5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності

Зміст і взаємозв'язок категорій «власність», «привласнення», «реалізація влас­ності» є методологічною основою з'ясування особливої складової всієї сукупності відносин власності - інтелектуальної власності.

Останню доцільно розглядати в чотирьох аспектах - історичному, юридичному, економічному і психологічному.

Історичний аспект дає можливість відстежити походження поняття «інтелекту­альна власність» та прослідкувати за її розвитком у різні історичні епохи.

Юридичний аспект важливий під кутом зору засвоєння правил, за якими інте­лектуальна власність функціонує в економіці.

Економічний аспект допоможе суб'єктам господарювання (підприємцям,

бізнес-структурам) з'ясувати способи ефективного використання певного об'єкта.

Психологічний аспект виявляє індивідуально-особистісні якості людей, пов'язані з використанням у їхній діяльності інтелектуальної власності.

Термін «власність» щодо результатів творчої діяльності у законодавчих докумен­тах та спеціальній економічній і юридичній літературі використ