Суперечності НТР

Бурхливий розвиток НТР у сучасному суспільстві проходить нерівномірно. В ре­зультаті нові досягнення людсь­кої думки поєднуються із збері­ганням у масовому масштабі і традиційних форм виробництва,

і застарілих технологій.

*

Протиріччя між матеріально- технічним і особистим фактором виробництва. Сучасна наука і техніка дають можливість створити умови для кращого життя на землі. Разом з тим вони ж, ці напрацювання думки і рук людей, загрожують самому існуванню людстваПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяВиробництво

Суспільне виробництво

Матеріальне та нематеріальне виробництво

Продуктивні сили

Праця

Предмети праці Засоби праці Засоби виробництва Науково-технічна революція Науково-технічний прогрес (НТП)

Технологія виробництва Фактори нематеріального виробництва Організація виробництва Матеріальне виробництво Нематеріальне виробництво Робоча сила Суспільні відносини Організаційно-економічні відносини Соціально-економічні відносини Спосіб виробництваЗапитання для самоконтролю

1.       Що означає поняття «процес суспільного виробництва»?

2.        Розкрийте взаємозв'язок між працею і виробництвом.

3.        У чому полягає двоїстість процесу виробництва?

4.        Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

5.        Охарактеризуйте фактори виробництва.

6.        Які умови поєднання факторів виробництва?

7.        Що являє собою матеріальне виробництво?

8.        Характеристика продуктивних сил.

9.        Назвіть економічні та соціальні показники ефективності виробництва.

10.    Матеріальне і нематеріальне виробництво.

11.    Розуміння категорії «робоча сила».

12.    Технологія і організація виробництва як система взаємодії суб'єкта і об'єкта.

13.    Яку роль для людей відіграє науково-технічний прогрес?

14.    Що є рушійною силою економічного прогресу?

15.    Яке відношення має науково-технічна революція до НТП?