ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори - сукупність важелів державного регулю­вання економіки (податків, бюджетних видатків тощо), здатних пом'якшувати коливання ді­лової активності й перепади в доходах фірм та людей.

Агрегування - поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або кілька одиниць. Наприклад, усі ціни індивідуальних товарів і послуг об'єднують у загальний рівень цін або всі оди­ниці продукції об'єднують у реальний валовий внутрішній продукт.

Адаптивні сподівання - прогнози щодо невизначених змінних (ставок податків, темпів ін­фляції). Адаптивні сподівання формуються на основі поведінки в минулому.

Адміністративні ціни - різновид цін, які встановлює держава й утримує сталими про­тягом певного часу.

Адміністративно-командна система - спосіб економічної організації суспільства, за якого всі питання вирішують державні органи. Головні ознаки АКС: державна власність на ресурси, бюрократизація та монополізація економіки, адміністративне ціноутворення, зрів­няльний розподіл життєвих благ та панування номенклатури.

Активи - усе, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

Активи підприємства - сукупні майнові цінності, що використовуються з метою одер­жання прибутку.

Акцизний збір - непрямий податок, що встановлюють на певний продукт.

Акція - цінний папір без установленого строку, що засвідчує вкладення певного паю в статутний фонд акціонерного товариства. Дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в управлінні акціонерним товариством, у роз­поділі майна при його ліквідації.

Альтернативна вартість - кількість інших продуктів, від яких потрібно відмовитися (пожертвувати), щоб виробити одиницю певного продукту.

Амортизація (від латинського amort - безсмертя або amortisatio - погашення) - відшкоду­вання у грошовій формі вартості капітальних благ, яке відповідає їх зношенню (фізичному — вна­слідок використання у виробництві й моральному — внаслідок здешевлення наявних машин і ме­ханізмів або виникнення продуктивніших їхніх аналогів).

Аналіз витрат і вигод - порівняння витрат і вигод під час ухвалення рішень про те, чи варто використовувати ресурси і в якій кількості для реалізації проекту або програми (на ви­робництво товару чи послуги).

Аналітична економія (економічна теорія) - наука про вибір суспільством раціональних способів використання ресурсів для задоволення своїх нинішніх і майбутніх потреб.

Антимонопольне законодавство - сукупність нормативно-правових актів країни, які забороняють монополізацію ринків, таємні угоди між фірмами, що дають змогу підвищувати ціни й обмежувати конкуренцію.

Аудит (від латинського auditior - слухач) - послуги щодо оцінки фінансової звітності фірми з огляду на достовірність інформації та можливості фірми у сфері бізнесу.

Аукціон (від латинського auctio - збільшення) - відкриті торги на конкурсній основі, де власником стає покупец