Влада типу противаги

магниевый скраб beletage

(боротьба за владу)

-      республіканці;

демократи; ^^^^шозиція^^^

Система вільного підприємництва

(система, в якій панує приватна власність, вільний ринок тощо)Групово- кооперативні

(кожен реалізує своє призначення шляхом

кооперативної взаємодії з іншими   людьми)      

Колегіальна влада

(співпраця при владі)

Система узгодженого підприємництва

(тут існують можливості досягнення консенсусу в питаннях загальнонаціональних пріоритетів)Егалітарно- колективістські

(люди однакові щодо прав на задоволення своїх потреб і щодо обов'язків перед суспільством^^

Унітарна влада

(абсолютизм, автократія, деспотія, диктатура, однопартійна система

Соціалістичні EC -розподільчий ~ соціалізм;

- ринковий соціалізм; -централізована ^ збалансована плано­во-ринкова системаЕкономічна система - основа (основний компонент суспільного ладу) соціальної

системи.

Соціальна система - це складно організована впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та соціальної спільноти, які об'єднані різноманітними зв'язками і взаємовідносинами

Рис. 3.1. Суспільний лад та його компоненти

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Економічна система - одна з підсистем суспільства, яка інтегрує в собі сукупність усіх компонентів економіки, природне середовище і економічну діяльність людей, спрямовану на виробництво, розподіл та споживання матеріальних благ та послуг. Це форма конкретизації способу виробництва, яка характеризує зміст, структуру продуктивних

сил і виробничих відносин.Первісно-общинна система

-   общинна (суспільна) власність на засоби виробнищва;

-   колективна праця;

-   зрівняльний розподіл виробленого продукту;

-   відсутність класів;

-   відсутність експлуатації;

-   господарство натурального типу

Рабовласницька

-   повна приватна власність на

всі форми виробництва;

-   становлення і розвиток

кооперативної праці;

-   розподіл виключно в інтересах рабовласника;

-   розвинена система класів (рабовласники, раби, лихварі, купці

та ін.);

-   використання рабської праці;

-   переважало натуральне господарство

Феодальна система

-  повна власність феодала на землю, економічна залежність від них селян;

-  праця мала відверто примусовий характер;

-  характер розподілу антагоністичний {феодал присвоював не тільки додатко-

ий але і необхідний продукт);

-  наявність антагоністичних класів

Капіталістична

-          приватна власність на засоби виробництва;

- людина вільна від економічної залежності;

-  поведінка кожного учасника системи мотивується особистими інтересами;

-  високий розвиток суспільного поділу праці;

фундамент економічної системи - товарне виробництво і обігРис. 3.2. Економічна системаТИПОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Залежно від форми власності:

Наявність багатьох економічних укладів і систем, їхнє зближення і конкуренція - це закономірний процес розвитку суспільства, який відображає тенденцію підвищення ролі загальноекономічних, загальноцивілізаційних факторів у людському бутті.

  •                     Залежно від технологічного способд виробництва:первісно-суспільна EC
  •                     рабовласницька EC феодальна EC
  •                     капіталістична EC
  •                     комуністична EC

-   доіндустріальна EC

-   індустріальна EC

постіндустріальна ECЗалежно від системи управління та ролі уряду

77 77 77Система "вільного" підприємни­цтва

Невтручання в розвиток підприємни­цтва

Система узгодженого підприємни­цтва

Обмежена гармонізацією економічної діяльності

Система "розподіль­чого" соціалізму

Протистояння несправедли-

востямпід час розподілі

Система ринкового соціалізму

Визначення

мети; координація; регулювання

Централізо­вана збалан­сована пла­ново-ринкова система

Прийняття

рішень; директивне планування і управління

Змішана економічна система

Співпраця з бізнес- структурамиЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ТИПИЕкономічне зростання - умова процвітання будь-якої економічної системи. Економічне зростання характеризує цілі економічної системи.Передбачає розширення ви­робництва на основі кількіс­ного збільшення функціону­ючих факторів при збережен­ні попередніх техніко- технологічних і кваліфікацій­них параметрів.