ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

магниевый скраб beletage

Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори - сукупність важелів державного регулю­вання економіки (податків, бюджетних видатків тощо), здатних пом'якшувати коливання ді­лової активності й перепади в доходах фірм та людей.

Агрегування - поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або кілька одиниць. Наприклад, усі ціни індивідуальних товарів і послуг об'єднують у загальний рівень цін або всі оди­ниці продукції об'єднують у реальний валовий внутрішній продукт.

Адаптивні сподівання - прогнози щодо невизначених змінних (ставок податків, темпів ін­фляції). Адаптивні сподівання формуються на основі поведінки в минулому.

Адміністративні ціни - різновид цін, які встановлює держава й утримує сталими про­тягом певного часу.

Адміністративно-командна система - спосіб економічної організації суспільства, за якого всі питання вирішують державні органи. Головні ознаки АКС: державна власність на ресурси, бюрократизація та монополізація економіки, адміністративне ціноутворення, зрів­няльний розподіл життєвих благ та панування номенклатури.

Активи - усе, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

Активи підприємства - сукупні майнові цінності, що використовуються з метою одер­жання прибутку.

Акцизний збір - непрямий податок, що встановлюють на певний продукт.

Акція - цінний папір без установленого строку, що засвідчує вкладення певного паю в статутний фонд акціонерного товариства. Дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в управлінні акціонерним товариством, у роз­поділі майна при його ліквідації.

Альтернативна вартість - кількість інших продуктів, від яких потрібно відмовитися (пожертвувати), щоб виробити одиницю певного продукту.

Амортизація (від латинського amort - безсмертя або amortisatio - погашення) - відшкоду­вання у грошовій формі вартості капітальних благ, яке відповідає їх зношенню (фізичному — вна­слідок використання у виробництві й моральному — внаслідок здешевлення наявних машин і ме­ханізмів або виникнення продуктивніших їхніх аналогів).

Аналіз витрат і вигод - порівняння витрат і вигод під час ухвалення рішень про те, чи варто використовувати ресурси і в якій кількості для реалізації проекту або програми (на ви­робництво товару чи послуги).

Аналітична економія (економічна теорія) - наука про вибір суспільством раціональних способів використання ресурсів для задоволення своїх нинішніх і майбутніх потреб.

Антимонопольне законодавство - сукупність нормативно-правових актів країни, які забороняють монополізацію ринків, таємні угоди між фірмами, що дають змогу підвищувати ціни й обмежувати конкуренцію.

Аудит (від латинського auditior - слухач) - послуги щодо оцінки фінансової звітності фірми з огляду на достовірність інформації та можливості фірми у сфері бізнесу.

Аукціон (від латинського auctio - збільшення) - відкриті торги на конкурсній основі, де власником стає покупець, що запропонував максимальну ціну.

Багатство (майно) - чиста вартість матеріальних і фінансових засобі (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма в певний проміжок часу.

Баланс поточного рахунку - обсяг експорту товарів і послуг країни за вирахуванням об­сягу імпорту товарів і послуг плюс її чистий дохід від інвестицій і плюс чисті перекази.

Баланс рахунка капіталів - приплив капіталу в країну за вирахуванням відпливу капі­талу із країни.

Балансовий звіт - баланс фінансового стану фірми на певну дату; відображає активи в одному підрозділі, пасиви та власний капітал — в другому.

Банк - кредитно-фінансова установа, яка акумулює гроші й надає їх у формі кредитів сво­їм клієнтам, здійснює грошові розрахунки та інші операції.

Банківські операції - операції, які забезпечують функціонування і прибутковість банків. Розрізняють пасивні (залучення депозитів) та активні (надання кредитів) операції.

Банкрутство (від італ. banco rotto - розбитий банк) - неспроможність фірм, установ, фі­зичних осіб здійснювати платежі за борговими зобов'язаннями. Банкрутство засвідчує судова інстанція.

Бартер - безпосередній (без використання грошей) обмін одного товару на інший.

Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках.

Безробіття - ситуація у сфері зайнятості, коли працівники, які погодилися б працювати за наявну заробітну плату, не можуть знайти роботу. Основні види безробіття: фрикційне; струк­турне; циклічне. Структурне та циклічне безробіття разом становлять вимушене безробіття.

Біржа - організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами за стандарта­ми та зразками (товарна біржа), систематичних операцій із купівлі продажу цінних паперів (фондова біржа), робочої сили (біржа праці).

Бреттон-Вудська система - міжнародна валютна система, створена після Другої світо­вої війни. Базувалася на системі регульовано-фіксованих валютних курсів. Золото і долар ви­користовувалися як міжнародні валютні резерви.

Бюджетно-податкова політика - система регулювання, пов'язана з регулюванням дер­жавних фінансів, формування державного бюджету та державними витратами і спрямована на реалізацію цілей соціального-економічного розвитку країни.

Бюджетний надлишок - перевищення надходжень до державного бюджету над його ви­датками.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - вартість річного обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні з ресурсів, що належать як резидентам країни, так і іноземцям.

Валовий національний продукт (ВНП) - вартість річного обсягу кінцевих товарів і по­слуг, вироблених із ресурсів, що належать резидентам країни, незалежно від того, де ці ресурси застосовують — у національній економіці чи за кордоном.

Валові внутрішні інвестиції - видатки на заново вироблені капітальні блага — машини, устаткування, будівлі й споруди та на приріст запасів.

Валюта (від латинського valere - мати силу, коштувати) - грошова одиниця країни. Роз­різняють вільно конвертовану валюту (обмінюється без перешкод на інші валюти), частково конвертовану (обмінюється з певними обмеженнями) та неконвертовану (обмін на інші валю­ти блокований).

Валютний кошик - фіксований набір валют, який використовують для вимірювання се­редньозваженого курсу окремих валют.

Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці ін­шої.

Валютний ринок - офіційний центр, на якому зосереджена купівля-продаж валют на основі попиту і пропозиції. При цьому гроші однієї країни використовують для купівлі валюти іншої країни.

Валютні ресурси - частина золотовалютних резервів країни у вигляді валют інших країн і спеціальних прав запозичення (СДР), які країна використовує у міжнародних розрахунках з метою вирівнювання платіжного балансу.

ВВП-розрив - потенційний реальний валовий внутрішній продукт мінус фактичний ре­альний валовий внутрішній продукт.

Вексель простий - боргове зобов'язання, яке видає позичальник грошей на ім'я кредито­ра; містить дані про місце і час видачі, суму зобов'язання, місце і час платежу.

«Велика сімка» - група із семи розвинутих країн (США, Японія, Німеччина, Велика Бри­танія, Франція, Італія та Канада), лідери яких регулярно зустрічаються для обговорення спіль­них економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.

Взаємодоповнювальні товари і послуги - товари або послуги, які споживаються разом (тенісні м'ячі і ракетки). Коли ціна на один із товарів знижується (зростає), попит на другий збіль шується (зменшується).

Взаємозамінні продукти - товари або послуги, які задовольняють одну й ту саму потребу (чай і кава, масло й маргарин та ін.). Для цих продуктів існує пряма залежність між ціною на один із них і попитом на другий, тобто коли ціна одного продукту знижується (зростає), попит на інший продукт зменшується (збільшується).

Використовуваний дохід - особистий дохід за вирахуванням особистих податків; вико­ристовується для видатків на особисте споживання і для заощадження.

Виробник - підприємство, особа, які, використовуючи власні й залучені ресурси, виготов­ляють товар чи надають послугу.

Виробництво - процес створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для іс­нування й розвитку людини.

Виробнича функція - математична функція, яка визначає можливий обсяг продукції в межах фірми або економіки за даних ресурсів і технології.

Виробничі відносини - відносини між людьми, що виникають у процесі суспільного ви­робництва, розподілу обміну і споживання матеріальних благ і послуг.

Виробничі (економічні) ресурси - сукупність ресурсів, що використовують для виготовлен­ня товарів і послуг: земля, праця, капітал, а також підприємницькі здібності.

Витрати виробництва - вартість споживчих факторів виробництва в процесі перетво­рення їх на товарну продукцію.

Відкрита економіка - економіка, що пов'язана з економіками інших країн інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує това­ри і послуги.

Відплив умів - еміграція з країни високоосвічених спеціалістів і висококваліфікованих робітників.

Відрядна оплата праці - форма оплати праці, яка прямо залежить від кількості виробле­ної продукції.

Відсоток - плата за право користування грошовим капіталом, узятим у позику.

Відтворення - безперервність процесу виробництва товарів та послуг, на основі якого здійснюється оновлення елементів економічної системи.

Вільна торгівля (фритредерство) - зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається в торговельні відносини з іншими країнами; відсутні штучні (створені урядом) бар'єри на шляху торгівлі між окремими особами і фірмами різних країн.

Власний капітал - загальний обсяг активів мінус загальний обсяг пасивів фірми або окремої особи.

Власність - це сукупність відносин між суб'єктами господарювання з приводу привлас­нення умов та результатів виробництва.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) - міжнародна угода, досягнута в 1947 р. між 23 державами, згідно з якою кожна з них погодилася забезпечити іншим рівний і недис- кримінаційний режим торгівлі, скорочувати ставки мита на основі багатосторонніх домовле­ностей, з часом усунути імпортні квоти. На сьогодні її підписали 124 держави.

Гіперінфляція - дуже високі темпи зростання цін (понад 50% за місяць).

Гнучкий валютний курс - курс валюти, який визначається в ході взаємодії попиту і про­позиції на національну валюту на валютних ринках.

Гнучкість цін і заробітної плати - здатність цін і заробітної плати підвищуватися і зни­жуватися під впливом змін у попиті або пропозиції.

Гранична корисність - додаткова корисність, яку отримує споживач із додаткової одини­ці товару або послуги.

Граничний продукт - додатковий обсяг продукції, одержаний від застосування додатко­вої одиниці ресурсу (кількість інших ресурсів незмінна).

Граничні витрати - приріст витрат на виробництво додаткової одиниці продукції (або зменшення витрат, коли виробництво скорочується на одиницю продукції).

Гроші - металеві або паперові знаки, що є мірою вартості під час купівлі-продажу і викону­ють роль еквівалента, тобто виражають вартість усіх інших товарів (послуг). Гроші виконують п'ять основних функцій: міри вартості, засобу обміну, засобу платежу, засобу нагромадження та засобу світових грошей.

Грошова маса - сукупність усіх грошових коштів у готівковій та безготівковій формах, які забезпечують реалізацію товарів, послуг та всі нетоварні платежі в народному господарстві.

Грошова система - спосіб організації грошового обігу, закріплений законом; охоплює найменування грошової одиниці (в Україні — гривня); види державних паперових знаків і монет, які мають законну платіжну силу; порядок безготівкових розрахун­ків; державні органи, що регулюють грошовий обіг у країні.

Грошові агрегати - показники кількості та структури грошової маси; види грошей, дифе­ренційовані за ступенем ліквідності.

Девальвація - офіційне зниження встановленої вартості валюти; протилежним процесом є ревальвація — офіційне підвищення вартості валюти.

Дезінфляція - зниження високого темпу інфляції.

Демпінг - продаж товарів на міжнародних ринках за цінами, нижчими від витрат вироб­ництва.

Депозит - сума грошей, яку клієнт вносить на зберігання в банк.

Депозитарій - юридична особа, що діє на ринку цінних паперів і надає послуги щодо збе­рігання, обліку та передання прав на цінні папери.

Депресія - глибокий, затяжний спад, що триває кілька років. У роки де­пресії простежуються високе безробіття, недовантаження виробни­чих потужностей, низькі обсяги виробництва та інвестицій. Неглибокий спад називають рецесією.

Державний борг - загальна сума заборгованості уряду за випущеними і непогашеними позиками (включаючи нараховані за ними проценти) та накопичені зобов'язання держави пе­ред внутрішніми та зовнішніми кредиторами.

Державний бюджет - баланс доходів і видатків держави за певний проміжок часу (як правило, за рік).

Дефіцит бюджету - перевищення видатків державного бюджету над надходженнями до нього; звичайно фінансується через позики (інший шлях — емісія грошей); рівень дефіцитнос­ті бюджету обчислюють як відношення дефіциту до ВВП, виражене у відсотках.

Дефіцит платіжного балансу - пасивне сальдо балансу поточного рахунка, рахунка ка­піталу та статистичних розбіжностей.

Дефіцит поточного рахунка - від'ємне сальдо поточного рахунка платіжного балансу.

Дефлятор - коефіцієнт що застосовується для перерахунку макропоказників відповідно до цін базового періоду.

Дефляція - падіння загального рівня цін в економіці.

Диференційований продукт - продукт, який відрізняється за фізичними або іншими па­раметрами від аналогічних продуктів, вироблених іншими фірмами; купуючи такий продукт, споживачі віддають перевагу певному продавцеві, незважаючи на те, що ціни в усіх продавців однакові.

Дивіденд - дохід одержуваний власником акції із прибутку акціонерного товариства.

Діловий цикл - періодичне коливання рівня ділової активності - обся­гу національного виробництва, доходу, зайнятості тощо. Звичайно триває кіль­ка або кільканадцять років. Діловий цикл містить чотири фази: спад (реальний ВВП падає); дно (найнижча точка спаду); піднесення (реальний ВВП зростає), вершина (найвища точка піднесення).

Додана вартість - різниця між вартістю вироблених фірмою товарів і послуг та вартістю матеріалів і сировини, які куплені в постачальників.

Домогосподарство - економічна одиниця, що складається з однієї або більше осіб; по­стачає економіку ресурсами й використовує отримані гроші для купівлі товарів і послуг, які задовольняють потреби людини

Досконала конкуренція - ситуація на ринку з великою кількістю продавців і покупців, коли жодна фірма не може впливати на ринкову ціну.

Дохід - потік зарплати, відсотка, прибутку, дивідендів та інших грошових надходжень, які одержує особа, фірма чи країна протягом певного часу (звичайно року).

Дохідний підхід - метод вимірювання валового внутрішнього продукту додаванням усіх доходів, створених у виробництві товарів і послуг.

Економетрика - галузь економічної теорії, яка застосовує методи статистики для вимі­рювання й кількісної оцінки економічних зв'язків.

Економікс - суспільна наука про використання обмежених ресурсів з метою максималь­ного задоволення необмежених матеріальних потреб суспільства.

Економічна ефективність - відношення між витратами обмежених ресурсів і виробле­ними в результаті їх використання товарами і послугами; виробництво обсягу продукції пев­ної вартості за найменших загальних витрат на ресурси; отримання найбільшого обсягу ви­робництва товару або послуги із застосуванням ресурсів певної вартості.

Економічна інтеграція - співпраця між національними господарствами різних країн, яка передбачає їхнє зближення і взаємопристосування, ліквідацію бар'єрів у торгівлі між цими країнами; зближення ринків цих країн із метою утворення одного великого (спільного) ринку.

Економічна категорія - наукове поняття, теоретичний абстрактний вираз реально існу­ючих економічних явищ і процесів.

Економічна модель - спрощене відображення економічної системи або її окремих елемен­тів; будується з урахуванням сталих взаємозв'язків в економіці та за абстрагування від друго­рядних.

Економічна система - спосіб організації національної економіки та сукупність взаємопов'язаних елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства.

Економічна теорія - суспільна наука, яка вивчає закони функціонування та розвитку економічних систем, визначає умови, принципи та механізми ефективного господарюван­ня.

Економічне зростання - збільшення реального обсягу продукції в країні (ВВП).

Економічний прибуток - загальний виторг фірми за вирахуванням її економічних витрат.

Економічні блага - блага, кількісно обмежені порівняно з людськими потребами. Тому вони розподіляються через установлення ціни.

Економічні витрати - платежі, потрібні для отримання й використання ресурсів.

Економічні закони - внутрішньо необхідні, стали й істотні причинно-наслідкові зв'язки між протилежними сторонами як у середині виробничих відносин економічних процесів і явищ, так і між ними.

Економічні інтереси - усвідомлення прагнення економічних суб'єктів до задоволення власних потреб, об'єктивні спонукальні мотиви їхньої господарської діяльності.

Економічні (матеріальні) потреби - бажання, які можна задовольнити через спожи­вання товарів чи послуг.

Економічні стимули - чинники (ціни, прибутки, збитки), які мотивують та впливають на поведінку окремих індивідів, фірм, установ.

Економічні функції держави - сукупність напрямів державного регулювання економіки: правове регулювання економіки; сприяння конкуренції та пом'якшення наслідків від недолі­ків і слабин ринку; організація виробництва необхідних суспільству громадських благ; пере­розподіл доходів; здійснення макроекономічної політики.

Експорт - товари і послуги, вироблені в даній країні і продані покупцям інших країн.

Екстенсивний тип економічного зростання - збільшення обсягів, що досягається шля­хом кількісного приросту факторів виробництва за їх незмінних якісних характеристик.

Еластична пропозиція - пропозиція, для якої коефіцієнт еластичності більший за одини­цю, тобто відсоток зміни величини пропозиції більший, ніж відсоток зміни ціни.

Еластичний попит - попит, для якого коефіцієнт еластичності більший за одиницю, тоб­то відсоток зміни величини попиту більший, ніж відсоток зміни ціни.

Еластичність - поняття, яке застосовує аналітична економія для позначення реагування однієї змінної на зміну іншої (наприклад, величини попиту на зміну ціни тощо).

Еластичність попиту за ціною - відношення відсотка зміни величини попиту на про­дукт до відсотка зміни його ціни; реагування величини попиту на продукт на зміну ціни про­дукту.

Еластичність пропозиції за ціною - відношення відсотка зміни величини пропозиції продукту до відсотка зміни його ціни; реагування величини пропозиції продукту на зміну ціни про дукту.

Емісія грошей - випуск грошей в обіг; одна з основних функцій центрального банку.

Ефект доходу - вплив зміни ціни продукту на реальний дохід споживача (купівельну спроможність) і отже, на кількість продукту, яку споживач купить.

Ефект заміщення - вплив, який зміна ціни споживчого блага може справити на кількість продукту, яку споживач купить за умови, що його дохід не змінюється.

Ефект масштабу - підвищення продуктивності, тобто зниженим середніх витрат вироб­ництва внаслідок зростання в однаковій пропорції всіх факторів виробництва.

Ефект «третіх осіб» (ефект впливу) - ситуація в економіці, коли частину вигод або витрат, пов'язаних з виробництвом або споживанням продукту, отримують (несуть) ті, хто не є його виробником або споживачем.

Ефективний розподіл ресурсів - розподіл ресурсів в економіці між виробництвом різних товарів і послуг, який максимізує задоволення потреб споживачів.

Євро - едина валюта держав - членів ЄС, введена згідно з Маастрихтською угодою (1991 р.). З 1 січня 1998 р. - 31 грудня 2001 р. міжбанківські операції проводилися в екю або євро. До кінця 2001 року всі безготівкові платежі можна було проводить в євро , а з 1 січня 2002 р. почався готівковий рух євро.

Європейський Союз (ЄС) - асоціація європейських держав, утворена в 1957 р. (раніше — Європейське економічне співтовариство) з метою поступової ліквідації мита та імпортних квот у торгівлі між країнами-членами, запровадження спільного мита на імпорт товарів із третіх країн, вільного переміщення робочої сили і капіталів у межах країн-членів асоціації та узгодження еко­номічної політики в інших сферах.

Загальна рівновага - стан економіки, за якого рівень цін на товари і послуги забезпечує рівновагу на всіх ринках, що не спонукає суб'єктів змінювати свою поведінку.

Загальний виторг - кількість грошей, отриманих фірмою; дорівнює кількості проданого продукту, помноженій на ціну, за яку він проданий.

Загальні витрати - сума постійних і змінних витрат.

Зайняті - особи, які виконують певну оплачувану роботу або мають роботу, але не вико­нують її з певних причин (відпустка, хвороба, страйк).

Закон зростання потреб - закон, який виражає внутрішньо необхідні, суттєвий і сталий зв'язок між прогресом технологічного способу виробництва, еволюцією всієї системи суспіль­них відносин і кількісним зростанням, якісним удосконаленням та збагаченням індивідуаль­них, колективних та суспільних потреб.

Закон попиту - виражає обернену залежність між ціною і величиною попиту на товар або послугу протягом певного проміжку часу.

Закон пропозиції - виражає пряму залежність між ціною і величиною пропозиції товару або послуги впродовж певного проміжку часу.

Закон спадної віддачі - передбачає, що додатковий обсяг продукції від послідовного збільшення одного фактора виробництва зменшується, коли інші фактори залишаються ста­лими.

Закрита економіка - економіка, в якій відсутні експорт та імпорт товарів і послуг.

Заощадження - використовуваний дохід, що не витрачений на споживчі блага; дорівнює використовуваному доходу після вирахування особистих видатків на споживання.

Заробітна плата - ціна праці й плата за використання послуг праці.

Захисне мито - мито, призначене захистити вітчизняних виробників від іноземних кон­курентів.

Збалансований бюджет - рівність між державними видатками та надходженнями до бю­джету.

Змінні витрати - витрати, загальна величина яких збільшується (зменшується), коли фірма збільшує (зменшує) обсяг своєї продукції.

Змішана економіка - економіка, яка ґрунтується на ринковій організації та державному регулюванні макроекономічних процесів.

Змовницька олігополія - виникає тоді, коли кілька фірм, які утворюють олігопольну га­лузь, досягають негласної угоди про запровадження цін, поділ ринків або якесь інше обмежен­ня конкуренції.

Знецінення валюти - падіння курсу валюти країни щодо валюти іншої країни.

Зовнішній борг - заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам та інституціям.

Зовнішньоторговельний дефіцит - сума, на яку імпорт товарів у країну перевищує їх експорт із країни.

Зовнішньоторговельний надлишок - сума, на яку експорт товарів із країни перевищує їх імпорт у країну.

Імпорт - ввезення в країну іноземних товарів або капіталу у формі надання кредитів і по­зик, платне користування послугами іноземних фірм.

Імпортна квота - запроваджене урядом кількісне обмеження на ввезення до країни пев­ного товару з іншої країни впродовж певного проміжку часу.

Інвестиції - видатки на виробництво та нагромадження капітальних благ, вигоди від яких отримуватимуть у майбутньому. Розрізняють валові та чисті інвестиції.

Індекс споживчих цін - відношення вартості фіксованого кошика споживчих товарів і послуг у розрахунковому періоді до його вартості в базовому періоді.

Індексація - механізм, який забезпечує регулювання заробітної плати і платежів відповід­но до рівня інфляції Важливим елементом індексації є відповідні пункти трудових угод.

Інновація - запровадження у виробництво нового продукту, нового виробничого методу або застосування нової форми організації бізнесу.

Інтервенція - діяльність центрального банку країни щодо купівлі-продажу національної валюти на ринках із метою впливу на її обмінний курс.

Інфляційна спіраль заробітної плати і цін - підвищення заробітної плати, що викликає зростання цін, яке, відповідно, призводить до подальшого зростання заробітної плати і т.д.

Інфляція - зростання загального рівня цін, яке супроводжується зниженням купівельної спроможності грошей.

Інфляція витрат - інфляція, що зумовлена зменшенням сукупної пропозиції (через під­вищення цін на сировину або ставок заробітної плати, зниження продуктивності праці) і су­проводжується зменшенням реального обсягу виробництва та зайнятості. Часто цю інфляцію називають інфляцією пропозиції.

Інфляція попиту - інфляція, спричинена надлишковим сукупним попитом; «надто бага­то грошей полює на надто малу кількість товарів».

Інфраструктура - капітальні блага, які зазвичай забезпечує держава для використання їх усіма громадянами та фірмами (наприклад, автомагістралі, мости, міські транспортні систе­ми, системи водопостачання, водоочисні споруди, аеропорти тощо).

Капітал - економічний ресурс, що визначається як сукупність усіх технічних, матеріальних і грошових засобів, що в процесі свого руху приносять дохід. Розрізняють основний (будівлі, ма­шини, механізми) та оборотний (сировина, паливо, матеріали) капітал. Інші назви - капітальні блага, інвестиційні товари, засоби виробництва.

Капіталізм - суспільний лад, за якого переважна частина матеріальних ресурсів (земля, капітал) належить приватним особам, застосовується наймана праця, а ринок є головним ме­ханізмом розподілу ресурсів і доходів та вирішення питань економічної організації. Марксист­ська політична економія розглядає капіталізм як останній експлуататорський лад, що ґрунту­ється на приватній власності та найманій праці, яку експлуатують капіталісти.

Капіталозберігальний технічний прогрес - удосконалення техніки і технології, що дає змогу виробляти більшу кількість продукту за сталої кількості капіталу (або таку саму кіль­кість продукту за меншої кількості капіталу).

Капіталомісткий технічний прогрес - удосконалення техніки і технології, що потребує більшої кількості капіталу для виробництва певної кількості продукту.

Капіталомісткість - відношення сукупного капіталу до ВВП.

Капіталоозброєність - відношення сукупного капіталу до робочої сили.

Кейнсіанство - один із провідних напрямів аналітичної економії у XX ст., основи яко­го були закладені Дж. М. Кейнсом. Центральним пунктом концепції Кейнса є положення, що ринкова економіка не може автоматично досягти рівноваги за повної зайнятості; за Кейнсом, недоліки ринкової економіки можна усунути за допомогою фіскальної й монетарної політи­ки.

Кероване плавання валютних курсів - валютний курс, який змінюється (плаває), щоб усунути дефіцит або надлишок платіжного балансу. У цьому режимі країна через свій цен­тральний банк періодично здійснює інтервенції, щоб стабілізувати валюту.

Кількісна теорія грошей - згідно з цією теорією ціни змінюються прямо пропорційно до зміни пропозиції грошей; є вихідним пунктом монетаризму.

Кількісне рівняння обміну - тотожність, що виражається формулою Mxy=PxQ, де М — пропозиція грошей, Y — швидкість їх обігу, PxQ (ціна товарів, помножена на їхню кількість) — вартість національного продукту (номінальний ВВП).

Кінцева готова продукція - товари і послуги, які купують для споживання, а не для по­дальшого оброблення чи перероблення.

Класична школа — панівний до появи робіт Дж. М. Кейнса напрям аналітичної економії, засновником якого бум А. Сміт. Класики доводили, що природні економічні закони (конку­ренція, ціни, індивідуальні егоїстичні інтереси тощо) є найкращим механізмом узгодження приватних і суспільних інтересів, розподілу ресурсів і доходів, стимулювання ефективного розвитку економіки.

Коефіцієнт еластичності - результат від ділення відсотка зміни величини попиту (про­позиції) на відсоток зміни ціни товару.

Коефіцієнт зайнятості - відсоток робочої сили, що зайнятий (має роботу) в певний мо­мент часу.

Комерційний банк - підприємство, яке здійснює розрахункові операції, надає різноманіт­ні послуги (трастові, фондові) та грошові позики іншим підприємствам і населенню.

Компанія з обмеженою відповідальністю - некорпоративна форма бізнесу, власники якої захищені обмеженою відповідальністю.

Компромісний вибір - ідея про те, що одним економічним завдання або метою, доводить­ся жертвувати для досягнення певної іншої мети.

Конкуренція - змагання між товаровиробниками за найвигідніші сфери прикладання ка­піталу, ринки збуту, джерела сировини.

Конкуренція імпорту - конкуренція, яку вітчизняні фірми відчувають на своєму ринку з боку товарів і послуг іноземних фірм.

Контроль за цінами і заробітною платою - законодавче встановлення урядом допусти­мих розмірів зростання зарплати і цін у певний проміжок часу.

Корисність - здатність товару або послуги задовольняти певні потреби людини.

Короткостроковий період - у мікроекономіці — період часу, недостатній для збільшення виробничих потужностей фірм; у макроекономіці — період часу, протягом якого трудові угоди, сподівання, ціни не можуть повністю пристосуватися до змін в економіці.

Корпорація (акціонерне товариство) - правова форма підприємства, яка юридично від­окремлена від тих, хто нею володіє (акціонерів), у зв'язку з чим останні несуть обмежену від­повідальність.

Країни, що розвиваються (країни третього світу) - більшість країн Азії, Африки й Латинської Америки, для яких характерні низький подушний ВВП, нестача капітальних благ, відсталі виробничі технології, низький рівень писемності, високий рівень безробіття, швидке зростання населення та зайнятість робочої сили головним чином у сільському господарстві.

Кредитна спілка - асоціація осіб, об'єднаних спільними інтересами (наприклад, праців­ники однієї фірми), яка приймає від них вклади і надає їм позики.

Крива (таблиця) виробничих можливостей - крива (таблиця), яка показує різні ком­бінації двох товарів або послуг, що може виробляти економіка за повної зайнятості й повного обсягу виробництва з незмінної кількості ресурсів та з незмінною технологією.

Крива Лаффера - крива, яка показує залежність між податковими ставками і податкови­ми надходженнями.

Крива Лоренца - крива, що показує ступінь рівномірності розподілу доходу в економіці. Чим більше крива Лоренца відхилена від лінії 45°, тим більша нерівність у розподілі доходу існує в країні.

Крива попиту - крива, яка показує кількість товару або послуги, котру хочуть придбати покупці за різними цінами протягом деякого проміжку часу.

Крива пропозиції - крива, яка показує кількість товару або послуги, котру продавці про­понуватимуть за різними цінами впродовж певного часу.

Крива сукупного попиту - крива, яка показує взаємозв'язок між кількістю товарів і по­слуг, котру покупці бажають придбати, та загальним рівнем цін за інших однакових умов.

Крива сукупної пропозиції - крива, що показує взаємозв'язок між обсягом виробництва фірмами товарів і послуг, який вони готові постачати, та загальним рівнем цін за інших одна­кових умов.

Кругопотік доходів і видатків - спрощена модель економіки, яка відображає взаємодію домогосподарств і фірм у процесі обміну виробничими ресурсами та товарами і послугами на відповідних ринках.

Лібералізм - філософія економіки, яка підкреслює важливість особистої свободи в еконо­мічних і політичних справах. Прихильники лібералізму — від Адама Сміта до сучасних еконо­містів Мілтона Фрідмана чи Джеймса Б'юкенена — вважають, що люди повинні мати свободу домагатися реалізації власних інтересів та бажань і що урядову діяльність слід обмежити та­кими сферами, як гарантування виконання угод і контрактів, підтримання законності та забез­печення національної оборони.

Лідерство в цінах - неофіційний метод, який застосовують фірми для встановлення ціни на продукт, котрий вони виробляють в умовах олігополії; одна фірма (лідер) оголошує зміну ціни, а інші фірми (що йдуть за лідером) незабаром оголошують про ідентичну (або приблизно таку саму) зміну ціни.

Ліквідність - здатність фінансових активів та матеріальних цінностей перетворюватися на готівку.

Людські ресурси (людська праця) - один із головних факторів виробництва; характе­ризується кількістю та якістю людських зусиль, які спрямовуються на виробництво товарів і послуг.

«Майже гроші» - високоліквідні фінансові активи (держанні цінні папери, акції корпора­цій тощо), які можуть легко перетворюватися на готівку, а тому близькі до реальних грошей.

Майновий податок - податок на вартість майна (капіталу, землі та інших активів), яким володіють фірми й домогосподарства.

Макроекономіка - наука, що досліджує національну економіку як ціле; вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходу та інші сукупні економічні змінні.

Макроекономічна політика - сукупність важелів та інструментів, які застосовує держава для регулювання національної економіки.

Макроекономічна рівновага - обсяг ВВП, за якого сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції.

Марксизм - система філософських, економічних, політичних та соціальних поглядів, яку в XIX ст. започаткував К. Маркс. Марксизм передрікав, що ринкова економіка, або капіталізм, неминуче загине внаслідок загострення своїх внутрішніх суперечностей.

Меркантилізм - школа в аналітичній економії (XV—XVII ст.), представники якої ото­тожнювали багатство нації із золотом і вважали, що економічна політика має сприяти припли­ву до країни золота шляхом підтримання активного торговельного балансу.

Металеві гроші - гроші у вигляді зливків металів або монет. Розрізняють повноцінні (ви­готовлені з благородних металів) та білонні (виготовлені зі сплавів дешевих металів) монети.

Мито - податок на імпортні товари.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (Світовий банк) - банк, який надає (і гарантує) позики менш розвинутим країнам із метою сприяння їхньому економічному зрос­танню.

Міжнародний валютний фонд - міжнародна асоціація держав, що надає позики в інозем­ній валюті країнам з тимчасовим дефіцитом платіжного балансу і для підтримання валютних курсів.

Міжнародний золотий стандарт - міжнародна валютна система, що існувала у XIX і на початку XX ст. Базувалася на фіксованих валютних курсах. Кожна країна виражала вартість своєї грошової одиниці в певній кількості золота, підтримувала незмінне співвідношення між своїм золотим запасом і кількістю грошей в обігу та дозволяла вільні ввезення і вивезення зо­лота. За цієї системи в обігу обов'язково перебувають золоті монети.

Міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн на виготовленні тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну ними. Його головні чинники — відмінності між кра­їнами за наявністю природних багатств та якістю трудових ресурсів, історичними традиціями виробництва та ін.

Міжнародні валютні резерви - іноземні валюти, що їх країна може використати для по­криття дефіциту платіжного балансу.

Міжнародні економічні організації - організації, створені для сприяння розвиткові між­народних економічних відносин (Економічна і Соціальна Рада ООН, ЮНКТАД, ЮНІДО, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку та ін).

Мікроекономіка - частина аналітичної економії, що вивчає окремі елементи економіки (поведінку фірм, ринки окремих товарів тощо).

Мінімальна заробітна плата - найнижча заробітна плата, яку роботодавці на законній підставі платять за роботу.

Мінімальна ціна - офіційно встановлена ціна, яка перевищує рівноважну ціну.

Модель «сукупний попит - сукупна пропозиція» - макроекономічна модель, яка вико­ристовує сукупний попит і сукупну пропозицію для визначення і пояснення рівня цін та ре­ального внутрішнього обсягу виробництва.

Монетаризм - сучасна економічна школа, представники якої вважають, що зміна пропо­зиції грошей є головною причиною макроекономічних коливань, а найкраща макроекономічна політика полягає у стабільному нарощуванні грошової маси.

Монетарна політика - один із видів макроекономічної політики. Суть монетарної по­літики полягає у контролюванні центральним банком країни пропозиції грошей, процентних ставок, ринків капіталу. Її основні інструменти — операції на відкритому ринку, зміна обліко­вої ставки та норми резервування.

Монетний паритет - співвідношення золотого вмісту грошових одиниць; утратив сенс у 30-ті роки XX ст., коли золоті монети були вилучені з обігу.

Монополістична конкуренція - ситуація на ринку, де багато фірм продають диференці­йований продукт і мають певний контроль над цінами продуктів, які вони виробляють. Такому відносно вільному ринку властива значна нецінова конкуренція.

Монополія - наявність на ринку єдиного продавця певного товару, послуги чи виробни­чого ресурсу.

Мультинаціональна корпорація - фірма, яка володіє виробничими потужностями в ін­ших країнах і виробляє та продає свою продукцію за кордоном.

Нагромадження вартості - одна з трьох функцій грошей; будь-який актив, що відкладе­ний для використання в майбутньому.

Надлишок - перевищення величини пропозиції товару над величиною попиту на нього внаслідок того, що ціна на нього вища за рівноважну.

Надлишок платіжного балансу - активне сальдо платіжного балансу для перших трьох його розділів.

Натуральне господарство - форма організації економічного життя, коли виготовлені продукти споживаються всередині господарства; переважало на ранніх стадіях цивілізації; у багатьох країнах збереглося досі.

Національний дохід - сума факторних доходів; різниця між чистим національним про­дуктом (ЧНП) і непрямими податками.

Невидима рука ринку - розроблена А. Смітом концепція, згідно з якою діяльність люди­ни, що прагне до власної вигоди, невидимою рукою ринку скеровується в напрямі, сприятли­вому для суспільства.

Недоліки ринкового механізму - неспроможність ринку здійснити розподіл ресурсів, за якого найповніше задовольняються потреби суспільства. Зокрема, на виробництво певного товару (послуги) може виділятися недостатня або надмірна кількість ресурсів чи взагалі не виділятимуться ресурси.

Недосконала конкуренція - ринкова ситуація, коли фірма (або кілька фірм) виробляє і постачає таку частку продукту, що може вирішальним чином впливати на формування ціни. До недосконалої конкуренції належать: чиста монополія, олігополія та монополістична кон­куренція.

Нееластична пропозиція - пропозиція, коефіцієнт якої менший за одиницю або відсоток зміни величини якої менший, ніж відсоток зміни ціни.

Нееластичний попит - попит, коефіцієнт еластичності якого менший за одиницю або відсоток зміни величини якого менший, ніж відсоток зміни ціни.

Немитні бар'єри - всі перешкоди (за винятком мита), які створюють країни, щоб стрима­ти міжнародну торгівлю; наприклад, імпортні квоти, спеціальні ліцензії, завищені вимоги до якості товарів, бюрократична тяганина при здійсненні митних процедур тощо.

Необмежена відповідальність - відсутність будь-якої межі максимуму збитків, які окре­ма особа може мати і які згідно з законом вона повинна взяти на себе; необмежений розмір збитків, які одноосібний власник повинен взяти на себе.

Непрямі податки на бізнес - установлюються на товари і послуги (податок на додану вартість, акцизний збір та ін.).

Нецінова конкуренція - застосовувані фірмами способи, крім зниження цін на їхню про­дукцію, за допомогою яких фірми намагаються збільшити виробництво і продаж своїх продук­тів; до цих способів належать диференціація продукту, реклама і заходи у сфері збуту.

Неявні витрати - витрати, що дорівнюють доходу, який дав би змогу отримати цей ре­сурс за найкращого альтернативного його застосування.

Новий міжнародний порядок - пропозиції, висунуті країнами, що розвиваються, з метою домогтися більшої іноземної допомоги, послаблення боргового тягаря, розширення доступу до світових ринків, вільнішого в'їзду в розвинуті країни та подолання неоколоніалізму.

Номінальна відсоткова ставка - норма відсотка, не скоригована на інфляцію.

Номінальний ВВП - валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних цінах.

Номінальний дохід - кількість грошей, яку отримала певна особа або група осіб упродовж певного періоду.

Норма прибутку - відношення прибутку до капіталу або до інвестицій.

Норма резервування - відсоток депозитів, який комерційний банк повинен тримати в центральному банку або як готівку в касі.

Нормальний прибуток - мінімальна плата (дохід), яку має отримувати (сподівається отримати) працівник за виконання підприємницьких функцій у фірмі.

Нормативна економіка - частина аналітичної економії, що ґрунтується на ціннісних су­дженнях людей щодо того, якою має бути економіка; тлумачить проблеми економічних цілей та економічної політики.

Облігація - цінний папір, що приносить відсоток. Облігації випускають корпорації та уря­ди з гарантуванням у майбутньому повернення суми грошей (ціна облігації) плюс відсоток у точно встановленому розмірі.

Облікова (дисконтна) ставка - відсоткова ставка, яку центральний банк призначає за позики, які він надає комерційним банкам.

Обов'язкові резерви - мінімальна сума, яку комерційні банки повинні тримати як вклади у центральному банку або як готівку в касі.

Оборотний капітал - капітал, інвестований у предмети праці та інші короткострокові активи підприємства.

Однорідні продукти - товари (послуги), які є однаковими за певною ознакою. Протилеж­не поняття — різнорідні продукти.

Олігополія - ситуація на ринку, ко