ПЕРЕДМОВА

Життя як окремої людини, так і всього суспільства визначають потреби та ін­тереси. Вони спонукають людей до діяльності, результати якої слугують засобами задоволення потреб, реалізації інтересів. Розмаїття потреб та інтересів людей і сус­пільства зумовлюють різноманітність видів людської діяльності. Проте основою людської діяльності є процеси, що забезпечують виробництво матеріальних благ та послуг, споживання яких є передумовою діяльності людей в усіх сферах життя сус­пільства. Виробництво економічних благ, їхній розподіл, обмін і споживання утворю­ють особливу сферу його життєдіяльності - економіку, яка є об'єктом дослідження всіх економічних наук, у тому числі економічної теорії.

Розв'язання складних економічних, науково-технічних та соціальних проблем в умовах трансформації економіки зумовлює необхідність ґрунтовного теоретичного вивчення і аналізу фундаментальних економічних категорій і осмислення суті еконо­мічних явищ, що відбуваються на мікро- та макрорівнях. Саме на вивчення існуючих теорій економічного розвитку та розроблення нових моделей їхнього впровадження спрямовує свої зусилля наукова дисципліна економічна теорія.

Мета дисципліни: сформувати знання про економічні відносини як суспільну форму виробництва, вирішити проблеми використання обмежених виробничих ре­сурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб в умовах ринкової економіки.

Завдання дисципліни:

-         вивчити загальні засади економічного життя суспільства;

-         розкрити закономірності розвитку економічних систем;

-         з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми в процесі господарської діяльності;

-         визначити принципові риси основних соціально-економічних систем та напрямів їхньої еволюції;

-         визначити роль економічної теорії в розробленні шляхів трансформації економі­ки в соціально-орієнтовану ринкову економічну систему.

Предметом дисципліни є економічні відносини у їхньому взаємозв'язку з про­дуктивними силами, політичними, ідеологічними та іншими інститутами суспіль­ства; закони і закономірності розвитку економічних систем, діяльність економічних суб'єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення безмежних потреб.

У посібнику студентам пропонується один із небагатьох, але доступних, на нашу думку, варіантів, який надає широкі можливості самостійно дослідити увесь спектр економічної проблематики.

Головна мета авторів - подати інформацію таким чином, щоб вона:

-         несла в собі систематизований матеріал про напрями, чинники, шляхи, умови та принципи вирішення конкретної проблеми економічної теорії;

-         передавала стисло та чітко концептуальні теоретико-методологічні положення і висновки класичної і новітньої економічної теорії;

-         була доступною для будь-кого: тих, хто тільки приступив до вивчення економіч­ної теорії, і тих, хто вже має певний обсяг знань;

-         сприяла активізації самостійної роботи студентів, виробленню аналітичного мис­лення, вмінню висловлюватися аргументовано, логічно і лаконічно.

Автори мають надію, що робота з впровадженням у навчальних закладах сучас­них методик навчання та використання на їхній базі модульно-кредитних і модульно- рейтингових технологій є досить актуальною і принесе відповідну користь студентам у вивченні актуальних проблем економічної теорії, а викладачам - при проведенні практичних занять і контролю знань як за окремими модулями, так і в цілому по предмету.

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА