НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Володимир Михайлович СЕМЕНЕНКО Дмитро Іванович КОВАЛЕНКО Валерій Васильович БУГАС Олена Володимирівна СЕМЕНЕНКО

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ПОЛІТЕКОНОМІЯ

За загальною редакцією Семененка В. М. та Коваленка Д. І.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Оригінал-макет виготовлено ТОВ «Центр учбової літератури» Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 20.11.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 29,25. Наклад 800 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006Інфляція попиту безпосередньо пов'язана з дією монетарних факторів, насамперед

[1] Фінансові ресурси, вкладені в основні і оборотні форди, називаються матеріалізованими фінансо­вими ресурсами.