ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА................................................................................ 3

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА   5

Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії...................... 5

1.1.                   Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії        5

1.2.                   Місце економічної теорії в системі економічних наук.

Предмет і метод економічної теорії............................................... 9

1.3.                   Економічні закони і категорії........................................... 10

1.4.                   Функції економічної теорії............................................... 13

ПРАКТИКУМ............................................................................... 19

Запитання для самоконтролю..................................................... 19

Теми рефератів.......................................................................... 19

Тема 2. Суспільне виробництво та його складові.

Продуктивні сили і виробничі відносини..................................... 20

2.1.                    Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини   20

2.2.                    Фактори виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини          21

2.3.                    Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва      23

ПРАКТИКУМ .............................................................................. 33

Запитання для самоконтролю..................................................... 33

Теми рефератів ......................................................................... 33

Тема 3. Економічна система та її структура................................. 34

3.1.                    Сутність і структура економічної системи......................... 34

3.2.                    Типологізація і порівняння економічних систем................ 35

3.3.                    Історія та уроки формування економічної системи України 37

ПРАКТИКУМ .............................................................................. 44

Запитання для самоконтролю..................................................... 44

Теми рефератів ......................................................................... 44

Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально- економічног