика споживчої вартості товару.

100.         Соціально-економічні наслідки інфляції.