ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА................................................................................ 3

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА   5

Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії...................... 5

1.1.                   Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії        5

1.2.                   Місце економічної теорії в системі економічних наук.

Предмет і метод економічної теорії............................................... 9

1.3.                   Економічні закони і категорії........................................... 10

1.4.                   Функції економічної теорії............................................... 13

ПРАКТИКУМ............................................................................... 19

Запитання для самоконтролю..................................................... 19

Теми рефератів.......................................................................... 19

Тема 2. Суспільне виробництво та його складові.

Продуктивні сили і виробничі відносини..................................... 20

2.1.                    Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини   20

2.2.                    Фактори виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини          21

2.3.                    Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва      23

ПРАКТИКУМ .............................................................................. 33

Запитання для самоконтролю..................................................... 33

Теми рефератів ......................................................................... 33

Тема 3. Економічна система та її структура................................. 34

3.1.                    Сутність і структура економічної системи......................... 34

3.2.                    Типологізація і порівняння економічних систем................ 35

3.3.                    Історія та уроки формування економічної системи України 37

ПРАКТИКУМ .............................................................................. 44

Запитання для самоконтролю..................................................... 44

Теми рефератів ......................................................................... 44

Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально- економічного прогресу ................................................................................................. 45

4.1.                    Сутність і структура економічних потреб суспільства........ 45

4.2.                    Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія......... 47

ПРАКТИКУМ .............................................................................. 51

Запитання для самоконтролю..................................................... 51

Теми рефератів ......................................................................... 51

Тема 5. Економічні відносини власності ...................................... 52

5.1.                    Власність у системі виробничих відносин......................... 52

5.2.                   Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі.

Форми власності ........................................................................ 55

5.3.                   Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності . . .57

5.4.                    Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування

відносин власності в Україні........................................................ 61

ПРАКТИКУМ............................................................................... 70

Запитання для самоконтролю .................................................... 70

Теми рефератів ......................................................................... 70

Тема 6. Форми організації суспільного виробництва.................... 71

6.1.                    Характеристика натурального господарства..................... 71

6.2.                    Товарне виробництво та умови його виникнення............. 71

6.3.                    Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі . . . .72

6.4.                    Величина вартості товару. Закон вартості та його функції 72

ПРАКТИКУМ .............................................................................. 80

Запитання для самоконтролю..................................................... 80

Теми рефератів.......................................................................... 80

Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції................... 81

                             Еволюція форм вартості та виникнення грошей................ 81

                             Сутність грошей та їхні функції. Закон грошового обігу ... 82

                             Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки  86

ПРАКТИКУМ............................................................................ 104

Запитання для самоконтролю.................................................. 104

Теми рефератів....................................................................... 104

Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух 105

                             Капітал як економічна категорія розвинутого товарного виробництва . 105

                             Механізм і способи виробництва додаткової вартості..... 107

                             Кругооборот та оборот капіталу підприємства.............. 109

ПРАКТИКУМ............................................................................ 122

Запитання для самоконтролю.................................................. 122

Теми рефератів ......................................................................  122

Тема 9. Капітал сфери обороту................................................. 123

                             Торговий капітал і торговий прибуток.......................... 123

                             Позичковий капітал і позичковий відсоток.................... 125

                             Кредит і його форми.................................................... 127

ПРАКТИКУМ............................................................................ 141

Запитання для самоконтролю .................................................  141

Теми рефератів ......................................................................  141

Модульний контроль 1............................................................. 142

ТЕСТИ..................................................................................... 142

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

НА МІКРО - І МАКРОРІВНЯХ..................................................... 151

Тема 10. Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування. Закони ринку       151

                                Ринок, його сутність, умови та функції......................... 151

                                Структура та інфраструктура ринку............................. 152

                               Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання        157

                                Конкуренція та її умови                                                162

                                Ціна як економічна категорія ринкової економіки          164

ПРАКТИКУМ                                                                             185

Запитання для самоконтролю                                                   185

Теми рефератів                                                                        185

Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі      186

                                Підприємництво, його суть, форми та функції....... 186

                                Підприємство як первинна ланка економіки........... 189

                                Стійкість функціонування підприємства в умовах ринку 195

                                Управління підприємством і підприємницькою діяльністю        198

ПРАКТИКУМ...................................................................... 216

Запитання для самоконтролю ...........................................  216

Теми рефератів ................................................................  216

Тема 12. Витрати виробництва і прибуток................................. 217

                                Витрати виробництва, їхня суть і види.

Собівартість продукції, її структура і шляхи зниження............... 217

                                Прибуток як економічна категорія. Маса і норма прибутку       221

                               Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України 223

ПРАКТИКУМ ....................................................................  230

Запитання для самоконтролю ...........................................  230

Теми рефератів ................................................................  230

Тема 13. Заробітна плата і робоча сила.................................... 231

                                Робоча сила як товар............................................. 231

                                Заробітна плата як ціна товару «робоча сила»....... 231

                                Форми і системи заробітної плати ........................  233

ПРАКТИКУМ...................................................................... 241

Запитання для самоконтролю............................................. 241

Теми рефератів.................................................................. 241

Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок ЦП. . .242

                                Причини виникнення, суть, види і форми монополій 242

                                Монополії і конкуренція. Антимонопольне законодавство        242

                                Закономірності виникнення, сутність і механізм формування акціонерно­го капіталу         248

                                Ринок цінних паперів та фондова біржа................. 249

ПРАКТИКУМ ....................................................................  253

Запитання для самоконтролю ...........................................  253

Теми рефератів ................................................................  253

Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва...... 254

15.1. Сутність суспільного відтворення, його види і форми.. 254

15.2. Умови реалізації продукту при простому і розширеному відтворенні . 256

                                Система національного рахівництва (СНР) та основні макроекономічні показники  259

                                Циклічність та безробіття - закономірність економічного розвитку. . . 264

ПРАКТИКУМ ....................................................................  279

Запитання для самоконтролю ...........................................  279

Теми рефератів ................................................................  279

Тема 16. Фінансово-кредитна система....................................... 280

                                Фінансова система ринкового господарства та її структура      280

                                Податки та податкова система............................... 293

                                Сутність кредитної системи та її структура............. 295

ПРАКТИКУМ ....................................................................  305

Запитання для самоконтролю ...........................................  305

Теми рефератів ................................................................  305

Тема 17. Світове господарство та його розвиток....................... 306

                                Суть та структура світового господарства.............. 306

                               Форми економічних відносин у системі світового ринкового господарства . 307

ПРАКТИКУМ ....................................................................  320

Запитання для самоконтролю ...........................................  320

Теми рефератів ................................................................  320

Модульний контроль 2............................................................. 321

ТЕСТИ..................................................................................... 321

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄНОСТІ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»........................................................... 329

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.................................................. 333

ЛІТЕРАТУРА          338