ЛІТЕРАТУРА

магниевый скраб beletage

Законодавчі та нормативно-правові документи

1.       Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996.

2.        Про господарські товариства: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.

3.        Про підприємництво: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.

4.        Про підприємства в Україні: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №24.

5.        Про приватизаційні папери: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

6.        Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

7.        Про форми власності на землю: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №18.

8.        Про власність: Закон України. - К.: Прес К., 1991.

9.        Бюджетний Кодекс України. Урядовий кур'єр 25 липня 2001р. №131.

10.    Господарський кодекс України. - К.: парламентське вид-во, 2005.

11.    Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 120-121. - С. 1-9.

12.    Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47.

13.    Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести­ційні фонди)» від 2001 р.

14.    Закон України «Про кредитні спілки» від 2001 р.

15.    Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 2004 р.

16.    Закон України «Господарський кодекс України» від 2001р.

17.    Закон України «Про заставу» від 1992 р.

18.    Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 1991 р.

19.    Декрет КМУ «Про страхування» від 1993 р.

20.     Закон України «Про страхування» від 1996 р.

21.     Закон України Про внесення змін до закону України «Про страхування» від 2001 р.

Підручники і навчальні посібники

1.       Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. - Кн. 1/За ред. С. Панчишина та П. Островерха. - К.: Знання, 2006. - 723 с.

2.        Базилевич В.Д., Колчигін О.П. Сутність, структура і оборот капіталу. - К., 1995.

3.        Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. - К.: Зна­ння, 2006. - С. 44-50.

4.       Бандурка О. М., Петрова К. Я., Удодова В. І. Державне регулювання економіки. - Харків: Вид-во ун-ту внутрішніх справ, 2000.

5.        Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. - К.: Ніка- Центр, 2000.

6.       Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія. - К.: КНЕУ, 2001.

7.       Бернгольц О.О. Основи політичної економії: Пер. з нім. - К., 1997.

8.       Булатов А.С. Економіка. - М.: Юрист, 2001.

9.        БодровВ.Г., Кредисов А.І., Леоненко П.М. Соціальне ринкове господарство: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1995.

10.    Борисов Е.Ф. ^кономическая теория. - М.: Общество «Знание», 2000.

11.    Брагинский С.В., Певзнер В.С. Политическая ^кономия: дискуссионнше проблеми, пути об- новления. - М., 1991.

12.    Видяпин В.И. ^кономическая теория. Политическая ^кономия: Учебник. - М., 1997.

13.    Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. - К.: Вища шк., 1995.

14.    Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.- метод. посібник. -К.: Основа, 1998.

15.    Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін О.І. Основи економічних знань. - К.: Вища шк., 1999.

16.    Гош О.П. Політична економія. - К.: Преса України, 1999.

17.    Гош О.П. Політична економія капіталізму і після соціалістичного перехідного суспільства: Підручник - К.: Преса України, 1999.

18.    Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996.

19.   Держава та економічне зростання. - К.: Інститут економічного прогнозування НАН Укра­їни.

20.    Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки/ Навч. посібник — 5-те вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 213 с.

21.    Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994.

22.     Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. -К.: Знання-Прес. 2001.

23.     Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 7-ме вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2008.— 719 с.

24.     Економічна теорія: у 2-х кн.: Навч. посібник/ За ред. З.Г.Ватаманюка, С.М.Панчишина. - Кн.1 і 2. - К.: Альтернативи, 2003.

25.     Єременко В.Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. -К.: МАУП. 1997.

26.     Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. - К.: Вища шк., 2005. - 328 с.

27.     Зверяков М.И. Переход к рьінку: проблеми теории. - К., 1992.

28.     Камаев В.Д. и др. ^кономическая теория: Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998.

29.     Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климка Г.Н. - К.: Знання-Прес, 2004.

30.     Кравченко К.Т., Савчук В.С., Беляєв О.О. та ін. Політична економія: Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. К.Т.Кравченка - К.: КНЕУ, 2001.

31.     Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. - К.: Логос, 1997.

32.     Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій/ Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. 5-е вид., випр. - К.: Вікар, 2005.

33.     Маркс К. Капітал. - Т.1 / Маркс К., Енгельс Ф. Твори.

34.     Мамедов С.Ю. Полит^кономия. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

35.     Мочерний С. В., Мочерна Я. С. Політична економія: Навч. посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Знання, 2007.

36.     Мочерний С.В., Устинко О.А. Основи економічної теорії. - К.:ВЦ «Академія», 2006.-504 с.

37.     Мочерний С.В., ЛарінаЯ.С. Політекономія: Підручник. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: Зна­ння, 2008. - 390 с.

38.     Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. - К.: Вікар, 2003.

39.     Макконнелл К.Р., Брю С.Л. ^кономикс: принципи, проблеми и политика: Пер. с 14-го англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 2003. - XXXVI, 972 с.

40.     Макогон Ю.В., Дергачева В. В., Пашко Е.А., Фьільянов П.А. Глобализация и ^кономическое развитие: национальний аспект / Под науч. ред. Ю.В Макогона. - Донецк: ДонНУ, 2006. - 260 с.

41.     Основи економічної теорії: Навч. посібник/ За ред. В.О.Білика, П.Т.Каблука. - К.: Ін-т аграрної економіки, 1999.

42.     Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. 2-е видання перероб. і доп. / За ред. Г. Климка, В.П.Нестеренка. - К.: Вища шк., 1997.

43.     Основи економічної теорії / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської; Київ «Каравела» 2007

44.     Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. - К.: ВЦ «Академія», 2002.

45.     Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Опорний конспект лекцій/ Упор. Бу- гас В.В., Семененко В.М. - К.: КНУТД, 2005.

46.    Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія. - К.: Кондор, 2003.

47.    Радіонова І.Ф. Макроекономіка. - К.: 1996.

48.    Рибалкін В.О., Бодров В.Г. Політична економія - К.: Академвидав, 2007.

49.    Ринкова економіка: теоретичні аспекти. - Харків, 2001.

50.     Світова економіка: Підручник / Філіпченко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. - К.: Ли- бідь, 2000.

51.     Степура О.С., Єремєєва О.С., Пономарьова Т. Ю. Політична економія. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2006.

52.     Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. - К.: Вікар, 2006.

53.     Старостенко Г.Г. Політична економія. - К., 2006. - 340 с.

54.     Теория переходной ^кономики: Учеб. пособие / Под ред. И.П.Николаевой. - М., 2001.

55.     Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. В.М. Гейця. - К.: Логос, 1999.

56.     Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / За ред. А.С.Філіпченка, В.С.Будкіна, А.С.Гальчинського. - К.: Либідь, 2002.

57.     Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку Монографія: У 2 т. / Д.Г. Лук'яненко. А.М. Поручник. Л.Л Антонюк та ін.; за заг. ред. Д.Г Лук'яненка. Д.М Поручника. - К.: КНЕУ, 2006. - 816 с.

58.     Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. - Вип. 1. - К., 2008.

59.     Юхименко П.І. Історія новітніх економічних вчень (від Кейнса до наших днів) / За ред. Чухно А.А. - Біла Церква, 2005. - 306 c.

Публікації в періодичних виданнях

1.       А.Ревенко. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці. - № 2. - Київ, 2008.

2.        Богиня Д., Волинський Т. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інфор­мації // Економіка України. - 2003. - №7.

3.        Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України / Економіка України. - 2000. - №1.

4.       Буряк П.Ю., Татарин Н.Б. Корпоративне управління: особливості розвитку в Україні// Фінанси України. - 2006. - №6.

5.        Білоноженко А.М. // Фінанси України; Фінансовий капітал в Україні: особливості форму­вання та перспективи розвитку. - 3(148)/2008.

6.       Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки. // Фінанси Укра­їни. - 2004. - №5.

7.       Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України// Дзеркало тижня. - 2007.- №26(605).

8.       Гош О. Визначальний фактор відродження продуктивних сил України. // Економіка Укра­їни. - 2003. - №6.

9.        Гайдуцький Д. Міграційний капітал в Україні прихована реальність // Дзеркало тижня. - №15 (644). - 21-27 квітня. - 2007.

10.    Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів. // Фінанси України. - 2004. - №5.

11.    Дронова В., Мізіковська Е., Ризики та ключові фактори інвестування на фондовому ринку // Фондовий ринок. №4. 2008.

12.    Жарко Р.П. Обґрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил. // Фінанси України. - 2004. - №5.

13.    Збарський М. Інтереси - рушійна сила суспільного прогресу. // Економіка України. - 1999. - №7.

14.    Ібрагімов Е.Е. Теоретико-методологічні аспекти формування ринкового механізму ціноутво­рення в телекомунікаційній сфері// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №1.

15.    Каракай Ю.В. Особливості формування ринкового інноваційного потенціалу// Форму­вання ринкових відносин в Україні. - 2008. - №2.

16.    Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці. // Економіка України. - 2002. - №2.

17.    Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. - 2003. - №5.

18.    Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці // Фінанси України. - № 2. - 2009.

19.    Кудряшов В.П. Державна підтримка економічного зростання в Україні // Фінанси Украї­ни. - 9. - 2008.

20.     Крисоватий А. І., Кощук Т. В. «Податкові трансформації та економічне зростання // Фі­нанси України. - 9. - 2008.

21.     Малий І. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин. // Економіка України. - 2000. - №8.

22.     Мочерний С.В. До питання про предмет політичної економії. // Економіка України. - 1997. - №2.

23.     Мокряк В., Мокряк Є. Проблеми формування і розвитку підприємництва в процесі постра­дянського трансформування суспільства // Економіка України. - 2004. - №11.

24.     Новицький В. Національні інтереси України в контексті економічної глобалізації. // Еко­номіка України. - 2003. - №7.

25.     Нетесаний Ю.В. Актуальні проблеми економіки; Грошово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу. - 3(81)2008.

26.     Гончарова Н.В. Проблеми функціонування ринку цінних паперів країни // Формування ринкових відносин в Україні. - №5. - (84)/2008.

27.     За матеріалами НБУ та УАІБ. Огляд світової фінансової системи та ринку цінних паперів України // Фінансовий ринок України. - №12 (62). - 2008.

28.     Рибалкін В., Мамічева Л. Акціонерна власність - внутрішня основа формування соціально­го ринкового господарства // Економіка України. - 1998. - №2.

29.     Покритан А., Гринчук В. Деякі питання аналізу і реформування відносин власності// Еко­номіка України. - 2003. - №3.

30.     Підйомний О. М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів// Фі­нанси України. - 2007. - №7.

31.     Туниця Ю та ін. Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку // Вісник НАН Украї­ни . - 2004. - № 7.

32.     Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці Украї­ни// Економіка України. - 2002. - №8.

33.      Фірсова С.Г. Ринкові механізми управління цінами// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №2.

34.      Филюк Г. Економіка України, Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти. - 2/2008.

35.     Ходзінський К., Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємство в Україні// Економіка України. - 2003. - №4.

36.     Чистилін Д. До питання стратегії економічного зростання України// Економіка України. - 2003. - №1,2.

37.     Чумаченко М.Г. Дослідження теоретичних, методологічних і прикладних проблем регіо­нальної політики сталого розвитку // Фінанси України. -2008.- №11.

38.     Шевчук В. Глобальна місія України і національна модель сталого розвитку // Економіст. - 2006. - № 1.

39.     Шнипко О. Постіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденція та суперечності розвитку // Економіст. - 2005. - № 4.

40.    Яременко Л.А. Фінансова глобалізація і національна економіка // Фінанси України. - 2003. - № 10.

41.    Яцко В.В. Місце та роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі рин­кової економічної системи// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №1. - Ст. 109-112.

42.     http://www.kmu.gov.ua/ (Урядовий портал)

43.     http://www.amc.gov.ua/ (Антимонопольний комітет України)

44.     http://zakon.rada.gov.ua/ (Офіційний Веб-сайт Верховної ради України)

45.     http://www.ukrstat.gov.ua (Офіційний Веб-сайт Державного комітету статистики України)